– Tilliten til politikerne begynner å bli tynn, sier Lennart Bentsen.

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Tvangsautorisasjon, sier lederen av NFFs faggruppe for manuellterapi etter komitéflertallet for å gi manuellterapeuter dobbelautorisasjon. Slik svarer LO og Ap.

Publisert Sist oppdatert

Stortingets helse- og omsorgskomite innstilte onsdag på å utvide Helsepersonellovens autorisasjonsordning til også å gjelde manuellterapeuter.

Mens autorisasjon lenge har vært en kampsak for LO-tilknyttede Norsk Manuellterapeutforening (NMF), er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sterkt imot.

– Hestehandel

Lennart Bentsen, manuellterapeut og leder av NFFs faggruppe for manuellterapi, er ikke nådig etter onsdagens vedtak.

– Tja, hva skal man si? Tilliten til politikerne begynner å bli tynn. Dette er tvangsautorisasjon gjennom en hestehandel, sier han.

Når NFF bruker uttrykket hestehandel, refererer de til forliket mellom Solberg-regjeringen og Frp i forbindelse med budsjettet for 2021. Da krevde Frp at osteopater og naprapater skulle få autorisasjon som helsepersonell.

Frp syntes på et tidspunkt at behandlingen i regjeringen gikk for sakte. Derfor fremmet de et representantforslag og krevde autorisasjon for de nevnte to gruppene umiddelbart.

Under behandlingen i Stortingets helse- og omsorgskomité ble dobbeltautorisasjon for manuellterapeutene løftet inn av noen i komiteen. Forslaget kom ikke med i komiteens innstilling til Stortinget i juni 2021, fordi det ikke var flertall.

I september 2021 sendte daværende helseminister Bent Høie autorisasjonssaken for naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere tilbake til Stortinget. Saken hadde vært på en omfattende høringsrunde. NFF mener at Arbeiderpartiet, Sp og SV åpenbart har fått med seg føringer fra LO om å foreslå dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter på nytt.

– Denne saken burde ikke eksistert, i alle fall burde den vært stendød for lengst. Autorisasjon av manuellterapeuter bryter med gjeldende godkjenningspraksis, og saken mangler forankring i hovedorganisasjonen for fysioterapeuter og manuellterapeuter i Norge. Den forbigår og overkjører hele fysioterapien. Den tar ikke hensyn til det faktum at 95 prosent av organiserte fysioterapeuter, deriblant over 40 prosent av manuellterapeutene, ikke ønsker denne ordningen, hevder Lennart Bentsen.

– Manglende innsikt i fysioterapien

Stortinget sluttbehandler innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen 3. mars.

– Dette er viktig for pasientsikkerheten og et bidrag for å utnytte manuellterapeutenes fagkompetanse enda bedre i helsevesenet, sier stortingsrepresentant Truls Vasvik (Ap) til Fri Fagbevegelse. Se flere kommentarer fra Vasvik lenger ned i saken.

Lennart Bentsen kommenterer uttalelsen til Fri Fagbevegelse slik:

– Utnyttelse av fagkompetanse er da i alles interesse, men jeg ser ikke hvordan dobbeltautorisasjon skal hjelpe på det. Jeg frykter at det bare er tomprat fra Vasvik. For øvrig er det ingen av argumentene for autorisasjonen som holder vann, sier han.

Og utdyper:

– Det er åpenbart i komiteens kommentar at de har manglende innsikt i fysioterapien når de bruker direkte tilgang til manuellterapeuter og henvisningsrett til fysioterapi som argument, noe som begge falt vekk som særskilte rettigheter for fire år siden, da det ble innført direkte tilgang til fysioterapeuter.

Bentsen mener en dobbeltautorisasjon ikke sikrer pasientene mer enn autorisasjonen som fysioterapeut allerede gjør.

– Det endrer ikke på gjeldende ansvarsforhold jamfør Helsepersonelloven, sier han.

Tidligere politiske avslag

Autorisasjonssaken har vært gjennom flere politiske runder. I 2013 sendte daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) et forslag om å gi manuellterapeutene autorisasjon ut på høring. Da Solberg-regjeringen overtok, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nei til å inkludere flere grupper i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helsedirektoratet har også gått imot autorisering av manuellterapeuter.

– Det er uforståelig at det kommer nå igjen, sier Lennart Bentsen.

– Særlig med tanke på flere tidligere politiske avslag, og at argumentene for autorisasjon er enda svakere nå etter innføring av direkte tilgang til fysioterapi for fire år siden, men også fordi det er flere andre betydelige og pågående prosesser som berører manuellterapien. For eksempel arbeidet med nasjonale retningslinjer (RETHOS) for videreutdanningen for fysioterapeuter i manuellterapi og Helsedirektoratets utredning av kompetansetakstene i fysioterapien, og ikke minst forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere, som åpner muligheten for at også grupper innen fysioterapeuter kan få den godkjenningsordningen NFF har ønsket og Helsedirektoratet har anbefalt for manuellterapeuter.

– Hva blir konsekvensene av dette, mener du?

– Det er vanskelig å spå konkret, men dette endrer jo spillereglene, og det er all grunn til å frykte at det på sikt vil ramme både fysioterapien og manuellterapien slik vi kjenner dem. Og jeg grøsser over at vi eventuelt må leve med måten dette har skjedd på.

– Alltid mulig å melde overgang til LO

Forbundsleder Gerty Lund i NFF kritiserte denne uken at autorisasjonsspørsmålet kommer opp på ny, uten at saken er sendt på høring. Hun sa hun er bekymret for demokratiet og LOs innflytelse på Arbeiderpartiet.

