Mange søker om utsettelse av turnus eller særplass

For inneværende år søkte hver niende fysioterapistudent om utsettelse av turnus eller særplass på et bestemt sted. Fra i år skal alle søknader som går på omsorg for barn tillegges mer vekt.

Publisert Sist oppdatert

I sommer skrev Aftenposten om fysioterapistudent Mina Mjærum som var håndballspiller i eliteserien. Hun følte hun kom i klemma da hun fikk turnustjeneste i Finnmark som ikke lot seg kombinere med spilling på toppnivå, og valgte å si nei til turnustjenesten.

Fysioterapeuten har spurt seniorrådgiverne hos de tre fylkesmennene som behandler søknadene om særplass og utsettelse i turnustjenesten, om hvor stort omfanget er.

De oppgir at idrett i veldig liten grad oppgis som årsak ved søknad om særplass et bestemt sted. For turnusåret som nylig startet opp, fikk de inn 45 søknader om utsettelse eller særplass. Årsakene som oppgis hyppigst, er svangerskap, egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie, opplyser de.  

Anne Grete Robøle hos Fylkesmannen i Vestland opplyser at 22 søkte om særplass for inneværende turnusår, mens det var sju som søkte om utsettelse. Året før var det sju søknader om særplass og ni som ville ha utsettelse.

Få søker i nord

I nord er bildet et annet – her søkes det lite om utsettelse eller særplass. Seniorrådgiver Anders Aasheim hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark sier at for 2019 var det bare én søknad om utsettelse, og denne ble innvilget.

-I fjor søkte én om utsettelse og fikk ja, mens to søkte om særplass og en fikk ja og én fikk avslag på særplass, sier han.

Til Fylkesmannen i Oslo og Viken fikk de for inneværende turnusår 15 søknader om utsettelse eller særplass, opplyser Elisabeth Wang.

Fysioterapeuten skrev tidligere i år om at det ikke ble noen venteliste, at alle fikk turnusplass for turnusåret 2019/2020.

Må vurdere omsorg for barn

I fjor kom det en ny bestemmelse i likestillings- og diskrimineringsloven der «omsorgsoppgaver» er lovfestet som et nytt diskrimineringsgrunnlag. Helsedirektoratet har sendt brev til fylkesmennene om dette.

-Dette innebærer ikke at alle kandidater med barn skal innvilges særplass, men at omsorgsansvar for barn etter lovendringen må tillegges mer vekt i vurderingen av søknader etter turnusforskriftens § 9d. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, om det er noen spesielle behov eller ekstra hensyn som bør tas. Men reglene er fortsatt ganske stramme, sier Cathrine Hannevig Welle-Watne i avdeling retningslinjer og fagutvikling i Helsedirektoratet.

Kan utsette i to år

For de som driver med toppidrett, er det mulig å få særplass om du med overveiende sannsynlighet skal representere Norge i forestående internasjonale idrettsmesterskap som EM, VM eller OL og er avhengig av å være på et bestemt sted. Det må bekreftes og dokumenteres av Olympiatoppen og det aktuelle særforbundet.

Fysioterapeuter kan ellers søke om utsettelse av turnus i inntil to år dersom de har særlige grunner for det.

-Det er ikke ønskelig med et langt opphold mellom studier og turnus, siden turnustjenesten skal gi nødvendig erfaring og ferdigheter for å kunne arbeide selvstendig som fysioterapeut. Dersom det blir mange som innvilges særplass og utsettelse vil det dessuten kunne bli en opphopning i antallet som trenger turnusplass de påfølgende årene. Om det går over to år, må det gjøres en vurdering i hvert tilfelle av hva som må til for å få gjennomført turnustjenesten, sier Welle-Watne.

Tar kandidaten ikke turnustjenesten, får vedkommende ikke autorisasjon og har da en bachelorgrad i fysioterapi.

Powered by Labrador CMS