Psykomotorisk fysioterapi til mennesker med traumeerfaring – en kvalitativ intervjustudie

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 8/2019. 

Hanne Sofie Løken, fysioterapeut. Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, NTNU. hanneloken@hotmail.com

Marit By Rise, professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, NTNU.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 2. august 2019. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdatam ned saksnummer 55971. Forfatterne oppgir ingen interessekonflikter. 

Sammendrag

Bakgrunn og hensikt: Pasienter med sammensatte lidelser utgjør en stor del av helseutfordringene i samfunnet. Det er en tendens til sammenheng mellom det sammensatte symptombildet og traumeerfaring fra oppveksten.  Det finnes så langt lite forskning på behandlingen denne pasientgruppen får fra Norsk psykomotorisk fysioterapi. Formålet med studien er å utforske hvordan psykomotoriske fysioterapeuter beskriver hvordan de tilnærmer seg pasienter med traumeerfaring der symptombildet er sammensatt.

Design: Kvalitativt fenomenologisk hermeneutisk design.

Metode: Seks psykomotoriske fysioterapeuter deltok i individuelle semistrukturerte dybdeintervjuer. Datamaterialet ble analysert etter prinsipper om systematisk tekstkondensering.

Resultat: De psykomotoriske fysioterapeutene beskrev tre erfaringsnære hovedtema: Behandlingsmodaliteter (I), relasjonelle faktorer (II) og helhetlig perspektiv (III). Undertemaene var: Kroppsbevissthet og kunnskapsformidling (I), tillit/ trygghet i relasjonen og utforskende tilnærming (II) samt helhetlig forståelse og tverrfaglig samarbeid (III).

Konklusjon: De psykomotoriske fysioterapeutene beskrev at de bidro med økt kroppsbevissthet, som kan gi forståelse for og trygghet på egne reaksjoner. De bidro med trygghet og tillit i relasjonen gjennom en utforskende og anerkjennende tilnærming, og de bidro med en helhetlig forståelse for pasientenes plager. Et vanskelig fagspråk kan være en utfordring for god kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid.

Nøkkelord: Norsk psykomotorisk fysioterapi, allostatisk overlast, traume, sammensatte helseutfordringer. 

Abstract

Psychomotor physiotherapy for people with adverse childhood experiences – A qualitative in-depth interview study

Background and aim: Patients with complex health problems constitute a growing part of the society’s health challenges. Complexity of symptoms seem to be associated with adverse childhood experiences. So far, there is little research on the treatment given to this patient group through Norwegian psychomotor therapy. The aim of this study is to explore how psychomotor physiotherapists describe their approach towards patients with traumatic life experiences and complex symptoms.

Design: A qualitative phenomenological hermeneutic design.

Methods: Six psychomotor physiotherapists took part in individual semi structured in-depth interviews. Data were analyzed according to systematic text condensation.

Results: The psychomotor physiotherapists described three experience-based themes: Treatment modalities (I), relational factors (II) and holistic approach (III). The sub-themes were: Bodily consciousness and knowledge transference (II), trust/relational assurance and exploratory approach (II), and holistic understanding and interdisciplinary collaboration (IV).

Conclusion: The psychomotor physiotherapists described that they contributed to increased bodily consciousness, which can provide understanding and assurance of one’s own reactions. They provided assurance and trust in the relation through an exploratory and acknowledging approach and contributed with a holistic understanding of the patient’s problems. Difficult professional terminology can be a challenge towards good communication in interdisciplinary collaboration.

Keywords: Norwegian psychomotoric physiotherapy, allostatic overload, adverse childhood experiences, chronic pain syndrome.

Read the full-text article (Open Access) in Fysioterapeuten e-blad

Powered by Labrador CMS