LO er forelagt uttalelsene.

Leder for politikk og samfunnskontakt i LO, André Nerheim.

– Å hevde at det er urovekkende at LO har makt, er noe underlig. Vi i LO heier på Unio, NFF og alle fagforeningers innflytelse. Det er også spesielt å hevde at dette har vært en prosess som har skjedd i det lukkede rom. Det har vært en prosess som har pågått i nesten ti år. Hadde NFF gjort jobben og fulgt med i timen, hadde de visst at dette sto på Stortingets sakskart. Dersom stortingsbehandlingen ikke hadde vært åpen, hadde demokratiet virkelig vært i fare, sier leder for politikk og samfunnskontakt i LO, André Nerheim, til Fysioterapeuten.

Han forsvarer dobbeltautorisasjon på denne måten:

– Mange andre grupper har dobbeltautorisasjon, som jordmødre, farmasøyter, perfusjonister og ortoptister. Osteopater og paramedisinere, som autoriseres nå, har også i stor grad to autorisasjoner, så den argumentasjonen er ikke tung. Vi håper at når manuellterapeutene får en egen autorisasjon, kan de utvikle seg som profesjon og i større grad avhjelpe fastlegene med å behandle pasienter med muskel- og skjelettlidelser.

Han mener «det er rart å se NFF komme på banen etter at de har fått et vedtak mot seg».

– Det er alltid mulig for NFF å melde overgang til LO. Det hadde vi ikke hatt noe imot.

Les også NFFs meningsinnlegg: «Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets»

Nerheim avviser at LOs valgkampbidrag til Arbeiderpartiet har bidratt til gjennomslag i autorisasjonssaken.

– Jeg har sittet i samarbeidskomiteen, og det har ikke vært et tema der, verken faglig eller politisk. Dette er en sak der gode fakta har talt for seg, sier André Nerheim.

Dette sier NMF

Peter Christian Lehne i NMF.

Når det gjelder faglige spørsmål, viser han til Norsk Manuellterapeutforening. Tidsskriftet Fysioterapeuten har sendt flere spørsmål til foreningens leder, Peter Christian Lehne.

– Hvorfor skal manuellterapeuter ha autorisasjon når de allerede er fysioterapeuter med autorisasjon?

– Autorisasjon som fysioterapeut gir ikke pasientene en presis og dekkende beskrivelse av manuellterapeuters kompetanse og yrkesrolle. Pasientene møter en annen kompetanse hos manuellterapeuter. En manuellterapeut kan sykmelde og henvise pasienter til røntgen og til spesialist. Når en manuellterapeut sykmelder, henviser til røntgen/MR eller spesialist, utløser det pasientrettigheter. Det samme kan ikke en fysioterapeut gjøre. Henvisning fra manuellterapeut som i dag er autorisert som fysioterapeut, medfører fra tid til annen misforståelser og forsinkelser fordi både helsepersonell og pasienter strever med å forstå forskjellen. Det er ikke enkelt for pasienter å forstå at det blant en rekke ulike grupper fysioterapeuter er det bare er én enkelt – manuellterapeuter – som har helt andre rettigheter enn de øvrige.

– Hvorfor holder det ikke med spesialistgodkjenning?

– Offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter bør ligge på et høyere nivå enn mastergrad. NMF arbeider for en spesialistutdanning som er på et høyere nivå.

– Blir det ikke uoversiktlig for pasientene når noen terapeuter har spesialistgodkjenning og andre er dobbeltautorisert?

– Nei, det blir mer ryddig for pasientene. Manuellterapeutene er en av tre portvoktergrupper (leger, kiropraktorer og manuellterapeuter), og det er viktig at pasientene formelt gjøres oppmerksom på denne viktige funksjonen.

– Kan ikke dobbeltautorisasjon bidra til å undergrave autorisasjonsordningen?

– Nei, manuellterapeutenes rolle er så spesiell at en tilleggsautorisasjon i dette tilfellet er riktig, og det vil derfor styrke autorisasjonsordningen. Den samme vurderingen har myndighetene tidligere gjort overfor en rekke andre grupper av helsepersonell, som for eksempel farmasøyter, jordmødre, ortoptister og perfusjonister. Uansett representerer en tilleggsautorisasjon et ikke-eksisterende problem for pasientene.

Ap: – Gode grunner til autorisasjon fremfor spesialistgodkjenning

Stortingsrepresentant Truls Vasvik (Ap), som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener autorisasjon «vil klargjøre manuellterapeuters mer selvstendige yrkesrolle overfor pasienter og helsepersonell».

– Pasienter har allerede direkte tilgang til fysioterapi i dag. Hva har en tilleggsautorisasjon å si for pasientsikkerheten?

Stortingsrepresentant Truls Vasvik fra Ap.

– Manuellterapeuter har lignende fullmakter som legenes på muskel- og skjelettområdet, og de kan derfor benytte seg av spesialisthelsetjenesten, røntgeninstitutter og sykmeldingsordningen for å hjelpe pasientene. Autorisasjonen fyller et informasjonsbehov, og vi mener at en autorisasjon vil tydeliggjøre manuellterapeutenes faktiske kompetanse og ikke minst deres fullmakter i helsetjenesten, som igjen er et viktig element for pasientsikkerheten.

Vasvik legger til:

– Vi mener at det er gode grunner for at manuellterapeutene skal få en autorisasjon fremfor en spesialistgodkjenning, da dette vil skape en sammenheng mellom autorisasjonsbetegnelsen på den ene siden og faktisk kompetanse og fullmakter i helsetjenesten på den andre siden.

Powered by Labrador CMS