Individuell plan kan gi større tro på egen mestring

Personer med kroniske eller langvarige helseutfordringer får trolig større tro på egen mestring og færre depresjonssymptomer, hvis de har en individuell plan for behandling og oppfølging. Det viser en ny systematisk oversikt fra Cochrane.

Publisert

Resultatene viser imidlertid også at selvopplevd helse og fysiske helseutfall, som langtidsblodsukker (HbA1c), blodtrykk og kolesterol, trolig påvirkes i liten eller ingen grad.

Cochrane-oversikten er publisert i Sykepleien Forskning og på Kunnskapssenterets nettsider. Les også Hele oversikten i Cochrane Library.

Hva sier forskningen?

Forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av en individuell behandlings- og oppfølgingsplan (‘personalised care planning’), sammenliknet med vanlig oppfølging eller utvidet vanlig oppfølging.

Det overordnede målet med individuell behandlings- og oppfølgingsplan er å gi gode, effektive og helhetlige pasientforløp i helse- og omsorgstjenesten.

Forfatterne fant at individuell behandlings- og oppfølgingsplan:

  • trolig øker mestringstroen hos personer med langvarige helseutfordringer (middels tillit til resultatet)
  • trolig reduserer depresjonssymptomer hos personer med langvarige helseutfordringer (middels tillit til resultatet)
  • trolig gir små positive forskjeller i fysiske helseutfall som langtidsblodsukker og blodtrykk hos personer med langvarige helseutfordringer (middels tillit til resultatet)
  • trolig gir liten eller ingen forskjell i egenopplevd helse og kolesterol hos personer med langvarige helseutfordringer (middels tillit til resultatet)

Begrep og diagnoser

Begrepet langvarige helseutfordringer brukes her bredt. Det dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning, eller nedsatt funksjonsevne.

Eksempler på diagnoser som faller inn under denne kategorien er hjertesykdom, slag, kreft, luftveissykdommer som astma og kols, diabetes, nyre- eller leversykdommer, kronisk smerte og leddgikt, nevrologiske tilstander som epilepsi og multippel sklerose, hiv/aids og psykiske lidelser som bipolar lidelse, schizofreni eller kronisk depresjon.

Hva skal en plan inneholde?

I en individuell behandlings- og oppfølgingsplan for personer med en kronisk eller langvarig helseutfordring kan et, flere eller alle av følgende behov inngå:

  • informasjon om medisinsk behandling og oppfølging
  • informasjon om hvordan man skal håndtere eller mestre den langvarige helseutfordringen
  • opplæring og/eller støtte
  • strategier for å påvirke helserelatert atferd, håndtere stress og/eller løse praktiske utfordringer

Totalt 19 studier inkludert

Forfatterne  gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i juli 2013, og fant 19 studier med til sammen 10.856 voksne som hadde kroniske eller langvarige helseutfordringer. Tretten av studiene var utført i USA, og én hver i Australia, Kina, Danmark, Nederland, Storbritannia og Taiwan.

Tolv studier fokuserte på personer med diabetes, tre på psykisk helse, én på hjertesvikt, én på nyresykdom, én på astma og én på personer med ulike kroniske eller langvarige helseutfordringer.  

Ovorfatterne undersøkte studier hvor personer med kroniske eller langvarige helseutfordringer ble eksplisitt engasjert i samvalg med fagperson om både målsetting og handlingsplaner.

Kilde
Coulter A, Entwistle VA, Eccles A, Ryan S, Shepperd S, Perera R. Personalised care planning for adults with chronic or long-term health conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010523.

Powered by Labrador CMS