Prosjektet Kompani Covid, som har gitt et tilbud til pasienter med long-covid ved ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune, legges ned i løpet av våren 2023. Enhetsleder Mona Moan (t.h) og fysioterapeut Mariell Solberg Medås ser behovet for en videreføring av tilbudet.

Har nesten 70 pasienter på venteliste når "Kompani Covid" avvikles

– Vi hadde selvfølgelig ønsket oss en videreføring, sier enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten Sør og Vest, Mona Moan, om avviklingen av det populære tilbudet i Bergen kommune.

Publisert Sist oppdatert

Primus motor for prosjektet, fysioterapeut Mariell Solberg Medås, forteller at etterspørselen blant pasientene fremdeles vil være stor når behandlingstilbudet forsvinner i løpet av våren.

Hun synes det er trist at ergo- og fysioterapitjenesten ikke kan gi et tilbud til pasientene som venter på behandling.

– 67 personer står på ventelisten. Antallet viser at det fremdeles behov for behandlingstilbudet.

Ønsket å gi et tilbud til personer med ettervirkninger

Det var mangelen på et tilbud til pasienter som hadde gjennomgått mild til moderat sykdom etter korona-infeksjon og som slet med senvirkninger, som satte Medås på ideen om å starte Kompani Covid - tilbudet som har fungert nærmest som en pioner innen rehabilitering av pasienter med long-covid i kommunehelse-Norge.

– Frem til starten på 2021 var det hovedsakelig fokus på rehabilitering etter alvorlig forløp. Men så plukket media opp at det også fantes personer som slet i etter mild til moderat sykdom, og som opplevde å ikke få noe tilbud for sine plager, forklarer hun.

Fysioterapeut og "primus motor" for Kompani Covid, Mariell Solberg Medås.

Medås la problemstillingen frem for Mona Moan som var en av fire enhetsledere for ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune på tidspunktet. Moan undersøkte, og oppdaget at det hadde kommet svært få henvisninger til kommunen.

– Det viste seg at hele tjenesten kun hadde mottatt en til to henvisninger, forteller Moan - som forsto at det måtte være snakk om store mørketall.

– Vi spurte oss selv: hvor er disse pasientene? De som ikke har tatt kontakt med oss for å få hjelp?

Moan tok saken videre til etatsdirektøren.

– Det gikk bare 24 timer før vi fikk svar og tillatelse til å sette i gang med å lage et behandlingstilbud, forteller hun.

Måtte gjøre egen "research"

Fysioterapeut Medås hadde så vidt rukket å nevne ideen til sin ergoterapeutkollega, Oda Mølmesdal Flaten, da klarsignalet kom.

– Jeg var ganske fersk fra studiet da pandemien brøt ut, og selv om jeg hadde skolestoffet ferskt i minnet, var jeg usikker på hvilken behandling den typiske long-covid pasienten hadde behov for. Men det var jo alle andre også, sier hun.

Long-Covid

Long covid regnes som plager etter korona-smitte, med varighet over 4 uker.


Det er foreløpig ikke bestemte kriterier for hva som regnes som senfølger etter covid-19.


De vanligste plagene etter covid-19 regnes blant annet som utmattelse/tretthet, nedsatt hukommelse og "hjernetåke"


Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet videoer og brosjyrer med tips og råd som kan være til god hjelp - rettet mot personer som sliter med ettervirkninger av long-covid. Filmer er linket på Helsenorge.no.


Kilde: Helsenorge.no


Medås forteller at hun tok kontakt med LHL Gardermoen, men at erfaringen der primært var knyttet til rehabilitering etter alvorlige forløp.

– De kunne likevel gi oss et innblikk i hva som var viktig å ta i betrakting, og de kom med gode råd.

Det eneste kravet som ble satt til det nye tilbudet var at opplegget skulle være forankret i forskning. De to kollegaene hev seg dermed rundt og satte i gang med å planlegge et tverrfaglig behandlingsopplegg.

Etter en research-periode fikk de kartlagt hva tilbudet burde inneholde - og et opplegg lå klart.

– Kompani Covid ble det første tilbudet til long-covid pasienter i kommunehelse-Norge, forteller enhetsleder Mona Moan.

Les Fysioterapeutens dekning av utrullingen av "Kompani Covid" her:

Kompani-Covid inntar Bergen

Få andre spesifikke tilbud

Medås og Moan forteller at hvert gruppetilbud har hatt en varighet på åtte uker. De ti deltakerne møter to ganger hver uke, hvor tiden fordeles likt mellom en undervisnings- og samtalegruppe- med fokus på om temaer som utmattelse, fysisk aktivitet og mestring, og en treningsdel.

