Etisk utvalg, fra venstre: Else Høgalmen, Stig Morten Fløisand (leder), Robert Grønbech, Martha Kvalvik Størksen, Mona Raddum Loe (sekretær) og Marit Brustugun Sartz.

Etisk utvalg ønsker bredere mandat og flere saker

I ulike sammenhenger blir Etisk utvalg fortalt om etiske dilemmaer og enkeltsaker ved institutter og sykehus. Men når de ber om å få sakene formelt tilsendt, blir det stille.

Utvalget har nå startet en prosess for å se på mandatet de har og måten de jobber på. De ønsker seg et bredere mandat. Eventuelle endringer må behandles på Hovedlandsmøtet i november.

Stig Fløisand er leder for Etisk utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Han spør om fysioterapeuter som skal sende inn saker til utvalget er bekymret for at den innklagede skal få vite navnet deres?

Det skjer mye mer

De siste årene har utvalget bare behandlet to-tre saker hvert år. Samtidig vet lederen at det skjer mye mer der ute som han blir spurt om eller får høre om. Det kan være snakk om villedende markedsføring, blanding av roller, fysioterapeuters opptreden i sosiale medier, behandling i gråsonen for fysioterapeuter, eller situasjoner der fysioterapeuten blander rollen som behandler og privatperson.

Men – når han ber om at sakene sendes inn skriftlig, blir det stille.

– Sakene behandles anonymt i utvalget, det er bare leder og sekretær som vet navnet på klageren. Men navnet på den som har sendt inn klagen kommer frem når saken sendes over for tilsvar til den som er klaget inn. Det er kanskje dette punktet flere kvier seg for, sier Fløisand.

Noe negativt

Etikklederen lurer også på om utvalget forbindes med noe negativt – at det er der du havner om du har gjort et eller annet galt.  

– Vi ønsker å bli mer brukt, for eksempel som sparringpartner – «er dette greit eller ikke?». Vi mener at etiske spørsmål burde inn som tema på personalmøter og på møter i NFF, sier Fløisand.

Han ber flere ta kontakt over epost eller telefon for å få råd i etiske spørsmål og dilemmaer, og understreker at det er mulig å henvende seg uten at det blir registrert. Lederen ønsker å ufarliggjøre det å kontakte utvalget.

Ikke nok kjent

Et annet poeng Fløisand og utvalget diskuterer, er om utvalget ikke er nok kjent blant medlemmene. De ønsker å jobbe for å bli mer synlige.

– Vi fysioterapeuter jobber med mennesker, og da er det viktig at etikken er med i arbeidet. Fysioterapeuter kan stadig komme opp i etiske dilemmaer. Vi frykter at om vi får få saker, kan det bli lavere fokus på etiske refleksjoner i organisasjonsapparatet. Vi ønsker ikke å bli et utvalg til pynt, sier han bestemt.

Melder feil saker

I tillegg til sakene som havner på utvalgets bord, er det noen saker de må avvise fordi de er utenfor mandatet utvalget har. Noen pasienter ringer og vil klage på det de mener er feilbehandling hos fysioterapeuten de bruker. Går ikke disse klagene på de yrkesetiske retningslinjene, må de ta saken inn for Helsetilsynet eller Norsk Pasientskadeerstatning.

Er det saker som er på vei inn i rettsapparatet eller er meldt til offentlige instanser som Helsetilsynet, kan ikke utvalget ta saken.

– Stanses folk av lang saksbehandlingstid?

– Det går ganske kort tid fra klagen mottas, til jeg som leder ser om saken ligger innenfor vårt mandat. Saken sendes deretter til den personen som er klaget inn, slik at han eller hun kan gi sin versjon av saken, med frist på 14 dager. Deretter behandler utvalget saken i første møtet. Det går altså ikke kjempelang tid, sier Fløisand.

Ønsker å jobbe bredere

Etisk utvalg har nå startet en prosess for å se på mandatet de har og måten de jobber på, om det er noe som bør gjøres annerledes. De ønsker seg et bredere mandat.

– Utvalget kan i dag bare behandle saker innenfor de yrkesetiske retningslinjene og kollegiale saker, og bare om den som det klages på er medlem i NFF. I dag fremstår vi mer som et klageorgan. Vi ser for oss at vi kan fungere også som et rådgivende organ som kan ta bredere initiativ i organisasjonen, forklarer Fløisand.

Han nevner saken som det nylig ble stor oppmerksomhet rundt. Etisk utvalg tok et tydelig standpunkt mot valget av Dubai som vertsby til WCPTs verdenskongress i 2021. De uttalte at NFF ikke bør reise dit, blant annet på grunn av rapporter om brudd på menneskerettighetene, og at disse bryter med NFFs yrkesetiske retningslinjer.

– Utvalget fikk mange positive tilbakemeldinger fra engasjerte medlemmer etterpå, forteller Fløisand.

De fem regionene i NFF bestemte seg for å ta opp temaet på sine årsmøter, og vedtok resolusjoner mot å delta i Dubai.

Ser på endret mandat

En av diskusjonene i utvalget er om man bør dempe fokuset på enkeltsaker og heve saker til et mer generelt, overordnet nivå. Lederen mener det også på flere områder er uklart om utvalget kan ta saker.

– Vi kjører nå en prosess fram mot Hovedlandsmøtet i november 2019, siden mulige endringer i mandatet må vedtas her, sier Fløisand.

Han håper at mange flere fysioterapeuter kontakter utvalget med sine etiske og yrkesetiske spørsmål.

Powered by Labrador CMS