Fagfellevurdert

Avtalefysioterapeuters prioritering av henvendelser: En tekstanalyse

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 4/2020. 

Gro Askland Øyehaug, avtalefysioterapeut. Spesialist innen psykomotorisk fysioterapi (MNFF). Hospitant FYSIOPRIM. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. groaoy@gmail.com     

Aina Kristin Paulsen, fysioterapeut kommunehelsetjenesten og Akershus Universitetssykehus. Hospitant FYSIOPRIM. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Aina.smedsrud@gmail.com.   

Wenche Bjorbækmo, fysioterapeut. Forsker ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Professor i fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet.   

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17.februar 2020. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).  

Ingen interessekonflikter oppgitt.  

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Askland Øyehaug og Paulsen.  

Sammendrag  

Hensikt: En prioriteringsnøkkel skal støtte fysioterapeutene i prioritering av henvendelser. NOU 2018:16 har gitt tre hovedkriterier for prioritering: alvorlighet, nytte og ressurs. Hensikten med studien er å få innblikk i hvordan avtalefysioterapeuter vurderer hastegrad på henvendelser, om de tre hovedkriteriene gjenspeiles i deres prioriteringsbeslutninger og om den kommunale prioriteringsnøkkelen er støttende for fysioterapeutene. 

Design: Studien har en kvalitativ tilnærming. 

Materiale: 837 henvendelsesskjema til avtalefysioterapi i to kommuner. Hver henvendelse ble med utgangspunkt i prioriteringsnøkkelen gitt prioritet 1-4, med prioriteringsbegrunnelse.  

Metode: Tekstene med prioriteringsbegrunnelse for hvert prioriteringsnivå ble analysert inspirert av hermeneutisk tekstanalyse. Det analyserte materialet ble vurdert opp mot føringer i den kommunale prioriteringsnøkkelen og nasjonale prioriteringskriterier. 

Funn: Tre hovedfunn: Avtalefysioterapeutene prioriterte i to prioriteringsnivå og ikke fire, tilsvarende prioriteringsnøkkelen. Prioriteringsnøkkelen angir ikke spesifikt nok hvordan de nasjonale prioriteringskriteriene skal anvendes. Noen prioriteringsbegrunnelser samsvarte ikke med de nasjonale føringene for prioritering.  

Konklusjon: Studien tilfører ny innsikt i hvordan avtalefysioterapeuter prioriterer. Funnene indikerer at nåværende prioriteringsnøkkel bør ses nærmere på for å tilpasses avtalefysioterapeuter og definere tydeligere hvordan de nasjonale føringene for prioritering skal anvendes.   

Nøkkelord: Avtalefysioterapi, prioritering, venteliste.  

Abstract  

Prioritization of inquiries to physiotherapy in private practice. A text analysis 

Purpose: Prioritization guidelines are supposed to support the physiotherapists in prioritizing inquiries. NOU 2018:16 has given three national criteria for prioritization: severity, benefit and resource. The purpose of this study is to look into how the private physiotherapists evaluate the urgency of inquiries, whether the three criteria for prioritization are reflected in the physiotherapists` justifications of prioritization, and whether the local guidelines for prioritization are helpful for the physiotherapists.  

Design: The study has a qualitative approach. 

Material: 837 inquiries to physiotherapy in private practice in two municipalities. The physiotherapists gave each inquiry a priority from 1-4 using the local guidelines for prioritization.   

Method: The texts with the physiotherapists justifications of prioritization were analyzed using hermeneutic text analysis. The analyzed material was assessed against the local guidelines for prioritization and the national criteria for prioritization.  

Results: This paper presents three different results: The private physiotherapists prioritized in two different levels and not four, according to the local guidelines for prioritization. The local guidelines for prioritization are not distinct enough about how the national prioritization criteria should be used. Some priorities were not in line with national priorities.  

Conclusions: This study adds new knowledge about how private physiotherapists prioritize. The local guidelines for prioritization should be reevaluated to reflect the national criteria for prioritization.  

Keywords: Private practice in physiotherapy, prioritization, waiting lists. 

Read the full-text article in Fysioterapeuten e-blad (Open Access).

Powered by Labrador CMS