For mange av pasientene har Kompani Covid -gruppa blitt deres første behandlingstilbud.

– Etter hvert erfarte vi at noen også hadde vært innom andre tilbud, men det har vært stor variasjon blant deltakerne i hvilken behandling de har mottatt, forteller Medås.

Ifølge henne, har det hele tiden vært få andre spesifikke behandlingstilbud i regionen.

– Utover Kompani Covid har Helse Bergen hatt et spesifikt tilbud (Helse i Hardanger).

Ifølge NRK.no legges også dette tilbudet nå ned.

Har behandlet sammensatte problemstillinger

Medås mener et tverrfaglig tilbud, med samhandling med andre relevante aktører, har vært den best egnede ordningen for å kunne møte pasientgruppens behov. Hun beskriver "Kompani Covid" som et tverrfaglig behandlings- og mestringstilbud.

– Langvarige ettervirkninger etter korona fører til at man preges på flere områder.

Hun forteller at de har vi hatt et elektronisk samarbeid med fastleger og med det kommunale tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp.

– Vi har hatt fokus på å hjelpe pasienten med å ta tilbake hverdagen, med de utfordringene de nå har. Til å komme tilbake til aktivitet som har vært viktig for dem, og til å mestre hverdagen.

Som fysioterapeut hadde Medås hovedansvaret for treningsdelen av gruppa. Hun forteller at spesielt ett symptom har vært gjennomgående for pasientgruppa.

- Nummer én av de problematikkene pasientene beskriver har vært utmattelse. Enten psykisk eller fysisk - eller en kombinasjon.

Mariell Medås, fysioterapeut Kompani Covid

– Nummer én har vært utmattelse. Enten psykisk eller fysisk - eller en kombinasjon. Kognitive utfordringer er også en senfølge som mange kjenner på, og som kan være en følge av utmattelsen.

– Det er derfor vi viet en stor del av undervisningen til dette tema, spesifikt. Aktivitetsregulering har vært et område som har vært viktig å arbeide med for pasientene.

Hun forteller om et sammensatt og ofte omfattende symptombilde - bestående av ulike problematikker.

– Tung pust er ofte veldig fremtredende. Men det kan også være hodepine, svimmelhet eller brystsmerte. Listen er lang.

Gjennom arbeidet med prosjektet har de erfart at long-covid er en tilstand som rammer bredt.

– Det er overraskende mange unge som sliter. Aldersgruppen spenner seg fra tidlig i 20-årene og opp til 70-årene. Flest befinner seg rundt 30-40 år. Pasientene er ofte personer som har levd aktive liv med lite helseproblemer, og som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av risikogruppen på Helsenorge sine korona-nettsider, forklarer Medås.

"Korona-midler"

Koronamidler var en kompensasjonsordning som ble innført i 2021 og 2022 hvor kommune ble tildelt kommunene ekstra midler for å bøte på pandemirelaterte merutgifter.


Kilde: regjeringen.no

Finansiert av "Korona-milder"

Enhetsleder Mona Moan forteller at prosjektet først ble driftet uten eksterne midler, men at dette endret seg etter oppstart.

– Daværende helsebyråd deltok på åpningen og tok initiativ til at prosjektet skulle finansieres gjennom "Korona-midler" tildelt kommunen. Deretter ble det foretatt en vurdering av videre finansering av prosjektet fra disse midlene hvert halvår.

Hun presiserer:

– Det har aldri vært noe problem å få videre finansering så lenge disse midlene har eksistert.

Høy etterspørsel og gode resultater

Siden start har 105 pasienter vært gjennom gruppetilbudet. Og fremdeles gjenstår gjennomføringen av siste forløp.

– Det har vært et jevnt tilsig av deltakere til gruppen. Det har økt noe i enkelte perioder, i tråd med smittetoppene, forteller Moan.

og legger til:

- Resultatene har vært svært gode. Kompani Covid har vist seg som god en løsning på problematikken. Det betyr ikke at dette er fasiten, men det har fungert veldig godt.

Enhetsleder for ergo- og fysioterapeuttjenesten Sør og Vest, Bergen kommune, Mona Moan.

Også Medås anser prosjektet som en suksess. Hun peker på at tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.

