Doktorgrad

Illustrasjon av curl-up

Delte magemuskler – et problem etter fødsel?

Doktorgradssammendrag

Sandra Bjordal Gluppe

Sandra Bjordal Gluppe, fysioterapeut, PhD., Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole.

Hovedveileder: Prof. Kari Bø, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sports Sciences, Oslo, Norway; Department of Obstetrics and Gynaecology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway

Biveileder: Prof. Anna Marie Ellström Engh, Department of Obstetrics and Gynaecology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway; Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Originaltittel på avhandlingen: Diastasis Recti Abdominis – an issue postpartum?

Disputas fant sted 14.september 2023.

Prosjektet ble fullfinansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Delte magemuskler, også kalt rectus diastase, defineres som en separasjon av de to muskelbukene til rectus abdominis langs midtlinjen av linea alba. Det er en utbredt tilstand etter fødsel med rapportert forekomst mellom 30-68%. Forskningen er begrenset på hvordan kvinner opplever rectus diastase, de akutte effektene av øvelser på inter-recti avstand og tilknyttede risikofaktorer og konsekvenser ved rectus diastase. Videre er det ingen konsensus om effekten av mageøvelser eller andre øvelser i behandling tilstanden. 

Dette doktorgradsprosjektet består av fire forskjellige studier som har undersøkt ulike aspekter ved delte magemuskler etter fødsel. Studie 1 benyttet et spørreskjema hvor 460 førstegangsfødende kvinner 6-8 måneder etter fødsel svarte på hvordan magen oppleves, forekomst av selvrapprotert styrke i magemusklene og opplevelse av utbuling (tegn på delte magemuskler). Studie 2 vurderte akutt effekt av åtte øvelser for magemusklene på avstanden mellom de rette magemusklene hos 38 kvinner med delte magemuskler. Studie 3 sammenlignet forekomst av bekkenbunnsplager, korsrygg-, bekkenledd- og abdominal smerte og styrke i magemusklene hos kvinner med (n=36) og uten delte magemuskler (n=36). Studie 4 var en randomisert kontrollert studie med 70 kvinner med delte magemuskler 6-12 måneder etter fødsel. Effekten av et treningsprogram for magemusklene, bestående av hodeløft, curl-up og skrå curl-up, ble vurdert på avstanden mellom de rette magemusklene og andre mulige konsekvenser relatert til delte magemuskler. 

I studie 1 ble bekymringer om magen utseende etter fødsel rapportert hos 73,3% av utvalget. Nesten 80% opplevde svakere magemuskler enn før graviditeten. Utbuling ble rapportert hos 20,9%. Signifikant flere kvinner med utbuling (93,8%) rapporterte svakere magemuskler enn kvinner uten utbuling (75,7%). Den mest vanlige behandlingen ved rectus diastase var øvelser for bekkenbunn- (84.1%) og magemusklene (82.9%). Øvelsene ble funnet via sosiale medier. 

Studie 2 fant en statistisk signifikant akutt reduksjon i IRA under øvelsene hodeløft, curl-up og skrå curl-up sammenliknet med hvile med en gjennomsnittlig forskjell i endring på henholdsvis 10,0 mm (95% CI 7,9-13,3), 8,7 mm (95% CI 5,0-12,5) og 9,4 mm (95% CI 6,3-12,5), målt 2 cm over navlen. 

I studie 3 var det ingen forskjell i forekomst av bekkenbunnsplager, korsrygg- og bekkenleddssmerter mellom kvinner med og uten rectus diastase. Signifikant flere kvinner med diastase rapporterte abdominal smerter sammenliknet med kvinner uten diastase for de justerte analysene (OR: 0,02, 95% CI 0,00 til 0,61, p = 0,026). Imidlertid ble det funnet en signifikant forskjell i endring mellom gruppene i maksimal isometrisk styrke ved 30◦ (gjennomsnittlig forskjell: −12,9 (95 % CI: −24,4, −1,5), p-verdi: 0,028). De justerte analysene viste imidlertid ingen forskjell i maksimal isometrisk styrke ved 30◦ mellom gruppene. 

