Faggruppene får en ny gjennomgang

Har NFF de riktige fag- og interessegruppene, når det gjelder antall og sammensetning? Forslag om en ny og grundig gjennomgang fikk stor oppslutning på Hovedlandsmøtet.

 

Publisert Sist oppdatert

På Hovedlandsmøtet ble det vedtatt at det i perioden 2017–2019 skal gjennomføres en større utredning av fag- og interessegruppenes rolle, posisjon og organisering i NFF. Det skjer i kjølvannet av de store endringene av NFFs organisasjon i 2013, da avdelingene ble lagt ned og erstattet med fem regioner.

Det opprinnelige forslaget ble fremsatt av faggruppene for barn- og ungdomsfysioterapi, onkologi og lymfologi, NOR og Mensendieck, i tillegg til interessegruppene UFF (Unge Fysioterapeuters Fellesskap) og NFG (Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe).

Les også leder i Fysioterapeuten nr.10: Bli sett og hørt.

- Ikke tilstrekkelig

I 2013 ble det vedtatt å foreta en gjennomgang av faggruppenes rolle og posisjon. Rapporten fra styringsgruppen ble lagt frem på Hovedlandsmøtet. Ifølge Lars Håvard Høgvoll (NFG), som presenterte faggruppenes forslag, var ikke denne gjennomgangen tilstrekkelig. Det var heller ikke satt av tilstrekkelige ressurser til å svare på de store spørsmålene som dukket opp i denne prosessen.

– Dagens løsning kan vise seg å være den beste, men vi ønsker likevel en ny gjennomgang, sa Høgvoll.

Bred støtte

I løpet av landsmøteforhandlingene ble det klart at også de øvrige faggruppene sluttet seg til forslaget.

– Dette viser at de fleste ønsker å komme videre i arbeidet med en endring for fag- og interessegruppene, påpekte Anders Aasheim fra Region Nord.

Han mente det var lite endring å spore i konklusjonene fra styringsgruppen som har arbeidet med dette de seneste tre årene.

– Fag- og interessegruppene ønsker en modernisering av sin rolle og funksjon, men gruppene hang ikke med i den forrige gode endringsprosessen i NFF, da regionstrukturen ble etablert. Det ble for smått og spinkelt, utdypet Aasheim.

Vegard Ølstørn, leder i Faggruppen for manuellterapi, mene at arbeidet likevel har gitt resultater.

– Det ser kanskje ut som det har skjedd lite i styringsgruppens saksfremlegg, men linjene for faggruppene er tydeliggjort og det har vært et viktig arbeid, sa Ølstørn.

Kontakt med faget

– En del av oss sto her for tre år siden, og var glade for at vi skulle få en skikkelig gjennomgang. Men den kom ikke, slo Steiner Krey Voll i Faggruppen for onkologi og lymfologi fast.

– Faggruppene er viktige for kontakten med faget, så spørsmålet er hvordan de skal brukes for å oppnå denne kontakten, sa Voll.

Han understreket at samtlige fagmiljøer må vise endringsvilje for å kunne få det beste ut av fag- og interessegruppene

Psykomotorikerne

Merete Tønder, leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, mener arbeidet som er gjort i denne perioden har økt bevisstheten om linjene innad i organisasjonen, og at det har blitt mer tydelig hvordan faggruppene skal jobbe overfor NFFs ledelse.

Hun mener også at mye av ansvaret for å ta kontakt og «være på» ligger hos faggruppene selv.

– Frem til nå har vi følt oss som en ensom øy på organisasjonskartet. Mer nærhet til ledelsen i NFF må etterstrebes i fremtiden, sier Tønder, og understreker at det er faggruppene som har kontakten med grasrota i faget.

Barn og ungdom

Kristin Snøan, leder av Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, håper på en god gjennomgang av faggruppenes antall og sammensetning.

-Det er vanskelig å oppnå god slagkraft når interesse- og faggruppene går i ulike retninger, slik jeg opplever at det er i dag, sier Snøan.

Hun ser ikke bort fra at større grupperinger kan være en løsning.

– Det er behov for at vi står mer samlet, og da kan større grupperinger være en løsning. Det vil også kunne gi et bedre tilbud til medlemmene, mener faggruppelederen, som håper å finne svar på hva som er den beste og mest hensiktsmessige organiseringen av fag- og interessegruppene.

– Man kan spørre seg om det er liv laga for alle gruppene. Ønsker vi at det kun er de gruppene som er store nok til å ha et høyt aktivitetsnivå, og som kan tiltrekke seg kommersielle sponsorer, som skal legger føringer for utviklingen av forbundet og faget? Vi må ta stilling til hvordan vi kan ivareta de faglige interessene og bredden i faget, på best mulig måte, sier Kristin Snøan.

Powered by Labrador CMS