– Etter gruppa rapporterer de hvor fornøyde de har vært med tilbudet, på en skala fra 0-10. Gjennomsnittet av deltakernes tilbakemeldinger ligger på 9.3, forteller hun.

Deltakerne i gruppa går gjennom et sett med tester for å kartlegge flere områder av situasjonen gjennom forløpet. Medås forklarer at Testbatteriet har bestått av fysiske tester som "6 minutters gangtest", "30 sek reise/sette seg" og en trappetest. I tillegg har deltakerne besvart ulike spørreskjema for subjektive vurderinger av egen helse.

Hun trekker frem flere områder som viser lovende resultater.

- Det har vært et jevnt tilsig av deltakere til gruppene

Mona Moan,
Enhetsleder fysioterapeuttjenesten Sør-Vest

– Når det kommer til kartlegging av livskvalitet så vi en dobling ved retest etter gruppe, forteller hun, men legger til at de ikke kan være sikre på om dette er et resultat av gruppen.

– Det kan jo være mange ting ved hele bildet som endrer seg etter hvert som tiden går.

I arbeidet med Kompani Covid har ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen Kommune opplevd å få en rekke henvendelser fra andre kommuner som har ønsket råd for å sette opp tilsvarende tilbud.

– Det har blitt dannet et nasjonalt nettverk, og vi har hatt kontakt med hverandre over Teams for å dele erfaringer og tips på tvers av kommunene, forklarer Medås

Mangler midler

Bergen Kommune får ikke lenger overført Korona-midler fra staten, og byråden har dermed besluttet at "Kompani Covid" ikke lengre skal motta ekstern finansiering. Det betyr at prosjektet avvikles i løpet av 2023.

– Vi tok en runde på om det var mulig å få til noe uten ekstern finansiering, men det finnes ikke midler til å drive prosjektet videre i en allerede økonomisk presset helsetjeneste, forklarer enhetsleder Moan.

– På en måte var dette en ventet situasjon, ettersom det var satt en tidsbegrensning på finansieringen. Samtidig var det litt overraskende at vi skulle gå fra et fullt tilbud - til ingenting.

Moan forteller at de hadde ønsket at tilbudet i ergo- og fysioterapitjenesten kunne fortsette.

– Vi hadde ønsket oss en videreføring med bakgrunn i de gode resultatene og tilbakemeldingene vi har fått på gruppen.

Tror kommunen går glipp av en samfunnsøkonomisk gevinst

Moan tror også at Kompani Covid kan ha gitt samfunnsøkonomisk uttelling.

– Majoriteten av deltakerne er i yrkesaktiv alder og har vært i full jobb før de ble syke. Når de kommer til oss har de gjerne vært sykemeldte over lengre tid. Noen mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Hun forteller at gruppe-tilbudet har hatt fokus på retur til arbeid. Og at det å mestre jobb ofte står høy på lista over pasientens egne mål

– Målet er at deltakerne skal komme tilbake til hverdagen - og tilbake i jobb.

Moan tror derfor behandlingstilbudet kan ha hatt en positiv effekt også på et samfunnsnivå.

– Jeg vil tro at Kompani Covid kan ha vært et samfunnsøkonomisk besparende tilbud. En gevinst kommunen og samfunnet nå vil gå glipp av.

Får fullføre siste gruppe

I mars er det slutt for Kompani Covid i Bergen kommune. Enhetsleder Moan forteller at to fysikalske institutt i kommunen nå har meldt interesse for å gi et videre tilbud til long-covid pasienter.

Moan mener likevel det kommende tilbudet ikke kan sammenlignes med det som har blitt gitt ved ergo- og fysioterapeuttjenesten.

– Det nye tilbudet vil være en fysioterapigruppe. Kompani Covid har vært et tverrfaglig helse- og mestringstilbud, noe jeg tror har vært viktig for suksessen vi har hatt.

At tilbudet nå forsvinner har også skapt reaksjoner blant pasientene.

– Jeg har mottatt henvendelser på epost og telefon fra pasienter som fortviler, forteller fysioterapeut Medås.

Kompani Covid får fortsette frem til siste gruppe har vært gjennom.

– Jeg har fått ti prosent frikjøp til å fullføre siste gruppe.

Medås legger til at de ikke vil ha anledning til å gi noen oppfølging etter fire måneder og ett år etter gruppa, som tidligere deltakere har fått.

- De siste deltakerne er innforstått med at enkelte elementer ved tilbudet utgår for dem.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS