Illustrasjonsfoto.

Ønsker pakkeforløpet for alle med muskel- og skjelettlidelser

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening. Innlegget ble første gang publisert i Dagens Medisin.

Publisert

Norsk Revmatikerforbund hadde i utgangspunktet stor tro på et kommende lovet pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettlidelser, men dessverre er det lite utvikling å spore.

Ann Kristin Bakke.

Norsk Revmatikerforbund hadde i utgangspunktet stor tro på et kommende lovet pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettlidelser, men dessverre er det lite utvikling å spore. Pakkeforløp vil kunne være et viktig verktøy for å imøtekomme behovene for denne pasientgruppen, men regjering leverer ikke på løftene gitt i egen regjeringserklæring.

Pakkeforløp skal sikre forutsigbarhet og kvalitet i utredning og behandling av sykdommer. Det er gledelig at pasienter med muskel- og skjelettlidelser løftes frem, men svært begrensende at de som allerede har diagnose ikke skal være på løpet frem til igangsettelse av avgjørende behandling..

Norsk Revmatikerforbund er glad på vegne av de som nå vil bli en del av det nye pakkeforløpet, men dette er ikke bra nok.

Norsk Revmatikerforbund er glad på vegne av de som nå vil bli en del av det nye pakkeforløpet, men dette er ikke bra nok. Det lovede pakkeforløpet tegner å bli for noen utvalget få, der vi vet det er mange med umøtte behov. Vi må ha et pakkeforløp for alle med muskel- og skjelettsykdom, uavhengig om sykdomsbilde er avklart eller ikke.

Slik er et pakkeforløp

Hva er et pakkeforløp og hvordan kan en implementering av pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettsykdom bidra til å løse utfordringene innen denne pasientgruppen?

Et pakkeforløp er i praksis en nasjonal standard for pasientforløp. Standardiseringen skal bidra til raskere utredninger og behandlingsoppstart, og minimere unødvendig ventetid. Formaliserte forløp sikrer også god og løpende informasjonsflyt til pasienten, i tillegg til kontinuerlig brukermedvirkning i hele pasientprosessen – fra utredning til rehabilitering – et helt pasientforløp!

Mange muskel- og skjelettpasienter utsettes for unødig, og potensielt helseskadelige, lange ventetider i diagnosefasen, så vel som gjennom behandlingen og i rehabilitering.

For lange ventelister

Mange muskel- og skjelettpasienter utsettes for unødig, og potensielt helseskadelige, lange ventetider i diagnosefasen, så vel som gjennom behandlingen og i rehabilitering. Utover å påvirke pasientenes livskvalitet kan de lange ventetidene medføre at det utvikles irreversible skader. Skader som kan unngås – bør unngås! På sikt medfører venting høyere behandlingskostnader og reduserte muligheter for pasientene til å kunne delta i arbeidslivet. Dette gjelder selvfølgelig på alle områder, men muskel- og skjelettlidelser er det største og mest kostbare sykdomsområdet i Norge. Det er nært skandaløst at dette ikke gripes tak i.

I tillegg er pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer også utsatt for en økt dødlighetsrisiko i ventetiden, da sykdommene gir økt risiko for hjerte- og karlidelser. Veldig få dør av revmatisme i seg selv - det som dreper er de medfølgende sykdommene, ikke ulikt det en ser med for eksempel diabetikere.

Tilbudet er ujevnt fordelt

Det generelle tilbudet overfor muskel- og skjelettpasienter, det vil si i hovedsak tilgangen til medisinske spesialister, er svært ujevnt fordelt rundt om i landet. Dette resulterer i at kvalitetsnivået på helsetilbudet overfor denne pasientgruppen er betinget av hvor i landet man bor. REMUS-rapporten fra 2019 viser hvordan Nord-Norge skiller seg spesielt ille ut.

For dårlig samhandling mellom kommune, NAV, primær- og spesialisthelsetjeneste medfører at mange pasienter selv ender opp med oppgaven å koordinere kontroller, behandling og rehabiliteringstjenester levert av den offentlige helsetjenesten

For dårlig samhandling mellom kommune, NAV, primær- og spesialisthelsetjeneste medfører at mange pasienter selv ender opp med oppgaven å koordinere kontroller, behandling og rehabiliteringstjenester levert av den offentlige helsetjenesten. Utover å skape unødig heft for pasientene kan dette bidra til feilprioriteringer og svakere helsemessige resultater, samt unødig ressursbruk i helsetjenesten.

Norsk Revmatikerforbund mener at et åpenbart mål for både samfunn og individ er at man skal være mest mulig deltagende i samfunnet selv om man har en kronisk sykdom. Oppfølging og rehabilitering som sikrer deltagelse i arbeidslivet er i så henseende sentralt ansvar, derfor må det snarest mulig innføres et helhetlig pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettlidelser.

Powered by Labrador CMS