Fysioterapitjenesten er under press mange steder i landet.
Fysioterapitjenesten er under press mange steder i landet.

Lav fysioterapidekning i mange kommuner: – Urovekkende

Over hundre kommuner har lavere fysioterapidekning enn landsgjennomsnittet, viser SSB-tall. – Ikke lystig lesning, sier kommunedirektør om konsekvensene av fysioterapeutmangel.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten skrev denne uken om Helsehuset Greåker i Sarpsborg, som stadig må si nei til pasienter. Sarpsborg kommune har 20 ansatte fysioterapeuter og 25 driftsavtaler. Det gir en dekningsgrad på 7,7 fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere. Landsgjennomsnittet er 9,5 per 10.000 innbyggere, viser SSBs foreløpige Kostra-tall for 2021. Kostra står får kommune-stat-rapportering.

Sarpsborg har lavere fysioterapidekning enn de andre Østfold-byene og trenger 11 stillinger for å komme opp på landsgjennomsnittet.

«Folkehelseprofilen viser store folkehelseutfordringer i kommunen også når det gjelder omfang av muskel- og skjelettplager og andre sykdommer. Dette medfører et stort press på den kommunale fysioterapitjenesten», heter det i en orientering til bystyret i Sarpsborg.

– Evig dilemma

På grunn stor pasientpågang må fysioterapitjenesten i kommunen prioritere hardt. Barn, pasienter med nyoppstått sykdom eller skade, sykemeldte og pasienter som med rehabilitering kan bo hjemme, blir prioritert. Kronikerne kommer i siste rekke.

– Det er ikke lystig lesning, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg kommune til Fysioterapeuten.

– Som kommunedirektør i en lavinntektskommune ønsker du alltid mer midler til gode, nødvendige og viktige formål. Det er et evig dilemma å sikre tilstrekkelige ressurser til forebygging når lovpålagte oppgaver, akutte tjenester og nødvendig pleie krever så store deler av budsjettmidlene. Men med en stram økonomi blir det vanskelige prioriteringer, sier Johnsen.

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg sier kommunen må gjøre tøffe økonomiske prioriteringer.
Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg sier kommunen må gjøre tøffe økonomiske prioriteringer.

Den tidligere industrikommunen i gamle Østfold har større levekårsutfordringer enn de fleste. Sarpsborg har 58.000 innbyggere, en innvandrerbefolkning som utgjør over 21 prosent, og barnefattigdom på norgestoppen, skrev Kommunal Rapport tidligere i år.

– Befolkningen har et økende behov for tjenester innenfor flere områder, som helse, barnevern og spesialpedagogikk. Flere statlige reformer de senere årene har gitt kommunene flere oppgaver, uten at vi gis økonomisk rom til å gi gode tjenester. Det er den samme økonomiske kaken vi må prioritere innenfor, sier Johnsen.

Ikke alene

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er betenkt.

– Det er urovekkende å se at Sarpsborg kommune har lavere dekningsgrad av fysioterapeuter enn andre kommuner. Dessverre er ikke Sarpsborg alene om å sette fysioterapitjenesten under press. Vi opplever at både antall driftstilskudd og antall fast ansatte er under lupen i en rekke norske kommuner, sier Lund.

For få fysioterapeuter i kommunene er urovekkende, mener forbundsleder Gerty Lund i NFF.
For få fysioterapeuter i kommunene er urovekkende, mener forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Mer enn 110 norske kommuner har færre fysioterapeutårsverk per 10.000 innbyggere enn landsgjennomsnittet, ifølge SSBs Kostra-tall. Nasjonalt gikk snittdekningen ned fra 9,6 fysioterapiårsverk per 10.000 i 2020 til 9,5 i 2021.

Gerty Lund er urolig for utviklingen både på vegne av norske fysioterapeuter og pasientene.

