Kunnskap må komme før næring i injeksjonssaken, mener Gro Opseth, leder av fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF og manuellterapeut ved Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo.

Injeksjoner bør ikke være foretrukket behandlingsmetode

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) stiller seg positiv til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper. Dette er en komplisert sak med mange ulike hensyn og ulike meninger blant våre medlemmer. Det er tydelig at fag- og utdanningspolitisk utvalg (FU) og næringspolitisk råd (NPR) i NFF ikke er helt enige.

«First we do no harm»

FU er opptatt av at kunnskap og kompetanse bør være førende for fagets utvikling. Vi mener at fysioterapeuter kan være nyttige medhjelpere til legene dersom det blir besluttet at slik behandling skal benyttes, men vi mener også det viktig å se til at det i dag er mest kunnskap som tilsier at injeksjoner ikke bør være den foretrukne behandlingsmetode.

Det er ikke dokumentasjon for å si at injeksjoner aldri er et alternativ, men ønsket om å tilby behandlingen bør ikke være driveren. NFF er med i «Gjør kloke valg»-kampanjen, som har fokus på å redusere unødvendige undersøkelser og behandlinger som pasienten ikke har nytte av, og som i verste fall kan skade pasienten. Prinsippet fra kampanjen om at mer ikke alltid er bedre, har NFF også sluttet seg til. Vi må ikke la pasientenes ønske være drivere. Samtidig er jeg er opptatt av at vi må være klar over at injeksjonsbehandling kan ha mye større bivirkninger og skade sammenlignet med fysioterapiintervensjoner. Det er viktig å hegne om prinsippet for all helsehjelp: «First we do no harm».

Vi bør ta lærdom av tidligere overbehandling

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) skriver i en bekymringsmelding om bruk av injeksjonsbehandling blant andre helsegrupper (datert 15.02.2021): «Indikasjonen for injeksjonsbehandling ved ikke-inflammatoriske muskel- og skjelettsmerter med for eksempel kortisonpreparater er smal, og evidensen om effekt er liten. Det samme gjelder eksempelvis for hyaluronsyre, blodplateberiket plasma (PRP), high volume injection (HVI), sklerosering, kalkskylling og Botox, hvor det også er manglende gode studier på effekt sammenlignet med kontrollgrupper. FU deler NFFRs bekymring og anbefaler at det bør foreligge bedre bevis for at effekt av injeksjoner er til pasientens beste. Og dette må på plass før vi kan ta stilling til om det skal være oppgaveglidning der flere helsegrupper skal ha selvstendig ansvar for å vurdere behov for å sette injeksjoner. Vi bør ta lærdom av tidligere overbehandling innen kirurgi av rygg, skuldre og kne.

Det bør foreligge bedre bevis for at effekt av injeksjoner er til pasientens beste

Gro Opseth

Videre støtter FU NFFRs bekymring for at dårlig dokumentert behandling som injeksjon kan foretrekkes fremfor dokumentert konservativ behandling med for eksempel informasjon, opplæring, ulike typer veiledet trening og kognitiv tilnærming.

Fysioterapibehandling fremfor injeksjoner

FUs vedtak i sak 24/21:

«Pr. i dag er injeksjonsbehandling ikke fysioterapi. Fysioterapeuter kan ifølge dagens lovverk kun utføre injeksjoner som legenes medhjelpere.  

Noen fagområder ønsker en oppgaveglidning der fysioterapeuter setter injeksjoner. Sett i lys av dagens kunnskapsgrunnlag, og med fokus på at fysioterapeuter skal gjøre kloke valg, fraråder FU at NFF fremmer en slik oppgaveglidning.  

Fysioterapeuter skal gjennom sitt virke bidra til bedre helse og ikke skade pasientene. Det er derfor viktig å ta spørsmålet om injeksjonsterapi på alvor, jf. Helsetilsynets advarsler og bekymringsmelding fra Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, om bruk av injeksjonsbehandling blant andre helsepersonellgrupper.  

FU understreker at kunnskapsbasert fysioterapibehandling har virkning og er derfor å foretrekke fremfor injeksjoner, spesielt på lang sikt. FU mener at det ikke er gunstig å vri fokus vekk fra fysioterapi mot et virkemiddel som ikke har like god dokumentert effekt».

Vedtaket forbundsstyret tidligere har gjort i saken, innebærer å veilede fysioterapeutene slik at praksis er faglig forsvarlig og innenfor gjeldende lovverk.

Siden forrige vedtak i forbundsstyret har sekretariatet publisert informasjon om gjeldende lovverk på fysio.no. Det har ledet til samarbeid mellom NFFs og Legeforeningens faggrupper og kontakt med Helsedirektoratet. Samtidig har det bidratt til en bevisstgjøring av gjeldende lovverk for praktiserende fysioterapeuter. Utviklingen blir styrt av NFFs fagmiljø i samarbeid med Legeforeningen og Helsedirektoratet.

Noen mistolker

Når jeg som leder i FU har uttalt at ordet «positiv» i vedtaket er uheldig, er det på bakgrunn av at vi erfarer at noen fysioterapeuter allerede mistolker dagens regelverk til at fysioterapeuter på selvstendig grunnlag kan gjøre vurdering og utføre injeksjoner Det kan også leses som at NFF er udelt positive til injeksjonsbehandling som metode.

Ny kunnskap kommer stadig, og NFF skal følge utviklingen nøye og etterstreber å tilby våre pasienter best mulig behandling ut ifra en best mulig faglig vurdering til enhver tid.

Vi skal ikke stoppe fagets utvikling. Innovasjon vil alltid foregå, men i motsetning til for bare noen tiår siden stilles det i dag høyere krav til implementering av kunnskap. Tidligere kunne nye metoder implementeres kun på bakgrunn av erfaring. I dag kreves det mer systematisk kunnskapsinnhenting fra forskning og kunnskapsbasert praksis.

Les også:

NFF sier ja til injeksjonsbehandling som legens medhjelper

Faggruppeleder om injeksjonsvedtaket: – Et retningsvalg for fysioterapien i Norge

– Fysioterapeuter bør ikke sette kortisonsprøyter

Injeksjoner: – God skolering viktigere enn yrkestittel

Powered by Labrador CMS