Avstemming på hovedlandsmøtet 2019. I år avholdes NFFs landsmøte digitalt.
Avstemming på hovedlandsmøtet 2019. I år avholdes NFFs landsmøte digitalt.

NFFs landsmøte nærmer seg: Styret ønsker å utvikle organisasjonen

Den 28. november skal Norsk Fysioterapeutforbund avholde digitalt landsmøte. Stramme budsjetter og et styreforslag om organisasjonsutvikling vil kunne prege årets møte.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i år levert et forslag til sitt landsmøte der de ønsker å starte et utviklingsprosjekt for organisasjonen allerede i desember inneværende år. Saken er grunnet i "en verden og et helsevesen i rask endring". Man etterlyser også en mer samlende kultur - og mindre dobbeltarbeid. 

Også stram økonomi internt i NFF preger årets landsmøtesaker – etter et mye omtalt underskudd fra 2022

«Prosjekt organisasjonsutvikling» 

I saksdokumentet om utviklingsprosjektet  heter det blant annet: «Forbundsstyret opplever at Norsk Fysioterapeutforbund i dag ikke klarer å drive god nok politisk påvirkning, ta en sterk og anerkjent stemme i det offentlige rom eller tiltrekke oss medlemmer i det omfanget vi bør». I sakspapiret står det også skrevet at «(..)Blant annet gjør flere (i organisasjonen, red.anm.) samme jobb (regionledere gjør i stor grad samme jobb som flere i sekretariatet). Det er også utfordrende å snakke med én stemme utad, fremstå som et VI og ha en samlende kultur». 

NFFs styre presiserer i sakspapirene at «Organisasjonen har derfor behov for en mer fremtidsrettet organisering. Hva som er den beste løsningen per nå, har vi behov for å jobbe frem sammen.» 

Det foreslås oppstart av prosjektet  rett etter årets landsmøte. Et endelig forslag til løsning fra en NFF-intern arbeidsgruppe skal presenteres for NFFs styre allerede sommeren 2024, før saken sendes videre til neste års landsmøte – ifølge forslaget. Som for øvrig har fått et navn: Prosjekt organisasjonsutvikling. 

Lukkede dører

Saken har ifølge fysio.no blitt behandlet av NFFs styre i to lukkede møter.

- I utgangspunktet ønsker vi i styret å ha full åpenhet. Likevel valgte vi å lukke denne saken innledningsvis. Det fordi vi trenger arbeidsmøter hvor vi kan snakke uten at bordet fanger. Vi var ikke sikre på om vi ville gå for et nytt prosjekt. Når vi så vedtok det, er det naturlig og ønskelig å åpne saken slik at landsmøtet kan diskutere og beslutte veien videre, sier Gerty Lund i en pressemelding lagt ut på fysio.no mandag. 

Gerty Lund vil at landsmøtet skal diskutere veien videre for NFF
Gerty Lund vil at landsmøtet skal diskutere veien videre for NFF

Store utfordringer de nærmeste årene

Fysioterapeuten tok kontakt med NFFs forbundsleder, for å høre mer om hva som ligger bak  prosjektforslaget. 

-Hvilke endringer i helsevesenet gjør det nødvendig med en ny organisasjonsevaluering akkurat nå? 

- Helsetjenesten står overfor store utfordringer de nærmeste årene. Utfordringer som blant annet er skissert av Helsepersonellkommisjonen i deres rapport “Tid for handling”, sier Gerty Lund til Fysioterapeuten. 

Hun forteller at rapporten blant annet peker på at vi blir flere eldre enn unge, og at flere har kompliserte og sammensatte lidelser.   

- 2023 har også vært året hvor blant annet regjeringen har kommet med store og tunge utredninger og meldinger. I tillegg venter vi på Helse- og samhandlingsplanen som kommer i desember, fortsetter hun. 

- Denne planen er karakterisert som "planen over alle planer", blant annet av statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt. 