– Enkelte fysioterapeuter har lange ventelister. Vi opplever også at ansatte i spesialisthelsetjenesten sliter med å skaffe rehabilitering til pasienter som skrives ut av sykehusene. I tillegg mangler flere kommuner fysioterapeuter med ulik spesialistkompetanse, sier Lund.

Ekstra press etter pandemien

Karianne Bruun Haugen er leder for Region Oslo-området i NFF. Sarpsborg er en del av hennes dekningsområde. Foruten utfordringer med muskel- og skjelettplager, overvekt og hjerte- og karsykdommer peker Haugen på at covid-19 har ført til lengre ventelister og behandlingsetterslep i Sarpsborg.

– Fysioterapeuter fra hele landet rapporterer om stor pågang, og at det vil ta lang tid å hente dette inn igjen. I kommuner med lav dekning vil det være ekstra krevende, da kapasiteten før pandemien allerede var sprengt. Dette er nok dessverre tilfelle for Sarpsborg kommune, sier Haugen.

Sykehjemsplass eller fysioterapeutstilling?

En sykehjemsplass koster ifølge flere kilder om lag en million kroner i året. Samtidig koster en kommunal fysioterapeutstilling cirka 480.000 kroner i året.

– Enkel matematikk, sier Karianne Bruun Haugen om å satse på fysioterapi.
– Enkel matematikk, sier Karianne Bruun Haugen om å satse på fysioterapi.

– Dersom to fysioterapeuter klarer å holde en pasient utenfor institusjon og dermed tjene inn stillingene i sin helhet, er dette for meg et enkelt regnestykke. Vi vet at med et godt fysioterapitilbud i kommunen kan flere bo og klare seg hjemme lengre. Dette er enkel matematikk, og jeg tenker at ballen er nå hos politikerne, sier Haugen.

Kommunedirektøren i Sarpsborg sier dette om sammenligningen:

– Med et stadig økende antall eldre pleietrengende i kommunen er det både et grunnleggende behov for sykehjemsplasser og fysioterapitjenester. Det er både ønskelig og nødvendig å kunne tilby begge tjenester. Men igjen er det de samlede budsjettvurderinger og politiske prioriteringer som avgjør nivået på tjenestene, sier Turid Stubø Johnsen.

Hva er god nok dekning?

NFFs regionleder Karianne Bruun Haugen synes det er vanskelig å svare på hva som er god nok fysioterapidekning i en kommune, og hva som er den beste målestokken på god dekning.

– Fordi kommuner og bydeler er så ulike og har så ulike behov. Men jeg tenker at Kostra-tallene kan være en god pekepinn på hvor man bør ligge. Så må man kjenne egen kommune og bydel godt - og vite hvor skoen trykker. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har egne anbefalinger for bemanning, som er en minstenorm. Man bør i alle fall oppfylle disse. Her er det utarbeidet et eget verktøy som kommunene kan ta i bruk. Det er dessverre ingen andre anbefalinger om bemanning eller normtall vi kan bruke.

Haugen sier mange kommuner de siste årene har økt bemanningen på ansattsiden, mens trenden er negativ innenfor avtalebasert fysioterapi.

– Dette bekymrer meg, og jeg håper at vi i årene som kommer vil se en økning av avtalehjemler i alle landets kommuner og bydeler. Det trengs dersom vi skal få gjennomført alle lovpålagte oppgaver.

– Vi må forklare hva vi gjør

NFF jobber kontinuerlig opp mot sentrale og lokale politikere i håp om å bedre situasjonen.

– Vi er i jevnlig dialog med aktuelle politikere. Samtidig vil jeg oppfordre alle fysioterapeuter til å delta i dette arbeidet. Vi trenger at alle står opp både for fysioterapi som tjeneste og fysioterapeuter som profesjon. Vi må forklare hva vi gjør og hvorfor vi er viktige for at pasienter skal leve så gode liv som mulig, og for at kommuner skal kunne spare unødvendige utgifter til sykehjemsplasser og reinnleggelser, sier forbundsleder Gerty Lund.

Powered by Labrador CMS