Per Olav Peersen, leder av næringspolitisk råd i NFF (t. h), og Kenneth Martinsen, leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF.

Faggruppeleder om injeksjonsvedtaket: – Et retningsvalg for fysioterapien i Norge

En av de grundigste saksbehandlingene NFF har hatt på mange år, sier faggruppeleder om det ferske injeksjonsvedtaket.

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund stiller seg positiv til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper. Det vedtok NFFs forbundsstyre 23. september.

Vedtaket er i tråd med helsepersonelloven, hvor det åpnes for at fysioterapeuter på visse vilkår kan opptre som medhjelper for leger ved injeksjonsbehandlinger.

Behandlet flere ganger

NFF har vært i tett dialog med helsemyndighetene og Legeforeningen for å få saken godt belyst, forteller Per Olav Peersen, leder av næringspolitisk råd (NPR) og medlem av forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Hovedgrunnen til at dette har tatt tid, er at det har vært en av de grundigste saksbehandlingene i NFF har hatt på mange år. Saken er kompleks, og det har vært mange juridiske betraktninger underveis. Når disse har kommet opp, så har flere organisasjonsledd måttet behandle saken flere ganger. Det er et retningsvalg for fysioterapien i Norge, og det er noe NFF tar seriøst og ikke bare hiver seg på fordi noen sier det er lurt, sier Peersen.

Næringsperspektivet

Å lære mer om injeksjonsbehandling har vært viktig for forbundsstyret.

– For mange er injeksjoner synonymt med kortison, men bruk av Botox, PRP og dagens og fremtidens legemidler gjør at dette har tatt en del tid å belyse. Som forbundsstyremedlem og leder av NPR er jeg glad for at NFF tar saken alvorlig og ikke har forskuttert et vedtak uten grundig saksbehandling. Det er viktig å få med seg hele vedtaket i sin helhet, hvor hovedfokuset bør være på kloke valg, faglig forsvarlighet, informert samtykke og gjeldende lovverk.

– Hva er positivt med vedtaket sett fra et næringspolitisk ståsted?

– Vedtaket er positivt for næringsdrivende fysioterapeuter, da det gir de av våre medlemmer som driver eller ønsker å drive med injeksjonsbehandling, trygghet om at NFF står inne for behandlingen i riktige rammer. NFF har gjennom saksbehandlingen bygget opp en betydelig kompetanse i flere organisasjonsledd på de fleste sidene av injeksjonsbehandling, og vedtaket vil bidra til at medlemmene får enda bedre støtte og medlemsservice. NFF organiserer klart flest fysioterapeuter som jobber med og uten driftstilskudd i Norge, og dette vedtaket er med på å styrke vår posisjon ovenfor de andre organisasjonene, sier Peersen.

– Positive til at fysioterapeuter får nye oppgaver

Injeksjonsvedtaket

«NFF er positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper innenfor faglig forsvarlighet og gjeldende lovverk. NFF fremhever den enkelte fysioterapeuts krav til faglig forsvarlig behandling og pasientens informerte samtykke. NFF informerer om gjeldende regelverk og vil fremme NFFs politikk overfor myndighetene, beslutningstakere og aktuelle organisasjoner. NFFs hovedfokus er god praksis, gjøre kloke valg samt å delta aktivt i fagutvikling.»

Forbundsleder Gerty Lund trekker også frem den grundige behandlingen i ulike råd og utvalg i NFF.

– Forbundsstyret forstår at injeksjonsbehandlinger er en del av det enkelte fysioterapeuter tilbyr i samarbeid med leger. Vi ønsker derfor å bidra til at fysioterapeuter som gir denne type behandling, eller som vurderer å starte med det, har forståelse for regelverket og det ansvaret den enkelte har for å gi faglig forsvarlig tjeneste.

– Vedtaket bygger på dagens lovverk. Hva ligger i at NFF skal fremme gjeldende politikk overfor myndigheter?

– Styret er opptatt av den enkelte fysioterapeut alltid skal legge faglige vurderinger til grunn for god praksis, og at den enkelte terapeut har ansvar å gjøre kloke valg. Samtidig er det viktig for NFF å markere at vi ikke stopper fagets utvikling. Vi er positive til at fysioterapeuter får nye oppgaver i helsetjenesten og bidrar til fagets utvikling.

Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt om vedtaket innebærer at NFF skal tilby kurs i injeksjonsbehandling. Vi følger opp med flere saker og kilder.

Les også:

Hun ønsker debatt om injeksjonsbehandling velkommen

– Fysioterapeuter bør ikke sette kortisonsprøyter

Injeksjoner: – God skolering viktigere enn yrkestittel

Powered by Labrador CMS