Seher Aydar, helsepolitisk rådgiver i Rødt
Seher Aydar, helsepolitisk rådgiver i Rødt

Rødt rett før valget

Vil fjerne egenandel for fysioterapi

Rødt vil fjerne egenandel for fysioterapi, ønsker mer fysisk aktivitet i skolen, vil støtte breddeidretten og satse mer på helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Før valget har vi spurt sentrale politikere om fire hovedspørsmål om helse relatert til fysioterapi. Her er svarene fra Seher Aydar i partiet Rødt.

Del 1

«Rødt vil gjeninnføre retten til fysioterapi uten egenandel for mennesker med kroniske sykdommer. Nyetableringer av fysioterapi- og ergoterapitjenester skal være kommunale og fastlønnsbaserte.»

Fra Rødst partiprogram

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Rødt setter folkehelseperspektivet i front. Vi ser at økonomiske og sosiale forskjeller gir forskjell i helse, dette ønsker vi å endre ved å minske forskjellene. Skal helse og levealder være likt i befolkningen må økonomisk og sosial ulikhet fjernes. Forebyggende helsearbeid står sentralt, for eksempel går vi inn for mer tid avsatt til fysisk aktivitet i skolen, kommunal satsing på idrettsanlegg, økt støtte til breddeidretten og økt satsing på helsestasjoner og skolehelsetjenesten. I tillegg ønsker vi offentlige lavterskeltilbud til alle aldersgrupper og tilrettelegging for fysisk aktivitet ved omsorgs- og seniorsentre.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikereP spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Alt forebyggende helsearbeid i offentlig regi må ledes av offentlig ansatte med fagutdannelse og fysioterapeuten er av de viktigste faggruppene.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Rødt har et alternativt statsbudsjett som styrker kommuneøkonomien vesentlig og derfor har vi ikke lagt opp til en stor grad av øremerking av midlene. Det er viktig at disse tiltakene opprettholdes så vi vil kjempe for det gjennom vårt arbeid i kommunestyrer og fylkesting.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Rødt er motstander av samhandlingsreformen og nå de nye helsefellesskapene fordi det medfører at pasienter blir overført til kommunene før de egentlig er ferdig behandlet av spesialisthelsetjenesten. Vi legger opp til å styrke spesialisthelsetjenesten for å unngå å få svingdørspasienter (re-innleggelser) og sikre at de faglige ressursene er tilgjengelig for pasienten. De fleste kommuner mangler riktig faglig bemanning for å kunne sikre god nok rehabilitering etter sykehusopphold. Rødt vil bygge ut og styrke habilitering- og rehabiliteringsinstitusjoner, slik at kronisk syke, personer utsatt for ulykker og personer med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sykehus og kommunale helse og omsorgstjenester.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

God kommuneøkonomi er avgjørende for å oppnå dette. Rødt vil sikre ressurser og personell for fysisk og psykisk hverdagsrehabilitering i kommunehelsetjenesten. Vi vil sikre helsesykepleiere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til forebyggende tiltak for barn, unge og deres familier i samarbeid med et tverrfaglig team.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Rødt er helt uenig i å organisere spesialisthelsetjenesten som helseforetak der økonomien styres etter aksjeloven fordi vi ser det som åpenbart at det bedriftsøkonomiske perspektivet medfører mindre ressurser til pasientbehandling.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Rødt mener at sykehusene og spesialisthelsetjenestene skal styres etter en forvaltningsmodell slik som hoveddelen av offentlige tjenester styres i dag. Rødt mener at finansieringen skal være 100 % rammefinansiert. Dette gir godt drevne sykehus uten konkurranse om «lønnsomme» pasienter, pasienten kommer tilbake i fokus og behandles ferdig før hjemsending eller overføring til rehabiliteringstilbud.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Vi stiller oss positiv til et større offentlig ansvar generelt og til en ny organisering av ansvaret, men der fagforeningene selvsagt skal spille en viktig rolle.

Powered by Labrador CMS