Oversiktsartikler

Publisert Sist oppdatert

En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel som er basert på data fra eksisterende forskning. Studiene kjennetegnes ved en (objektiv og) systematisk fremgangsmåte. Data analyseres ved hjelp av anerkjente kvantitative eller kvalitative metoder. Når resultatene i en systematisk oversikt skal sammenstilles er det noen ganger hensiktsmessig å lage en metaanalyse. Da slår man sammen effektestimater fra flere studier til ett felles effektestimat. Det er mange forutsetninger som bør være oppfylt før dette er riktig og forsvarlig. En slik kvantitativ syntese forutsetter at primærstudiene er like nok, for eksempel at forskerne har undersøkt samme spørsmål på et likt nok utvalg og at man har målt utfall på samme måte.Vi anbefaler alle våre forfattere av systematiske oversikter å lese "Slik oppsummerer vi forskning" fra Folkehelseinstituttet. Les også "The PRISMA statement" og om Cochrane Reviews. Det finnes en rekke ulike typer oversiktsartikler. Les mer om disse her.  

Omfang: 4500 ord, inkludert referanseliste, sammendrag og abstract.

Tittel. Tittelen skal være kort og presis, fortelle hva artikkelen handler om og fenge leserens interesse. Omfang anbefales mellom 40 og 90 tegn (med mellomrom). 

Innledning. Gjør rede for bakgrunnen for og hensikten med studien og problemstillingen. Du begynner med en kort innledning, hvor du presenterer temaet og hensikten med artikkelen. Deretter følger et avsnitt der du gjør rede for artikkelens kunnskapsgrunnlag. Dette avsnittet bør være så detaljert at det blir lett for leseren å forstå hvilket kunnskapsgrunnlag artikkelen er basert på.

Metode. Redegjørelse for innhenting av materiale, inklusjons- og eksklusjonskriterier for litteratur med begrunnelser, analysemetode, utvalg av resultater og begrunnelse. Vi anbefaler at du gjør et grundig søk i kildelitteratur og databaser der du angir følgende: søkeord, kilder (databaser, gjennomgang av referanselister osv.), avgrensinger ved søket (dato søket ble avsluttet, språk, type studier osv.) og antall treff ved søkene. Uansett om artikkelen er basert på litteratursøk eller f.eks. personlig litteraturarkiv, må du angi kriteriene for utvelgelse og begrunnelsen for kriteriene. Du må gjøre rede for hvor kunnskapen er usikker eller mangelfull, og det bør fremgå hvis det er stor uenighet i fagmiljøene omkring områder som du omtaler. Det skal være foretatt en vurdering av to uavhengige forfattere ved utvalg av studier og kvalitetsvurdering for at en systematisk oversikt vurderes som av tilfredsstillende kvalitet for å inngå i andre oversikter.

Resultater. Etter at metoden er beskrevet i metodeavsnittet skal funnene eller resultatene rapporteres under resultater. Det må komme fram hvor mange treff det var etter søk i alle kilder og hvor mange artikler som ble innhentet og vurdert basert på tittel og sammendrag. Til slutt en setning som sier hvor mange artikler som ble inkludert OG hvor mange studiedeltakere som i sum er inkludert fra disse studiene. En figur med artikkelflyt kan gi en god oversikt over denne prosessen.

Diskusjon: En nødvendig diskusjon av resultatene som fører frem til en konklusjon. Det er viktig å huske at din selvstendige fortolking av kunnskapen er et vesentlig element i en god oversiktsartikkel. Dere må redegjøre for den metodiske kvaliteten på studier som ble inkludert. Dette bør gjøres så eksplisitt som mulig. Det bør det komme fram hvilke inkluderte studier som hadde metodiske svakheter og begrensninger og hvorfor. For å være helt tydelig på hvilke kriterier artiklene er vurdert etter kan det beskrives i en tabell.

Konklusjon. Sammendrag av data og klar konklusjon med betydningen av funn. Artikkelens hovedbudskap oppsummeres i 2-4 korte setninger. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med forfatternes hovedfunn og konklusjoner. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Sammendrag og nøkkelord. Hovedinnholdet i artikkelen trekkes sammen på cirka 250 ord. Det struktureres med stikkordene hensikt, design, materiale, metode, resultat og konklusjon skrevet i fet skrift etterfulgt av kolon. Diskusjon utelates. Under sammendraget skal det gis 3-5 sentrale nøkkelord. Sammendraget skal oversettes så direkte som mulig fra norsk til engelsk.

Powered by Labrador CMS