Vil slutte "å løpe etter"

Lund sier at NFF må sørge for at de har riktig kompetanse på riktig sted slik at de kan være i forkant av utviklingen i helsetjenesten. 

- I stedet for å løpe etter beslutningene må vi bli i bedre stand til å påvirke før avgjørelser om blant annet fysioterapeuters rolle tas. Derfor ønsker vi en utvikling av organisasjonen, mener hun. 

- Ikke en ny evaluering 

Lund hevder det ikke er snakk om en ny evaluering. 

- Den er gjort tidligere, senest etter bestilling fra hovedlandsmøtet i 2019 og gjennomført i 2020 og 2021. Og ble lagt frem for landsmøtet i 2021. 

Hun mener det nå er det tid for å jobbe videre med forbedringsområdene som ble skissert i den siste evalueringen.

- Organisasjonsgjennomgangen ligger til grunn når vi nå ser behovet for å utvikle Norsk Fysioterapeutforbund. De hovedutfordringene som ble skissert den gang, legges til grunn når vi nå må utvikle forbundet ytterligere.  Nå er det på tide med handling, sier hun.

 - Det må bli tydeligere hvem som gjør hva

-I sakspapiret hevdes det at «flere i organisasjonen gjør samme jobb», og dere nevner regionledere og enkelte i NFF-sekretariatet spesielt. Hva legger dere i dette? 

- Lovene våre regulerer hva de ulike organisasjonsleddene skal gjøre. Sekretariatet skal understøtte organisasjonsleddene. Regionlederne velges av medlemmene i regionen og rapporterer på egne handlingsplaner til regionstyrene. Det betyr at de utfører oppgaver som medlemspleie, medlemsrekruttering, kommunikasjon samt arrangerer kurs for å nevne noen oppgaver. Dette er oppgaver som også utføres av ansatte i sekretariatet, forteller forbundslederen.

Og fortsetter: 

- Vi opplever derfor at det i for stor grad gjøres dobbeltarbeid, at regionledere og ansatte gjør noe av det samme og at det til tider er uklart hvem som skal gjøre hva når, hvor mye oppmerksomhet enkeltsaker bør få og ikke minst hvem som har ansvaret. Forbundsstyret mener det må bli tydeligere hvem som gjør hva når og hvem som har ansvaret. 

- Kan du si noe mer om hvordan dette kan unngås i fremtiden – sett fra styrets ståsted?

- Hvordan dette kan gjøres bedre, blir blant de oppgavene arbeidsgruppen skal vurdere. Arbeidsgruppen vil få et mandat til å komme med forslag på hvordan dette kan bedres. 

-Hva betyr den stramme økonomien for NFF som organisasjon i tiden som kommer? 

 - Gjennom organisasjonsutviklingsprosjektet må vi finne ut hvordan vi best mulig løser de oppgavene vi står overfor, herunder hva vi skal prioritere og hvordan vi skal organiseres oss for å nå de målene vi har, sier Lund. 

- Har kontroll på økonomien

-Har NFF fått kontroll på egen økonomi, etter fjorårets millionunderskudd?

- Ja, det har vi. Samtidig er det viktig å si at vi lever i en dyrtid som også rammer oss som forbund. Det er derfor nødvendig at vi bruker pengene på en klok måte. Økonomien er også stram, noe som fordrer at vi gjør tydelige prioriteringer. 

- Skal jobbe bedre sammen enn det vi gjør idag

-Er det fra styrets side et ønske om å endre hele strukturen på organisasjonen? 

- Vi ønsker at arbeidsgruppen skal komme med forslag til gode løsninger, og legger ingen føringer i forkant, sier hun. 

-Har dere selv noen tanker om hvilke endringer som er nødvendig? 

- Vi vil ikke legge noen føringer, men målet er at vi skal få en organisasjon hvor sentrale valgte politikere og ansatte i sekretariatet skal jobbe godt sammen til beste for medlemmene - og bedre enn det vi gjør i dag. 

- Det betyr blant annet at vi må vurdere om vi har de organisasjonsleddene og den politikken vi trenger. 

