Hva er god samfunnsøkonomi?

Ny episode: Hva er en samfunnsøkonomisk gevinst?

Mangler vi dokumentasjon på den samfunnsøkonomiske nytten av fysioterapi i primærhelsetjenesten? Og hvem forsker vi egentlig for? Hva er egentlig fysioterapi? Lytt til «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi»!

Publisert Sist oppdatert

"Vi vet at fysioterapi, rehabilitering og forebygging fungerer. Den økonomiske gevinsten av å satse er tydelig, som vist i rapporten «Samfunnsmessig verdi av rehabilitering» og prosjektet «Innovativ rehabilitering Indre Østfold kommune». Prosjektet viste en besparelse på en million kroner per pasient årlig. En investering i tidlig innsats, forebygging og rehabilitering gir altså betydelige besparelser på kort og lang sikt. Derfor mener vi at kutt i tjenesten er lite økonomisk og skadelig for en bærekraftig fremtid."

Dette skrev nylig Markus Fjellheim-Fosseli, regionleder i Norsk Fysioterapeutforbund – Region Nord i et debattinnlegg, publisert i Avisa Nordland

«Rådmannen i Frogn kommune ville legge ned to driftstilskudd for fysioterapeuter. Iherdig innsats fra avtalefysioterapeutene førte til at politikerne skrotet forslaget.»

Dette skrev vi tidlig i 2022. Hva fysioterapeutene og Norsk Fysioterapeutforbund gjorde, og hvordan de argumenterte, kan du lese i saken i Fysioterapeuten fra januar 2022

Blant annet innhentet de tall og argumentasjon fra undersøkelsen i Indre Østfold som viser at norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering.

Praktiseres det samlet sett i tråd med forskningsresultater?, spør Martin og Joakim.

Spørsmålene melder seg

Ja, vet vi dette? Hvor mye penger sparer egentlig kommuner på å ha fysioterapeuter i kommunale rehabiliteringsfunksjoner? Sammenliknet med hva – og hvem? Hva sier egentlig rapporten fra Indre Østfold? Spørsmålene er mange – og store.

– Hvordan skal vi si noe om samfunnsøkonomiske effekter av fysioterapi når vi ikke en gang vet hva fysioterapeuter gjør i primærhelsetjenesten?, spør Joakim Moestue Halvorsen retorisk i den ferske pod-episoden av «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi».

– Praktiserer vi samlet sett i tråd med forskningsresultater?, spør han videre.

FYSIOPRIMs leder gjester studio

Prosjektleder for FYSIOPRIM, Nina K. Vøllestad: - Fysioterapeuter bruker ikke enkelttiltak, men en miks av ulike tiltak, noe som gjør det vanskelig å måle samfunnsøkonomiske effekter, sier hun. Her er hun på visitt på Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo.

For å lete etter noen svar, eller i det minste få noen gode refleksjoner rundt et vanskelig tema, inviterte vi professor Nina Køpke Vøllestad til podcast-studio. Vøllestad har ledet FYSIOPRIM i alle årene prosjektet pågikk.

FYSIOPRIM er nemlig den største enkeltsatsingen fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet). Fondet satset hele 57 millioner kroner over en 10 års periode på prosjektet.

Nådde de målene?

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) evaluerte Fysiofondets satsing. NIFU konkluderte blant annet med at prosjektet adresserte hvordan fysioterapeuter kan arbeide målrettet med behandlinger for bedre helse og god livskvalitet for brukere i alle aldre og livssituasjoner.

NIFU mente også at FYSIORPRIM har innfridd målet om å legge grunnlag for solid forskning og gjensidig utnytte kunnskap og kompetanse om muskel- og skjelettlidelser fra klinisk praksis og forskning.

Effekter av fysioterapi sier rapporten mindre om. Kanskje ikke så rart, da dette heller ikke ble direkte forsket på, selv om prosjektet i utgangspunktet hadde en ambisjon om å se på samfunnsøkonomiske aspekter av fysioterapi i den nevnte primærhelsetjenesten.

Så – hva nå?

Vanskelig å måle

– Vi kan sammenlikne kommuner. Sykefravær. Vi kan se på hvilke helsetjenester vi bruker, og hvilke tjenester vi bør bruke, sier Vøllestad - blant annet.                              –  Fysioterapeuter bruker ikke enkelttiltak, men en miks av ulike tiltak, noe som gjør det vanskelig å måle samfunnsøkonomiske effekter.

Hva virker for hvem – og hvorfor?

– Hva virker for hvem? Og hvorfor?, spør Nina Vøllestad. Hun peker blant annet på at man i FYSIOPRIM søkte å lage standardiserte anamneser. Dette viste seg utfordrende.

Hva er utfallsmålet? Tilbake til arbeid? Tilbake til livet? Hva er en aktivitet? Er det umulig å måle effekter av fysioterapi på samfunnsnivå og i kroner og øre? Skal man forsøke? Eller bør samfunnet erkjenne at fysioterapi er så mange ulike tiltak som kommer befolkningen til gode at man bør legge tanken om samfunnsnytte i kroner og øre død?

Burde FYSIOPRIM fortsatt? Hadde vi da fått tydeligere svar? Eller staket ut en retning?

Hva er egentlig en samfunnsøkonomisk gevinst?

Lytt til den nyeste episoden av «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi»!

Powered by Labrador CMS