- Få meg på! Lederen for Region Sør-Øst, Bas Van den Beld, vil gjøre seg synlig både i klassiske og sosiale media. Foto: Tone Galåen.

– Det viktigste grepet NFF har tatt

Region Sør-Øst er en utfordring med hensyn til store avstander og flest kommuner. Heldigvis er budskapet enkelt: Flere fysioterapistillinger, takk!

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi vil at stemmen vår skal høres, må vi begynne å snakke, sier Bas van den Beld, leder av Region Sør-Øst.

Bas van den Beld (48)

Bor i Grimstad, gift, tre barn.

Spesialfysioterapeut i Arendal kommune, jobber med rehabilitering.

Har hatt ulike verv i NFF fra 2005, både sentrale og regionale.

Bachelor i Fysioterapi, Hogeschool van Enschede, Nederland, 1987-1991.

Videreutdanning i Habilitering/Rehabilitering, Universitetet i Agder, 2006-2008.

Prosjektledelse, Universitetet i Tromsø, 2009.

Har jobbet i kommunehelsetjenesten, i privat praksis, og har vært distributør av Redcord i Nederland.

Selv snakker han mer enn gjerne og oppfordrer andre fysioterapeuter til å gjøre det samme.

– Vi er allerede godt i gang fra sentralt hold. Fred Hatlebrekke gjør en kjempejobb og kommuniserer i flere kanaler. Nå skal vi sørge for at det regionale nivået kommer etter, sier han.

Må på banen

Van den Beld mener en av de viktigste oppgavene blir å være synlige i klassiske og sosiale media. Foruten å sette aktuelle saker vedrørende fysioterapi på dagsorden for politikere og beslutningstagere, blir det også viktig å kommunisere arbeidet i det nye regionleddet tilbake til medlemmene.

– De skal kunne følge med på det som foregår. Forhåpentligvis vil min egen og regionstyrets innsats smitte over på hver enkelt fysioterapeut slik at flere begynner å bruke stemmen sin lokalt. Vi er nødt til å fortelle hvilken kompetanse vi har og hvordan den kan brukes. Internt er vi veldig flinke til å fortelle hverandre hva vi skal og bør gjøre, men vi har vanskeligheter med å få budskapet ut, sier han.

– Hvordan skal du kommunisere med medlemmene i din region?

– Vi er nødt til å bruke nettsider og sosiale medier mye bedre enn vi gjør i dag for å kommunisere med resten av samfunnet og hverandre. I tillegg skal regionleddet legge til rette for og skape samhandlingsarenaer for fysioterapeutene i regionen. Det er også viktig å sørge for møteplasser for tillitsvalgte og kontaktpersoner, sier han.

Involverer faggruppene

Van den Beld mener tilbudet til tillitsvalgte og kontaktpersoner i NFF må styrkes, og sier at det per i dag er mye realkompetanse, men lite formell kompetanse blant de tillitsvalgte. Generelt mener han at fysioterapeuter alt for sjelden blir spurt til råds når kommunene planlegger fysioterapitilbudet.

– Det må vi gjøre noe med, og da må den tillitsvalgte være oppdatert både på fag og organisasjon når det skjer. Jeg får tilbakemelding fra tillitsvalgte som føler at de sitter på en øde øy uten å være del av et større nettverk, sier han.

– Hvordan skal du påvirke i din region?

– Jeg skal skape arenaer, både faglig og fagpolitisk. Og jeg vil gjøre det i samarbeid med faggruppene, det er viktig ikke å måtte finne opp kruttet på nytt. Jeg opplever at faggruppene ikke automatisk tenker samarbeid med regionene når det gjelder organisering, men her kan vi forsterke hverandre veldig, sier Van den Beld.

Når det gjelder politisk påvirkningsarbeid, vil lederen for Region Sør-Øst jobbe for å komme i direkte kontakt med politikerne, både på Stortinget og lokalt.

– Medlemmene og faggruppene må mate meg med det de synes jeg bør ta opp i disse møtene, enten det gjelder psykomotorisk behandling eller fysioterapi for eldre, sier Van den Beld. 

Vil på Facebook

Foruten å skape fysiske møteplasser for fysioterapeutene i regionen, vil han i tillegg fremme samhandling ved hjelp av en lukket gruppe på Facebook.

– Målet er å lære av hverandre gjennom faglig diskusjon og spørsmål angående drift og ansettelse. Mange fysioterapeuter sliter med de samme problemene. I tillegg vil viktige utfordringer i vår region komme til overflaten, saker som jeg og styremedlemmene kan ta videre, sier han.

– Du mener at fysioterapeuter generelt går stille i dørene?

– Ja! Vi må i større grad invitere til debatt. Kommer det et utspill i media vedrørende fysioterapi, står alle fysioterapeuter fritt, fra forbundsleder til menig medlem, til å svare. Vi må engasjere oss sterkere i saker som gjelder faget vårt og stimulere hverandre til å delta i ordskiftet. Jo flere av våre 10.000 medlemmer som deler sine meninger i offentligheten, desto bedre er det.

Van den Beld oppfordrer alle fysioterapeuter, ansatte så vel som i privat praksis, til å komme på banen for å være med å påvirke hvordan ressursene fordeles i helse-Norge.

Mer rehabilitering

– Hvilke saker skal du prioritere i din region?

– Vi har fått en helt nødvendig samhandlingsreform, men dessverre har rehabilitering fått en alt for beskjeden plass. Riktignok er satsingen på hverdagsrehabilitering et paradigmeskifte innen helsesektoren, men vi må satse enda større. Det blir veldig viktig å få flere fysioterapeutstillinger til rehabiliteringsområdet, uten at disse stillingene tas fra allerede nedprioriterte oppgaver som for eksempel kronikerne. Tilskuddene til fysioterapeuter med reduserte driftstilskudd må økes når de har et praksisomfang som tilsier det, sier han.

Van den Beld mener at organisasjonsendringen som Landsmøtet vedtok i fjor, er det viktigste grepet NFF noen gang har tatt.

– NFF er en sovende gigant.  Det ligger så mange ubrukte resurser og muligheter i organisasjonen. Regionlederen skal, med hjelp av styret, påvirke helsepolitikken på heltid til fordel for fysioterapi. Jeg er helt åpen og inviterer både faggruppene og medlemmene til å komme med innspill, sier Van den Beld.

Powered by Labrador CMS