Fagkronikk

Illustrasjonsfoto

Ja til større variasjon innen bachelorskriving. Ja til forskningsdeltakelse som student!

Fagkronikk

Marit Ribe Øverby, bachelorgrad i fysioterapi, turnusfysioterapeut Bydel Bjerke, Oslo, maritribeoverby@gmail.com.

Anna Riakhina, bachelorgrad i fysioterapi, turnusfysioterapeut Sandefjord kommune, anna.riakhina@hotmail.com.

Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

I dagens emne for bachelorskriving velger de aller fleste studenter kvantitative litteraturstudier. Det er etter anbefaling fra emneansvarlige på universitetet. Dette kan bidra til mindre variasjon i bacheloroppgavene som skrives. Studentene har i tillegg lite erfaring, og har ikke all verdens muligheter for å velge annerledes. Dersom flere hadde blitt introdusert for pågående forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne det kanskje åpnet opp muligheten for å variere mer, når det gjelder hva man kan og ønsker å skrive oppgave om. Dette er noe universitetet er åpne for (1), men som i praksis foregår i liten grad.

Vi er to ferdig utdannede fysioterapeuter fra OsloMet, som høsten 2020 var de heldige som fikk delta i en pilotstudie ved Sunnaas Sykehus, som foregikk parallelt med praksisperioden. Ved å delta i studien forpliktet vi oss også til å skrive bacheloroppgaven vår om prosjektet og dets resultater. Gjennom disse ukene fikk vi et innblikk i hvordan forskning foregår - en erfaring som studenter normalt ikke får oppleve i studietiden.

Dagens fysioterapi

I løpet av de tre årene på fysioterapistudiet har det nok gått opp for mange studenter at fysioterapifaget er et mye bredere fagfelt enn vi først trodde. Å være fysioterapeut handler ikke bare om å møte pasienter på klinikken med en vond rygg, og behandle de ut fra egen kunnskap og tilegnet erfaring. Blant annet kan det handle om å instruere pasienter i riktig hosteteknikk postoperativt på sykehus eller pusteteknikker i forbindelse med lungesykdom, å kartlegge motorisk utvikling hos spedbarn, eller å hjelpe personer med å relære dagligdagse aktiviteter som en gang foregikk automatisk, men som er tapt grunnet skade eller sykdom.

Videre er fysioterapipraksisen i dag kunnskapsbasert, noe som vil si at de faglige avgjørelsene som tas er flettet sammen av terapeutens erfaring, pasientens ønsker og behov samt forskningsbasert kunnskap (2, s. 21). Som nyutdannede fysioterapeuter har vi begrenset erfaring, og fysioterapien vi praktiserer vil derfor i størst grad være forskningsbasert. Vi leser fagbøker, forskningsartikler og lytter til universitetets forelesere for å velge de mest optimale tiltakene for pasientene vi møter.

Vår opplevelse av deltakelse i et prosjekt

Ved å delta i pilotprosjektet på Sunnaas Sykehus tilegnet vi oss kunnskap om store deler av prosessen bak gjennomføringen av en studie. En prosess som krever mange dyktige fagfolk som legger ned tid og krefter, som gjennomfører arbeidsoppgaver til punkt og prikke, og som er løsningsorienterte når ikke alt går etter planen. Som ferske studenter for et par år siden, opplevde vi det som krevende å lese og forstå forskningsartikler i forbindelse med pensum, skoleoppgaver og eksamensforberedelser. Gjennom å få delta i et forskningsprosjekt selv, er det nå lettere for oss å sette oss inn i hva ulike artikler formidler. Dette gjorde også leseprosessen i forbindelse med bachelorskrivingen noe lettere for oss, en erfaring vi er takknemlig for.

Hvorfor mener vi dette er viktig?

Som tidligere nevnt, velger de fleste studenter kvantitative litteraturstudier i forbindelse med sin bacheloroppgave. Vi, som skrev vår bacheloroppgave basert på en enkeltstudie, skilte oss ut fra resten av kullet - og kanskje også fra resten av studentene i landet. Vi opplevde det som spennende å få skrive en annerledes oppgave, der vi ikke havnet i samme “gruppe” som de fleste andre. Da vi søkte om å få bli med i pilotstudien, var vi forberedt på at oppgaven vår ville skille seg ut fra andres, men tenkte at det var positivt. Der andre skrev litteraturstudier, skrev vi om et pågående prosjekt, noe som har bidratt til større variasjon i årets bacheloroppgaver. Vi mener derfor at bachelorstudenter bør få større valgfrihet når det gjelder oppgaven. Dette kan bidra til økt variasjon i tema som vektlegges, problemstillinger, og kanskje kan flere studenter til og med få muligheten til å skrive om et pågående eller ferdig prosjekt, enten ved at de får delta selv eller ved at de samarbeider med prosjektansvarlige og mottar resultater og informasjon.

God forskning er en forutsetning for å drive god fysioterapi, og det vil derfor være viktig å rekruttere fysioterapeuter til forskningsverdenen, eller i det minste la enkelte bli introdusert for det. Kanskje kan det være en idé å introdusere flere studenter for dette allerede i bacheloremnet?

Vi har vært heldige og fått en smakebit, og tenker at det ville vært en styrke om flere studenter hadde fått muligheten til noe slikt i løpet av studietiden.

Litteraturliste

(1) OsloMet. (2021). Emneplan for FYSIO3900 Bacheloroppgave. https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/FYSIO3900/2021/H%C3%98ST

(2) Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Bjørndal, A. (2015). Kunnskapsbasert fysioterapi: metoder og arbeidsmåter (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Powered by Labrador CMS