Foto: Benjamin A. Ward, OsloMet.

– Må først utrede konsekvensene

Styret i Region Osloområdet ønsker femårig grunnutdanning i fysioterapi. Temaet, en gjenganger i NFF, kommer opp på Hovedlandsmøtet i november. Ikke realistisk, mener Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

– En eventuell utvidelse av fysioterapiutdanningen vil også medføre økte utgifter til nye studieplasser, samt til økt studiepoengproduksjon og kandidatgjennomføring. Kunnskapsdepartementet har ikke foretatt noen utregninger av hva en utvidelse av fysioterapeututdanningen fra tre til fem år vil koste, men på nåværende tidspunkt er det ikke realistisk å utvide fysioterapiutdanningen fra tre til fem år, skriver statssekretær Rebekka Borsch (V) i en epost til Fysioterapeuten. Se hele kommentaren fra departementet nederst i saken.

Les også hva ledere ved de fire fysioterapiutdanningene mener.

Oppe på flere landsmøter

Forbundsstyret mener på sin side at det er helt nødvendig å utrede konsekvensene før NFF kan fatte et politisk standpunkt om å jobbe for en økning av grunnutdanningens lengde.

Temaet var oppe til diskusjon på Landsmøtet i 2004. Der ble det vedtatt at «arbeidet med å etablere fysioterapi grunnutdanning som femårig master, starter umiddelbart». En arbeidsgruppe nedsatt av landsmøtet leverte senere en rapport, der det ble anbefalt at NFF skulle arbeide for en femårig grunnutdanning.

Diskusjonen kom opp igjen etter at Helsedirektoratet i 2018 la fram rapporten «Videreutdanning for fysioterapeuter – behov for ny bred klinisk masterutdanning?»  Oppdragsgiver var Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Helsedirektoratets anbefaling var ikke å forlenge grunnutdanningen, men å etablere «en klinisk master med fokus på pasienter med store og sammensatte behov, eldre og kompetanse på å se fysiske og psykiske plager i sammenheng».

Store endringer

Region Osloområdet peker på at helsetjenesten og behovet for helsetjenester er i stadig utvikling, og at det i senere år også har skjedd store endringer i fysioterapitjenesten. Blant annet bortfall av sykdomslisten og innføring av direkte tilgang til fysioterapeut. 

Regionstyret ser for seg at turnustjenesten legges ned, og at praksisomfanget, både i dagens grunnutdanning og i turnustjenesten, ivaretas i ny femårig utdanning.

– Må se på konsekvensene

Forbundsstyret mener på sin side at det er helt nødvendig å utrede konsekvensene før NFF kan fatte et politisk standpunkt om å jobbe for en økning av grunnutdanningens lengde. Styret er blant annet opptatt av hvordan dette vil påvirke mulighetene for spesialisering og NFFs forbundsinterne spesialistordning.

– Fysioterapiutdanningen må sees i sammenheng med fysioterapeutenes rolle i helsetjenesten og samfunnet, forholdet til andre yrkesgrupper, kontinuerlig utvikling i fysioterapifaget, behovet for etter- og videreutdanning og spesialisering, etterspørsel etter fysioterapeuter og deres lønnsutvikling samt politiske føringer og internasjonalt samarbeid, for å nevne noe, skriver Forbundsstyret i kommentaren til forslaget.

Utvidet bachelorgrad?

Videre understreker Forbundsstyret at det å utvide grunnutdanningen til fem år ikke nødvendigvis er det samme som at alle fysioterapeuter får en mastergrad.

– Dersom dagens treårige grunnutdanning utvides i bredden ved at flere tema skal dekkes, samtidig som turnusordningen skal inngå som økt tid til praksisstudier, har vi i praksis laget en utvidet bachelorgrad.

Styret viser også til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, som ble vedtatt i 2005, og som Norge er en del av.

– Dersom vi ønsker en utdanningsform eller lengde som ikke passer inn i dette rammeverket, må vi utrede hvorvidt dette er mulig i Norge, skriver forbundsstyret. De mener konsekvensene av må vurderes opp mot muligheten for fysioterapeuter til å ta utdanning i utlandet, og for fysioterapeuter til å jobbe i utlandet.

– Sammenvevd system

– Fysioterapiutdanningen eksisterer ikke i et vakuum, den er en del av et sammenvevd system som vi ikke kan se bort fra. Utdanningens lengde har også konsekvenser for fysioterapeuters lønnsutvikling, etterspørsel etter fysioterapeuter i helsetjenesten, yrkets attraktivitet – for ikke å nevne fysioterapeutenes kompetanse, mener Forbundsstyret.

 Kunnskapsdepartementets kommentar:

– Å eventuelt utvide lengden på fysioterapiutdanningen vil bryte med det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, Bologna-prosessen. Det går ut på at hovedmodellen i gradssystemet skal være på tre nivåer (lavere grad + høyere grad + doktorgrad).

– Våre grunnutdanninger bør derfor i størst mulig grad være bachelorgrader. Hensikten med å ha en felles struktur, er at det skal være enklere å hente og tilby kompetanse på tvers av landegrensene. Så om vi bryter med gradsstrukturen til Bologna-prosessen, vil det gi konsekvenser for tilgangen på kompetanse. Strukturen bachelor + master gir også mer rom for ulike spesialiseringer på masternivå enn gjennomgående femårige løp.

– En eventuell utvidelse av fysioterapiutdanningen vil også medføre økte utgifter til nye studieplasser, samt til økt studiepoengproduksjon og kandidatgjennomføring. Kunnskapsdepartementet har ikke foretatt noen utregninger av hva en utvidelse av fysioterapeututdanningen fra tre til fem år vil koste, men på nåværende tidspunkt er det ikke realistisk å utvide fysioterapiutdanningen fra tre til fem år.

Les mer: European Higher Education Area (EHEA).

Powered by Labrador CMS