Bydel Frogner i Oslo har fått flere nye fysioterapeuter i hjemmetjenesten. Bildet viser deltakere på dagrehabilitering i bydelen. (Foto: Bydel Frogner)

Oslo har fått flere fysioterapeuter i hjemmetjenesten

Oslo er blant de kommunene som har ansatt flere fysioterapeuter de siste årene. 48 nye årsverk har kommet i hjemmetjenesten siden desember 2015.

Fysioterapeuten skrev nylig at det ble opprettet 350 flere fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten fra 2015 til 2018. En del av disse er opprettet i Oslo. Fysioterapeuten får opplyst av Oslo kommune at de har økt antall fysioterapeutårsverk med 48 i hjemmetjenesten siden desember 2015. Det var tidligere 66 fysioterapeutårsverk, som er økt til 114 årsverk.

- Og dette er friske midler, fra eiendomsskatten. Alle bydelene har fått økt fysioterapi, men bydelene har selv bestemt hvordan midlene skulle fordeles på ulike yrkesgrupper, etter hvilken kompetanse og sammensetning de har hatt fra før, sier Oslos byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl.

Byråden sier at fysioterapeutene mange steder jobber i tverrfaglige team.

- Jeg var selv med på et hjemmebesøk hvor fysioterapeut og sykepleier kom dit sammen, og ikke hver for seg. Teamene har også vedtakskompetanse, så de kan fatte endringsvedtak når de ser endringer i helsetilstanden hos brukerne, sier hun.

- I et folkehelseperspektiv er det aller viktigste å legge til rette for at folk skal oppleve mestring og hverdagslivet slik de er vant til. Fysioterapeutene har her en viktig rolle.  De er eksperter på å vurdere den enkeltes funksjon og mestringspotensiale, sier byråden.

Vil korte ned ventelistene

Enhetsleder for mestring og folkehelse i Bydel Frogner, Annebeth Johansen, sier at de har fått tre nye fysioterapeuter i 2019, og noen stillinger til litt bakover i tid. Hun bekrefter at disse har blitt opprettet med friske midler fra byrådsavdelingen. Bydelen har i tillegg de siste årene satset mye på rehabilitering, lavterskeltilbud som balansegrupper, og møteplasser, og har opprettet flere andre fysioterapistillinger, forteller hun.

-To av de nye fysioterapeutene skal jobbe i mestringsteam hvor de møter nye brukere i hjemmetjenesten. Den tredje skal jobbe i tverrfaglig team for brukere som allerede mottar tjenester, sier enhetslederen.

Johansen forteller at bydelen har 58.000 innbyggere, og et økende antall eldre, både over 90 år og i gruppa 80 til 90 år.

-Det er en gavepakke å få nye stillinger uten å måtte omprioritere. Vi bruker prioriteringsnøkler, men har ventelister for de som ikke trenger akutt hjelp. Nå tenker vi at vi vil kunne redusere ventelistene, og gjøre pasientforløpene kvalitativt bedre, sier hun.

Bekymret for tid og finansiering

Byråd Tellevik Dahl sier at kommunen regner med at det blir 50 000 flere personer over 67 år i Oslo fram mot 2040.

-Det var helt nødvendig å bruke mer midler på hjemmetjenesten nå for å være godt rustet. Sykehusene skriver ut pasienter som er vesentlig sykere enn for noen år siden. Vi må ha fokus på rehabilitering, siden mange pasienter trenger dette. Med samhandlingsreformen ser vi at det bare øker på med utskrivningsklare pasienter, sier hun.

Tellevik Dahl sier at hun er bekymret for situasjonen, og mener det både har skortet på tid og finansiering for kommunene i reformen.

-Det tar tid å bygge opp kompetanse, organisere tjenestene for å ta imot pasientene og opprette tilbud. I tillegg er jeg opptatt av at sykehusene må ferdigbehandle pasientene, ikke bare lempe dem over på kommunene, sier hun.

Powered by Labrador CMS