– Avstanden mellom NFF og Fondet har blitt for stor

Store endringer er på gang i Fondet. Nye vedtekter skal på plass, etter krav om at MNF og PFF skal inn i styret. Virkelighetsforståelsen spriker sterkt.

Publisert

Dette blir en viktig sak på Hovedlandsmøtet i NFF 23. – 25. november. Saken er preget av en sterkt sprikende virkelighetsforståelse hos partene, særlig når det gjelder NFFs rolle og posisjon overfor Fondet.

Hovedlandsmøtet 2016:
Gardermoen 23. – 25. november. Det første etter at ny organisasjonsmodell ble vedtatt i 2013, og skal holdes hvert tredje år. Landsmøter skal holdes hvert år.

Hovedlandsmøtet behandler større saker, rammebudsjett og valg av forbundsleder, forbundsstyre og andre sentrale verv.

Valg i regionene gjennomføres elektronisk. Første regionvalg er akkurat avsluttet, og alle de fem regionlederne ble gjenvalgt.

Blant sakene på Hovedlandsmøtet er:

  • Fondet: Forslag til nye vedtekter, beretninger og strategisk plan 2017-2019.
  • Visjon, verdier og hovedmål for NFF.
  • Faggruppenes rolle og posisjon i NFF.
  • Vurdering av ny organisasjonsmodell.
  • Saker knyttet til faggruppenes økonomi og virksomhet.

Les mer: www.fysio.no

Bakgrunnen for landsmøtesaken er at Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fondet) skal ha nye vedtekter. Det skjer etter krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) skal være representert i fondsstyret.

NFF og Fondet har utarbeidet hvert sitt forslag til vedtekter. Fondsstyret legger også fram forslag til ny formålsparagraf, som også er en del av vedtektene.

Les også: Bekymret for Fondets fremtid

– Overordnet ansvar

Avtalen om å opprette Fondet ble inngått i 1974 mellom departementet (i dag HOD) og Norsk Fysioterapeutforbund.
– Denne avtalen forplikter NFF til å ha et overordnet ansvar for Fondet, ved at NFFs landsmøte fungerer som en generalforsamling, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Styrerepresentasjon for NMF og PFF er ikke lenger et stridstema. Både NFF og Fondet foreslår fire styrerepresentanter fra NFF og en fra hver av de andre organisasjonene.

NFF mener imidlertid at Fondets forslag til vedtekter innebærer «vesentlige endringer – utover representasjon i styret». Det vises blant annet til forslaget om å legge Fondet innunder Helsedirektoratet, noe NFF er sterkt imot.

– God dialog med HOD

– Denne prosessen har vist at NFF, HOD og fondsstyret har hatt ulike oppfatninger om avtalen som ligger til grunn for Fondet. Fondsstyrets forslag til nye vedtekter er utarbeidet på bakgrunn av det de har oppfattet som pålegg fra HOD. NFF opplever nå at vi har en god dialog med HOD, og at vi har en felles forståelse av fondsstyrets sammensetning og av Fondets forankring til NFF, sier Hatlebrekke.

Han mener at NFF nå har fått klargjort at Fondet fortsatt skal være knyttet til forbundet, på samme måte som tilsvarende faglige fond i andre organisasjoner.

– Avtalen krever at NFF, som dekker hele fagfeltet og alle tjenesteområder, følger med og engasjerer seg i forvaltningen av Fondet. Landsmøtet behandler Fondets vedtekter, og HOD som avtalepart har det endelige godkjenningsansvaret, sier han.

– Uheldig prosess

Hatlebrekke betegner det som har skjedd i forbindelse med kravet om styrerepresentasjon for PFF og NMF og vedtektsendringer for Fondet som «en litt uheldig prosess». 

– Det har vært altfor lite kommunikasjon fra begge sider. NFF hadde forståelse for myndighetenes krav om at andre organisasjoner skulle få plass i styret, men vi var ikke klar over at Fondets styre arbeidet med flere større endringer. NFF burde ha etterspurt konkrete forslag på et tidligere tidspunkt, og fondsstyret burde kommet til oss tidligere, sier forbundslederen.

– For stor avstand

I saksdokumentene til Hovedlandsmøtet gir forbundsstyret utrykk for at Fondet har fjernet seg for langt fra NFF siden det ble skilt ut som eget sekretariat på 1980-tallet. Det stilles også spørsmål ved om NFF var seg bevisst hvilke konsekvenser dette kunne få.  Nå «ønsker NFF å trekke Fondet nærmere igjen, og å stadfeste forbundets status som avtalepart og forvaltningsorgan», ifølge dokumentet til Landsmøtet. Men det foreligger ikke noe forslag om å føre Fondet tilbake til NFFs sekretariat.

– Fondet var fra starten en del av NFFs sekretariat. Fondsstyret hadde flere møtepunkter med NFFs politikere og NFF engasjerte seg mer i Fondets arbeid. Opp gjennom årene kan det leses ut av referater fra diverse saker, både politisk og administrativt, at Fondet har ønsket å vise at de er uavhengige. NFF har på sin side ikke hatt et bevisst nok forhold til hvilket ansvar forbundet har, og hva som ligger i den tilknytningen Fondet har til NFF gjennom Landsmøtet, erkjenner forbundslederen.

– Vi må engasjere oss mer

– Er det mulig å trekke Fondet nærmere igjen, etter så mange år med stor selvstendighet, og med NMF og PFF i styret?

–  Det er selvfølgelig mulig. Og det må gjøres for at NFF skal kunne ivareta det ansvaret vi har gjennom avtalen. Vi skal absolutt ikke instruere Fondets styre i enkeltsaker, men NFF har et overordnet følge-med-ansvar. Det krever at vi engasjerer oss mer, at Landsmøtet velger de riktige representantene til fondsstyret, og at vi kommenterer planer, rapporter og referater. Et nytt og utvidet fondsstyre vil sikkert få flere fagpolitiske diskusjoner enn før, men det er ikke nødvendigvis negativt, mener Hatlebrekke.

Velge styreleder

Ifølge Fondets forslag til vedtekter utpekes styreleder av det nye fondsstyret. Forbundet mener imidlertid at fondsstyrelederen skal velges særskilt av NFFs Landsmøte.

Fondet foreslår også en formulering om at styremedlemmer ikke samtidig kan ha sentrale styreverv i sine respektive organisasjoner. NFF kommenterer forslaget slik overfor Hovedlandsmøtet: «Vi forstår ønsket om å unngå fagpolitiske diskusjoner i fondsstyret, men mener at Fondets arbeid ikke bare er faglig, men også fagpolitisk. Hvilke satsinger som gjøres av Fondet er fagpolitikk, fag og politikk er uløselig knyttet sammen. Ved at en organisasjon velger «sine» representanter til Fondet, mener NFF at de valgte medlemmene har en viss forpliktelse til å representere sitt forbunds politikk.»

Fondet foreslår også et nytt formål, med blant annet større vekt på forskning. Dette ønsker NFF å utsette til neste landsmøteperiode.

– Vi er i utgangspunktet ikke negativ til et økt fokus på forskning, men dette bør først diskuteres grundig i fagmiljøet. Det har vi dessverre ikke hatt tid til før Hovedlandsmøtet. Men dialogen fortsetter, og det er ikke sikkert at NFF og Fondet har så ulike oppfatninger om dette, sier Fred Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS