Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Ved flere aktører og økonomiske drivere vil injeksjonspraksis trolig øke, skriver overlege Maja Wilhelmsen.
Ved flere aktører og økonomiske drivere vil injeksjonspraksis trolig øke, skriver overlege Maja Wilhelmsen.

Vi er bekymret for økende bruk av injeksjoner

Generelt bør det være en restriktiv holdning til injeksjonsbruk.

Maja Wilhelmsen, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, enhet for fysikalsk medisin og ambulant rehabilitering, og leder av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) i Den norske legeforening.

NFFs vedtak om injeksjonsbehandling legger tydelige forutsetninger til grunn for bruk av fysioterapeut som medhjelper ved injeksjoner, noe som er i tråd med det eksisterende regelverket. Det presiseres at medhjelper må ha tilstrekkelig kunnskap, jamfør helsepersonellovens paragraf 4, hvor det henvises til forsvarlighetskravet. Det presiseres at det er legen som er ansvarlig for injeksjonsbehandlingen, at legen må undersøkes pasienten og ta stilling til medikament samt behandlingsmåte. Det presiseres videre at fysioterapeuten selvstendig ikke kan forskrive eller motta forskrivning på medisiner for deretter å velge hvilken medisin som vil gis.

Mot et skadelig overforbruk

Likevel er også vi svært skeptisk til at injeksjoner i tiden framover blir brukt i økt utstrekning. Norsk fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) - fagmedisinsk forening i Den norske legeforening - har sammen tidligere uttalt at vi er bekymret for en økende bruk av injeksjoner ved muskel/skjelett-problemstillinger. Begge foreningene har fått flere bekymringsmeldinger fra våre medlemmer i relasjon til uønsket bruk av injeksjonsbehandling.

Generelt bør det være en restriktiv holdning til injeksjonsbruk, som aldri bør gå foran konservativ, dokumentert effektiv behandling. Ved flere aktører og økonomiske drivere vil imidlertid injeksjonspraksis trolig øke. NFF og NFFR tenker at det i dag går mot et skadelig overforbruk. Vi kan håpe at et slikt vedtak nå NFF har gjort, skaper en bevisstgjøring og restriktiv bruk av injeksjoner.

Dårlig evidens

NFFR og flere andre spesialiteter i Legeforeningen har via faglandsrådet løftet opp bekymringen for økt injeksjonsbruk, også injeksjoner av ikke-leger. Vi jobber med å begrense injeksjonsbruk hos leger generelt på grunn av dårlig evidens. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre. Det er bekymringsverdig at det tydeliggjøres med et slikt vedtak hos NFF at også fysioterapeuter kan sette injeksjoner, som en helt ny gruppe helsearbeidere. Dette er en gruppe helsearbeidere som tradisjonelt er svært god på konservative tiltak, noe som har god evidens og liten fare for bivirkninger. Vi er bekymret for at dette vil gi en økt mengde injeksjoner, noe som ikke er ønskelig.

To forslag på høring

I forbindelse med å begrense injeksjonsbruk har NFFR jobbet med å oppdatere våre kloke valg. Vi har i dag følgende forslag på høring hos våre tilstøtende spesialiteter:

1) Unngå å forskrive resepter til injeksjoner på andres indikasjonsstilling

Leger kan forskrive resepter til injeksjoner som settes av medhjelper (jamfør helsepersonelloven §5). Pasientene må da forholde seg til to behandlere, som i seg selv er en risiko for komplikasjoner og feilbehandling. Leger må ha kjennskap til indikasjonsstilling og sikre seg at forsvarlighetsprinsippet er oppfylt hos medhjelper og seg selv (jamfør helsepersonelloven §4). Bruk av medhjelper gir økt risiko for overbehandling av muskel- og skjelettplager og redusert pasientsikkerhet. Vi oppfordrer våre kolleger til å være restriktive i forskrivning av medikamenter til injeksjoner på andres indikasjonsstilling.

2) Unngå injeksjonsbehandling av uspesifikke muskel- og skjelettplager

Majoriteten av pasientene med langvarig muskel- og skjelettsmerter har sammensatte og uspesifikke plager. For disse problemstillinger er det ingen eller svak evidens for injeksjonsbehandling. Studier viser også at injeksjonsbehandling for tendinopatier (inkludert lateral epikondyalgi, patellartendinopati, akillessenetendinopati og glutealtendinopati) har mindre effekt enn en aktiv og øvelsesbasert tilnærming. Det viktigste i møte med pasienter med muskel- og skjelettplager er individuell pasientopplæring for økt forståelse og tilnærming basert på aktiv egeninnsats.

Artikkelforfatteren ønsker å presisere at hun ikke har skrevet dette meningsinnlegget på eget initiativ, men etter henvendelse fra Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Les også:

NFF sier ja til injeksjonsbehandling

Faggruppeleder om injeksjonsvedtaket: – Et retningsvalg for fysioterapien i Norge

Injeksjoner bør ikke være foretrukket behandlingsmetode (meningsinnlegg)

Powered by Labrador CMS