Vil ha utvikling for å unngå en sakte død

- En organisasjon som ikke utvikler seg, er en organisasjon som sakte dør, sier forbundslederen.

Og legger til:  

- Vi i forbundsstyret har et ansvar for at så ikke skjer, og derfor foreslår vi dette prosjektet. 

 - Må bli flinkere til å prioritere

-I forslag til revidert budsjett for 2024 kuttes flere poster i ulik grad. Hvordan vil kuttene merkes på driften av NFF? Vil medlemmene merke noe til budsjettmessige endringer neste år – dersom forslaget går gjennom slik det nå ser ut? 

- Det er ikke riktig at det kuttes i flere poster, men mye blir mer kostbart som følge av prisøkning. Det betyr at det reelt sett blir mindre ressurser til aktiviteter og drift. Det betyr at vi må bli flinkere til å prioritere hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. 

- Når vi sier nei til noe, sier vi ja til noe annet, legger hun til.

Foreslår lavere overskudd enn hva som ble vedtatt 

I budsjettet for neste år har NFFs styre foreslått et mindre overskudd enn det hovedlandsmøtet vedtok i 2022. Næringspolitisk Råd i NFF har i en egen sak til landsmøtet foreslått å forlenge oppsparingsperioden av egenkapital fra tre til fem år. De begrunner dette med at NFF må gis økt handlingsrom, blant annet for å beholde og rekruttere medlemmer, oppfylle mål vedtatt av siste landsmøte og synliggjøre fysioterapeuters roller og oppgaver i samfunnet.

Uansett utfall av disse sakene styrer NFF mot en fortsatt stram økonomi.  

- Hvorvidt og eventuelt hvilke aktiviteter som rammes, er foreløpig usikkert å si, men per nå forholder vi oss til handlingsplanen for landsmøteperioden, avslutter NFFs forbundsleder. 

Andre saker til landsmøtet: Ber om at protokoller tilgjengeliggjøres

Av andre saker som skal behandles av landsmøtet i høst, er blant annet sak fra NFFs Region Osloområdet. De ber om at at protokoll fra NFFs styremøter offentliggjøres for alle NFFs medlemmer og i henhold til NFFs lover. 

I sakspapirene står blant annet følgende: "Det oppleves som utfordrende at referater og saksvedlegg til Forbundsstyret er så lite tilgjengelige for organisasjonen og medlemmer. Tidligere har det også blitt utarbeidet mer utførlige “arbeidsreferat".”

Region Osloområdet fremmer saken som en diskusjonssak til landsmøtet.

NUF vil ha flere landsmøtedelegater - og plass i styret

Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) skriver i en sak til landsmøtet følgende: "NUF har i dag en delegat på landsmøtet. Ifølge medlemsregisteret er det per 20. september, 2618 medlemmer i NUF. Dette resulterer i en underrepresentasjon av NUF-medlemmenes stemmerett sammenlignet med for eksempel regionene, som har antall delegater beregnet ut fra regionens medlemstall."

Med bakgrunn i dette, skriver NUF at de ønsker endring av delegater/stemmeberettigede fra 1 (leder) til å være basert på antall medlemmer, etter tilsvarende modell som regionene.

I en annen sak til landsmøtet skriver NUF: "I dag består Forbundsstyret av 8 medlemmer, hvorav ingen direkte representerer Nyutdannede, studenter og turnusfysioterapeuter. Dette til tross for at omtrent en fjerdedel av alle medlemmer i NFF tilhører NUF. NUF-medlemmene representerer fremtiden til fagfeltet og forbundet og bringer med seg verdifulle perspektiver. Derfor bør NUF ha en representant i et så viktig organ som Forbundsstyret i NFF".

Med bakgrunn i dette, ønsker NUF at landsmøtet innvilger NUF fast plass i NFFs styre. 

Alle saker til landsmøtet kan leses på NFFs nettsider

For ordens skyld: Fysioterapeuten redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund. 

Powered by Labrador CMS