Spillet om tilskuddet

I teorien skal et driftstilskudd tildeles den fysioterapeuten som er best faglig skikket til stillingen. I praksis er det ofte andre forhold som avgjør.

Publisert Sist oppdatert

Som nyutdannet manuellterapeut, kjøpte Thomas Larsen seg inn på eiersiden i et institutt i Drammen i 2007. Det var Drammen kommune som lyste ut 50 prosent ledig driftstilskudd ved instituttet, men instituttet selv som gjennomførte intervjurundene.

Manuellterapeut Thomas Larsen

Manuellterapeut Thomas Larsen.

– Under intervjuet fikk jeg spørsmål om jeg var villig til å betale 500.000 kroner for en eierandel i instituttet tilknyttet driftstilskuddet på 50 prosent. Jeg var uerfaren og sa ja, sier Larsen.

Da det gikk i orden med lån i banken, sendte instituttet beskjed til kommunen om at de ønsket Larsen innstilt som nummer én.

Egen avtale

Den sentrale avtalen mellom Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Kommunenes Sentralforbund (KS) om fysioterapitjenesten i kommunene, den såkalte ASA 4313, slår fast at det er kommunen som ved tildeling av driftstilskudd skal gjennomføre intervjuene og innstille på bakgrunn av en faglig vurdering.

ASA 4313 beregner prisen ved overdragelse på inntil 20 prosent av gjennomsnittsinntekten de siste tre årene. I tillegg kommer pris for inventar og utstyr. Bakgrunnen er at tildelingen skal skje til den faglig best skikkede, uavhengig av søkerens økonomiske ressurser.

Drammen har en egen avtale om fysioterapitjenesten i kommunen (Drammensavtalen) med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). Her heter det at ved overdragelse av praksis til annen fysioterapeut, skal kjøpesummen fastsettes etter avtale mellom kjøper og selger. I 2007 var det ifølge Drammensavtalen klinikken selv som skulle gjennomføre intervjuene og foreta innstillingen, en ordning kommunen gikk bort fra i 2010.

– Klinikken ansatte den de vil ha. Hadde jeg sagt nei til å betale, ville jeg neppe blitt innstilt på første plass. Faglig skikkethet var ikke førsteprioritet, men hvem som var villig til å betale, sier Larsen.

Måtte selge til kollega

I 2013 fikk Larsen tilbud om fast stilling ved et institutt i Lørenskog. Han ga beskjed til Drammen kommune om at de kunne sette i gang prosessen med å lyse ut driftstilskuddet hans. Etter et par uker fikk han beskjed om at kommunen vurderte å trekke inn avtalehjemmelen på 50 prosent. Kommunen mente å ha relativ god fysioterapidekning.

Til tross for sin halve hjemmel, hadde Larsen jobbet i 100 prosent stilling siden 2007, noe han ved to anledninger hadde dokumentert overfor kommunen. Både instituttet og Larsen påpekte at Drammens befolkning i realiteten kom til å miste en 100 prosent fysioterapistilling ved inndragning.

Kommunen besluttet da å beholde tilskuddet, men bestemte at en annen ved instituttet der Larsen jobbet skulle overta hjemmelen.

Larsens kollega, som selv satt med et 50 prosent driftstilskudd i instituttet, kjøpte til slutt hjemmelen hans for 200 000 kroner.

– I ASA 4313 er det et mål at den som jobber 100 prosent skal ha 100 prosent tilskudd, noe jeg støtter. Men Drammen kommune så ikke til ASA 4313 da jeg ble ansatt i 2007, de ansatte meg i henhold til Drammensavtalen. At kommunen bestemte seg for å følge ASA 4313 da jeg skulle ut, førte til at jeg tapte 300 000 kroner, sier Larsen.

I ettertid har Larsen i samarbeid med juridisk avdeling i NFF søkt Drammen kommune om kompensasjon. Kommunens argument er at de ønsker å jobbe mot 100 prosents hjemler for fysioterapeuter.

– Samtidig ser jeg at kommunen ved flere anledninger i ettertid lyser ut reduserte driftstilskudd ved andre institutt i Drammen. Da blir man ikke behandlet likt. Det er tilfeldighetene som rår, sier Larsen.

Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen som uttaler at saken er foreldet for behandling. Ombudsmannen har imidlertid merket seg det som fremgår av klagen, og vil vurdere om det kan være grunn til å se nærmere på dette på eget initiativ. 

Tolkes ulikt

– Tildeling av driftstilskudd krever en omfattende saksgang og er en arbeidskrevende og sammensatt prosess. Ingen sak er lik og må vurderes særskilt, sier leder i NFF Region Nord, Hans Leo Dagsvik.

Som tidligere sjeffysioterapeut og helsesjef i Vefsn kommune, har han vært sentral i mange tildelingssaker.

– Det har stor betydning for den enkelte, og det er alltid noen som vil bli skuffet. Derfor er det viktig å kjøre en så ryddig prosess som mulig, sier han.

– Blir tildelingssaker behandlet likt ute i kommunene?

– Nei, det er store forskjeller. Det avhenger av hvordan saksbehandlingen blir utført, og hvem som utfører den. I noen kommuner kan det være sykepleier eller andre profesjoner som sitter i stillingen som enhetsleder. Disse har ikke nødvendigvis god nok kunnskap om ASA 4313, sier han.

Dagsvik mener ASA 4313 i for stor grad åpner for ulike tolkninger, og at avtalen på mange områder kunne vært mer presis.

– Intensjonen er jo at dette skal være et verktøy som skal sikre likebehandling og lik saksgang over hele Norge. Som for de fleste andre avtaler er det også i ASA 4313 rom for forbedringer, sier han.

Vikar fikk tilskuddet

Et godt eksempel på at kjørereglene i ASA 4313 kan tolkes i forskjellige retninger, er en sak fra Dagsviks egen region. Kontroversene rundt tildelingen av et 50 prosents driftstilskudd ved Helsebanken i Hadsel kommune, har skapt overskrifter i lokalpressen.

Da Hadsel kommune lyste ut hjemmelen i fjor, var fysioterapeuten som vikarierte i stillingen blant de 14 søkerne, men ikke blant de fire som ble innkalt til intervju.

– I ASA 4313 står det at den som er best faglig skikket skal tildeles stillingen. Det er kommunen, ved blant annet enhetsleder, som foretar den faglige vurderingen, og innstiller til intervju. NFFs kontaktperson deltar i intervjuene. Intervjuutvalget foretar en innstilling, og kommunen vedtar hvem det er som får jobben. Er det snakk om en gruppepraksis, heter det at uttalelsen fra instituttet skal tillegges vekt. Men det er den som kommunen finner faglig best skikket som skal få stillingen. I Hadsel ble ikke vikaren vurdert blant de som var best faglig skikket, sier Dagsvik.

Tildelingssaker kan vedtas administrativt eller politisk, alt etter hvilken delegert myndighet rådmannen har fått. I Hadsel ble tildelingssaken på Helsebanken behandlet av formannskapet. Der ble de fire som var innstilt skjøvet til side av politikerne, og hjemmelen tildelt fysioterapeuten som gikk i vikariatet. Ifølge Vesteraalens Avis, ble vedtaket iverksatt allerede dagen etter at formannskapet fattet sin beslutning.

To av de innstilte klaget saken inn for Rådmannen i Hadsel, som har anbefalt kommunen å gå i forhandlinger med fysioterapeuten som ble innstilt som nummer én, for å prøve å finne en løsning. Saken er nå inne til klagesaksbehandling med bistand fra NFF.

Leder i Region Nord synes saksbehandlingen i Hadsel har vært spesiell.

– Hvis politikerne synes at administrasjonen ikke har forberedt eller belyst en sak godt nok, er det vanlig prosedyre å sende den tilbake og be om at den utredes bedre. I dette tilfellet foretok de en helt selvstendig vurdering, og man kan undres på hvilket faglig grunnlag. Det er viktig å huske på at kommunen gjennom et driftstilskudd tildeler et behandlingstilbud til sine innbyggere, og at disse har krav på at tilbudet er så godt som mulig, sier Dagsvik.

Powered by Labrador CMS