Anders Aasheim hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er kjent med at det unntaksvis er fysioterapeuter som jobber gratis i turnus.

Utenlandsstudenter kan få ordinær turnustjeneste i Norge

Fysioterapistudenter som studerer utenlands, har mulighet til å bli en del av det ordinære turnusløpet i Norge. Det opplyser Statsforvalteren og Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Formålet med turnustjenesten

Turnusfysioterapeuten skal arbeide under veiledning, opplæring og supervisjon (bistå, rådgi og vurdere) for å få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut.

Tjenesten skal bidra til å utvikle faglige ferdigheter, selvstendig yrkesutøvelse, gode arbeidsvaner med hensyn til pasientkontakt, samarbeid med andre yrkesgrupper og kommunikasjon med andre deler av helsetjenesten

Les mer her

Før jul skrev NRK om studenter som studerer fysioterapi i Danmark, og utfordringene de møter når de trenger turnustjeneste i Norge etter endt studieløp. Helsedirektoratet opplyser til Fysioterapeuten at disse studentene ikke trenger turnustjeneste i Norge. I en e-post til Fysioterapeuten skriver direktoratet følgende:

«De (utenlandsstudentene) trenger ofte veiledet praksis av ulik varighet avhengig av om de har praksis fra utdanningslandet og omfang og innhold i denne praksisen».

Til NRK uttalte studenter blant annet at de føler de står «mutters alene». Flere av dem valgte å jobbe gratis for å få turnusjobber i sykehus og i norske kommuner, som deretter sikrer dem autorisasjon som fysioterapeuter.

Helsedirektoratet presiserer følgende:

«Fysioterapeuter som er utdannet utenlands, må starte med å søke Helsedirektoratet om norsk autorisasjon. I mange tilfeller vil det være behov for veiledet praksis for å oppfylle vilkårene for norsk autorisasjon».

«I de fleste tilfellene vil det være behov for veiledet praksis i kommunehelsetjenesten, ikke i sykehus. Søkere som får vedtak om å skaffe seg veiledet praksis, kan velge å skaffe seg slik praksis på egen hånd eller søke gjennomføring av turnustjeneste for å oppfylle vilkårene for autorisasjon».

Vet at enkelte ikke får lønn

Anders Aasheim hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, er kjent med at det unntaksvis skjer at kandidater jobber uten lønn.

– Kandidaten kan velge å skaffe seg veiledet praksis selv ved å ta kontakt med aktuelle arbeidssteder. Unntaksvis jobber noen uten lønn. Det kan enten være fordi kandidaten selv tilbyr seg å jobbe gratis, eller fordi tjenestestedet utnytter at noen vil jobbe gratis. I det velregulerte norske arbeidslivet er det ikke ønskelig at kompetente fagpersoner jobber gratis og dermed har særdeles utrygge arbeidsvilkår. Både arbeidsgiver og jobbsøkere bør bidra til sunne og trygge arbeidsforhold som er i tråd med lov og avtaleverk.

Aasheim er også medlem av forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund. Han påpeker at selv om muligheten til å skaffe veiledet praksis selv er til stede, er det en usikker vei å gå.

– De fleste får riktignok lønn i den typen tjeneste, men vi har også en del eksempler på at utenlands-utdannede kandidater gir opp faget fordi de ikke kommer i gang med tjenesten.

Søknadsfrist 1. september

Aasheim presiserer at alle som studerer fysioterapi i utlandet, også har mulighet til å søke om å avtjene ordinær turnustjeneste dersom de har behov for veiledet praksis for å få autorisasjon. Denne ordningen forvaltes av Helsedirektoratet og administreres av Statsforvalteren. Søknad om å delta i trekningssystemet for norsk turnustjeneste sendes til Helsedirektoratet, og søknadsfristen er 1. september hvert år.

– Du må kunne dokumentere å ha bestått utenlandsk eksamen før du kan søke. Helsedirektoratet fordeler de aktuelle søkerne til en av de tre turnusregionene (Nord-Norge, Midt- og Vest-Norge eller Sør- og Øst-Norge). Deretter vil du delta i trekning og valg av studieplasser i regionen på lik linje med norske studenter. Det betyr at du får de samme sterke rettighetene som de som har studert i Norge, sier Aasheim.