I studie 4 trodde 70% av kvinnene som ble undersøkt ved screening at de hadde rectus diastase, men de oppfylte ikke inklusjonskriteriene for inter-recti avstand (> 2,8 cm i hvile). Øvelsesprogrammet gav ingen signifikant effekt på reduksjon i inter-recti avstand, forskjell i endring mellom gruppene i hvile (2 cm over navlen) var 1,24 mm (95% CI -0,83- 3,31). Imidlertid økte den maksimale isometriske magemuskelstyrken til fordel for treningsgruppen, med en forskjell i endring mellom gruppene ved 30◦ på 6,25 Nm (95% CI 0,47-12,04) og ved 10◦ på 7,55 Nm (95% CI 1,94-13,17). Økningen i muskeltykkelse for treningsgruppen var statistisk signifikant (p = 0,046) med en forskjell i endring mellom gruppene på 0,58 mm (95% CI 0,01- 1,14). Det ble ikke funnet signifikant forskjell mellom trenings- og kontrollgruppen ved post-test i antall kvinner som rapporterte bekkenbunnsplager, korsrygg-, bekkenledds- eller abdominale smerter. Ved posttest rapporterte 61% av kvinnene i treningsgruppen og 43% i kontrollgruppen at diastasen var forbedret sammenlignet med pretest (p=0,16). Ingen av deltakerne i noen av gruppene rapporterte forverring av tilstanden. 

Hovedfunn

· Øvelsen curl-up hverken forbedrer eller forverrer avstanden på diastasen hos kvinner med mild til moderat grad av rectus diastase.

· Over 70 % av kvinnene som meldte seg til studie 4 trodde de hadde delte magemuskler, men hadde det ikke.

· Studie 1 fant høy grad av bekymring/utilfredshet av magens utseende generelt blant førstegangsfødende kvinner. Forekomsten var enda høyere hos de som rapporterte utbulig (diastase).

· På spørsmål om hvor kvinnene søkte råd om behandling for delte magemuskler var sosiale medier/nettsider hyppigst rapportert.

Kliniske implikasjoner

Basert på resultater fra studie 4 bør evidensbaserte retningslinjer for klinisk praksis anbefale kvinner med mild til moderat rectus diastase å følge de nasjonale/internasjonale anbefalingene for generell fysisk aktivitet og trening etter fødsel.

Med bakgrunn i funn fra dette prosjektet og erfaringer i møte med disse kvinnene støttes forslaget faggruppen for kvinnehelse jobber for, at alle nybakte mødre må få tilbud om minst èn kontrolltime hos fysioterapeut med kompetanse på kvinnehelse, for blant annet samtale/sjekk av bekkenbunns- og magemusklene.

Artikler i avhandlingen:

Studie 1:

Gluppe S, Ellström Engh M, Bø K. Primiparous women's knowledge of diastasis recti abdominis, concerns about abdominal appearance, treatments, and perceived abdominal muscle strength 6-8 months postpartum. A cross sectional comparison study. BMC Womens Health. 2022 Nov 2;22(1):428. doi: 10.1186/s12905-022-02009-0. PMID: 36324105; PMCID: PMC9632123.

Studie 2:

Gluppe SB, Engh ME, Bø K. Immediate Effect of Abdominal and Pelvic Floor Muscle Exercises on Interrecti Distance in Women With Diastasis Recti Abdominis Who Were Parous. Phys Ther. 2020 Aug 12;100(8):1372-1383. doi: 10.1093/ptj/pzaa070. PMID: 32302393.

Studie 3:

Gluppe S, Ellström Engh M, Kari B. Women with diastasis recti abdominis might have weaker abdominal muscles and more abdominal pain, but no higher prevalence of pelvic floor disorders, low back and pelvic girdle pain than women without diastasis recti abdominis. Physiotherapy. 2021 Jun;111:57-65. doi: 10.1016/j.physio.2021.01.008. Epub 2021 Feb 13. PMID: 33691943.

Studie 4:

Gluppe SB, Ellström Engh M, Bø K. Curl-up exercises improve abdominal muscle strength without worsening inter-recti distance in women with diastasis recti abdominis postpartum: a randomised controlled trial. J Physiother. 2023 Jul;69(3):160-167. doi: 10.1016/j.jphys.2023.05.017. Epub 2023 Jun 5. PMID: 37286390

Powered by Labrador CMS