Kommuner kan spare millioner på gode rehabiliteringstilbud.

Kan spare millioner på rehabilitering

Norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering, viser et prosjekt fra Indre Østfold kommune. Vi bør likevel være forsiktig med å generalisere, mener fysioterapeut som har deltatt i prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Kort om prosjektet – og om resultatene

 • Gjennomført i Indre Østfold kommune fra 2016-2020
 • Har ført til at flere pasienter/brukere kommer raskere tilbake i jobb
 • Har frigjort kapasitet på korttidsplasser på sykehjemmene
 • Flere klarer å bo hjemme lenger
 • Enkelteksempler viser at kommunen kan spare millioner av kroner på spesifikke rehabiliteringstiltak og bruk av teknologi

I perioden 2016-2020 gjennomførte Indre Østfold kommune prosjektet «Innovativ rehabilitering». Prosjektet ble finansiert med 25 millioner kroner over statsbudsjettet og har involvert fagpersoner i til sammen sju kommuner. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har deltatt. I tillegg har det vært samarbeid med fysioterapeuter med driftstilskudd.

Et av eksemplene i rapporten, som viser at kommunen sparer penger på rehabilitering, gjelder bruk av et tverrfaglig vurderingsteam (TVT). Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. I tillegg bistår lege, ernæringsfysiolog, logoped og jobbspesialist ved behov.

Fysioterapeut Lars Martinsen i Indre Østfold kommune.

Sparte én million på én pasient

Før tilbudet ble etablert, fikk en som bor hjemme besøk fire ganger per dag av to ansatte fra hjemmetjenesten. Etter rehabilitering var det nok med besøk i hjemmet to timer per uke. I følge tall fra Indre Østfold kommune, sparte de rett i overkant av én million kroner per år på én person.

Noen gevinster med rehabilitering og habilitering

 • Bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte
 • Mindre ensom og isolert
 • Mer sannsynlig at du klarer å gjennomføre hverdagslige gjøremål
 • Større sjans for å komme tilbake i jobb eller utdanning
 • Reduserte kostnader for kommune
 • Mindre press på tjenestene kommunen leverer
 • Flere i arbeid
 • Færre innleggelser

Kilde: NFF

Et annet eksempel viser en besparelse på 84.205 kroner per år for én pasient. I dette tilfellet ble det benyttet hverdagsrehabilitering pluss den såkalte Berntsen-teknologien. Takket være et nettbrett, tilbys pasienten trening en gang per dag og videosamtale med familien. I tillegg ble det organisert en turvenn gjennom frivillig arbeid.

Etter 11 timers innsats i en periode på fire uker, ble antallet besøk i hjemmet redusert med ett besøk per dag, for denne pasienten.

Rehabilitering har effekt

- Tallene er positive, og viser at rehabilitering har effekt. Likevel bør vi være forsiktige med å generalisere. De økonomiske besparelsene er regnet som følge av enkelteksempler, og det vil kreve et langt større arbeid for å se det i en større sammenheng. Likevel er det grunn til å si at vi ser tendenser til at rehabilitering lønner seg, sier Lars Martinsen.

Han er fysioterapeut og jobber i et Tverrfaglig vurderingsteam (TVT) i Indre Østfold kommune. Han har også deltatt i prosjektet. Han påpeker at prosjektet ikke har tatt hensyn til hvilke diagnoser de hjemmeboende har.

- Hos oss har prosjektet utvilsomt vært positivt. Vi har fått en egen enhet for rehabilitering, læring og friskliv, som organiserer tjenestene, og rehabilitering har fått en langt større plass, sier Martinsen.

Ny enhet

Enheten består av alle privatpraktiserende fysioterapeuter med tilskudd, alle ansatte fysioterapeuter for voksne, ergoterapeuter for voksne, frisklivssentralene, kreftkoordinator, tverrfaglig vurderingsteam samt hverdagsrehabiliteringsteam. Enheten ble opprettet 1. januar 2020, samtidig med kommunesammenslåingen.

- Prosjektet viser at det er forskjell på pleie- og omsorg og rehabilitering, og vi har stor tro på at tiltakene vi gjør som følge av prosjektet vil føre til at flere kommer raskere tilbake i jobb og flere kan bo hjemme lenger, sier Martinsen.

Han mener andre kommuner neppe trenger å gjøre samme øvelse, for å implementere flere av tiltakene.

- De fleste kommuner har allerede fagpersonene som trengs. Det de muligens kan dra nytte av, er hvordan vi har systematisert tjenestene, sier Martinsen.

Det er lønnsomt

I tillegg til prosjektet fra Indre Østfold, viser tall fra en rapport levert av Oslo Economics at rehabilitering er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rapporten ble levert på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

Les mer om det her.

En samfunnsanalyse gjennomført av Agenda Kaupang i 2019, viser at kommunen kan redusere antallet besøk av hjemmetjeneste fra seks til to besøk per dag, hvis kommunen setter inn rehabiliteringsressurser og gjennomfører rehabiliteringsløp.

Beregninger fra denne analysen viser at kommunen sparer 730.000 kroner per år per beboer.

Analysen ble gjennomfør på oppdrag fra Helsedirektoratet og du kan lese mer om den ved å klikke her.

Behov for mer kunnskap

Forbundsleder Gerty Lund.

Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, synes tallene fra Indre Østfold er særdeles interessante. Hun mener det mangler kunnskap i kommunene om hva fagpersonell innen rehabilitering gjør. NFF vil bidra til økt bevissthet på organiseringen av tjenestene.

- Våre faggrupper har – sammen med flere brukerorganisasjoner – laget en brosjyre om habilitering og rehabilitering i kommunehelsetjenesten. Brosjyren gir god kunnskap om nytteverdien av forebyggende tiltak både for den enkelte innbygger, men også kommunen selv, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun håper resultatene fra Indre Østfold kommune, samt andre beregninger og analyser som viser effekten av rehabilitering, når hjem til politikerne sentralt.

- NFF ønsker, sammen med en rekke andre organisasjoner, en egen rehabiliteringsreform. Jeg mener behovet er godt dokumentert. Nå er resten opp til den nye regjeringen og Stortingspolitikerne, sier Lund.

Powered by Labrador CMS