Dette er turnusløpet

Det betyr blant annet at du får turnusplass både på et sykehus og i en kommune. Du jobber i seks måneder på hver av stedene. I tillegg har du rett til lønn, og lønnen er 90 prosent av minstelønnen til fysioterapeuter. En ulempe i dette løpet er at fysioterapeutene får noe ventetid fra du er ferdig utdannet til du er i gang med turnustjenesten.

– Jeg mener likevel dette er et langt tryggere og bedre løp for alle studenter. Dessverre er det for få turnusplasser på landsbasis, og enkelte år er det ikke nok plasser til alle. De som ikke får plass, havner på en felles nasjonal venteliste. De som har studert i utlandet og har fått innpass i den norske turnusordningen, har i slike tilfeller ikke noen større risiko for å komme på venteliste enn dem som studerer i Norge, sier Aasheim.

Dette sier NFF

Forbundsleder Gerty Lund har tidligere lovet studentene støtte. I et meningsinnlegg i Tidsskriftet Fysioterapeuten skrev hun blant annet dette:

– Vi har stor forståelse for at studentene i Danmark føler at de står «mutters alene» etter endt studieløp. Men det gjør dere ikke. Vi i NFF har nær kontakt med Statsforvalteren, som jobber for å få flere turnusplasser. Det er utfordrende, blant annet fordi sykehusene ikke får ekstra midler til å ansette flere turnuskandidater.

Lund påpekte også at forbundet jobber for å få en mer fleksibel turnusordning enn det som er i dag.

– Vi jobber for en mer fleksibel turnusordning, hvor de som kommer fra utlandet, har mulighet til å starte turnustjenesten fortløpende. I dag er det oppstart av turnustjeneste kun én gang i året, skrev hun.

Dette sier Helsedirektoratet

  • Hvis du studerer fysioterapi i utlandet, må du søke om autorisasjon og få utdanningen din vurdert av Helsedirektoratet før du eventuelt kan søke om turnuslisens i Norge.
  • Når søknaden har vært til vurdering og Helsedirektoratet har vedtatt at du må ha praksis før du kan få autorisasjon, kan du søke om å ta turnustjeneste eller finne praksisplass selv.
  • Dersom du velger å melde deg på turnustjeneste for fysioterapeuter i Norge, må du sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Turnusstart er 15. august året etter.
  • De som søker om å få gjennomføre norsk turnustjeneste og som ikke har norsk utdanning, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • Søkere som får innvilget søknaden om turnustjeneste, må forplikte seg til å gjennomføre hele turnustjenesten på ett år.
  • Bestemmelser som valg og gjennomføring av turnustjenesten er som for turnusfysioterapeuter utdannet i Norge. Det vil si at de trer inn i en turnusplass med de samme rettigheter som de norskutdannede.
  • For å sikre forsvarlig helsehjelp har helse- og omsorgstjenesten et medansvar for å bidra til utdanning av helsepersonell. Dette fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven for kommunene og spesialisthelsetjenesteloven. Det tilsier at det bør være betaling også for praktisering av yrket under veiledning.
  • Det er stor rift om turnusplassene. Det er derfor formålstjenlig at kandidater som har mulighet for å gjennomføre tilsvarende veiledet tjenesten utenfor turnustjenesten, og etter EØS-regelverket, tilbys dette under ordnede forhold. På en slik måte kan vi få flest mulig fysioterapeuter ut i yrkeslivet, enten utdanningen er utført i Norge eller i utlandet.
  • Helsedirektoratet sender en oversikt over søkere som er blitt godkjent for oppmelding til turnustjeneste til Høgskulen på Vestlandet, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø. Søker er selv ansvarlig for å kontakte utdanningsinstitusjonen/turnuskomiteen for informasjon om tidspunkt for nummertrekning og valg av turnussteder og for å delta i trekning og valg.
  • For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon.

Les mer herPowered by Labrador CMS