– Stell og matlaging er ikke fysioterapi

Fysioterapeuter i kommunene kjemper mot turnus og pleie-oppgaver.

Publisert Sist oppdatert

I kjølvannet av Samhandlingsreformen har det dukket opp flere saker hvor fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten blir forsøkt satt til turnusarbeid og pålagt andre arbeidsoppgaver enn fysioterapi. Dette gjelder blant annet Oslo, Stavanger og Nøtterøy kommune i Vestfold.

De nye ordningene blir møtt med motstand av fysioterapeuter som ser forandringene som et angrep ikke bare på sin egen faglige integritet, men også som en stor ulempe for pasientene som de mener vil få et dårligere behandlingstilbud. 

Vil innføre turnus

I Stavanger kommune kom det forslag om at fysioterapeutene skulle gå inn i turnus da det nye Bergåstjern sykehjem åpnet dørene for første gang 1. september 2012. Fire fysioterapeuter jobber ved sykehjemmet.

NFF sine tillitsvalgte i Stavanger kommune har siden første møte med arbeidsgiver og prosessen igjennom etterspurt saklig grunnlag for å innføre turnus med kveld og helg.

– Ett av argumentene fra arbeidsgiver var at det ville være enklere med et tverrfaglig samarbeid hvis sykepleiere og fysioterapeuter alltid jobbet til samme tid, sier Ingvild Elin Ringodd, hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i Stavanger kommune. 

Ser ikke fordelene

Gruppetrening samt sosiale aktiviteter ble lagt frem som viktige satsingsfelt på kveld og helg i ny turnus. Arbeidsgiver ga også uttrykk for at tilgang til trening gjennom større deler av døgnet ville være det beste for pasientene.

– Det er ikke planlagt å øke terapeutressursene utover dagens bemanning. Vi kan derfor vanskelig se at pasientene vil få et bedre rehabiliteringstilbud gjennom gruppetrening og sosiale aktiviteter ved at fysioterapeutene går turnus, sier Ringodd.

Arbeidstid på kveld og helger vil også vanskeliggjøre kontakten med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel fastleger.

Lagt på is

De tillitsvalgte ble invitert av kommunen til å bli med i en prosjektgruppe for å utarbeide arbeidsrutiner for rehabiliteringsprogrammet for pasientene ved Bergåstjern. Da det ble klart at premisset om en turnusordning var lagt på forhånd, takket de tillitsvalgte nei.

– De vi representerer ønsker ikke turnus. Vi hadde derfor ikke mandat til å bli med på dette samarbeidet, sier Ringodd.

Etter at de tillitsvalgte takket nei til å delta i prosjektgruppen, innkalte arbeidsgiver til et informasjonsmøte hvor det ble opplyst at kommunen foreløpig la planene om turnusarbeid for fysioterapeutene på Bergåstjern på is.

– Slik saken står nå, må det en endringsoppsigelse til for at kommunen skal få gjennomslag for disse endringene, sier Ringodd. 

Pleie og stell

Også ved den nye rehabiliteringsenheten ved Samhandlingsarena Aker i Oslo har fysioterapeutene måttet kjempe for faget. Ved siden av rehabilitering ville ledelsen bruke dem i pleie og stell av pasientene, samt til matlaging. Alle fire nektet.

Under stillingsintervjuene i januar i fjor ble de lovet en rehabiliteringsavdeling som tok mål av seg til å bli den beste i landet. At fysioterapeutene ved avdelingen måtte ha stor interesse for fysioterapifaget og holde seg oppdatert innen den nyeste forskningen, var en selvfølge. Snart ble det imidlertid klart at ledelsen også hadde andre arbeidsoppgaver de mente kunne passe bra for fysioterapeuter, i tillegg til at de ville innføre turnustjeneste.

– Fysioterapeutene ble forsøkt satt til oppgaver som stell og matlaging, noe de mente arbeidsgiver ikke hadde rettslig adgang til da hverken arbeidskontrakten, stillingsinstruksen, stillingsutlysningen eller opplysninger gitt i intervjusituasjonen ga holdepunkter for at de skulle brukes til andre oppgaver enn fysioterapi, sier advokatfullmektig hos Norsk Fysioterapiforbund, Thea Wessel Jørgensen.

Fysioterapeutene har stått imot og nektet å utføre andre oppgaver enn rehabilitering. 

Trakk saken

Etter at et forhandlingsmøte mellom partene i fjor høst ikke førte frem, saksøkte fysioterapeutene kommunen. Etter en dialog mellom ny avdelingsleder ved rehabiliteringsenheten, Norsk Fysioterapiforbunds advokatfullmektig og kommuneadvokaten, ble det klart at kommunen ikke lenger ønsket å pålegge fysioterapeutene på Aker stell og matlagning. Da forelå det ikke lenger en tvist som domstolene kunne ta stilling til, og NFF måtte trekke saken.

I begynnelsen av april skrev NFF på sine hjemmesider at «fysioterapeutene vant frem på Aker Rehabiliteringsavdeling». Senere samme måned kom Sykehjemsetaten i Oslo med et tilsvar. De skrev at fremstillingen av saken er misvisende, og at det heller ikke er dekning for å hevde at Oslo kommune godtok NFFs forståelse av arbeidsavtalene.

Videre heter det at «Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Oslo kommune ble enige om at saksøkerne (fysioterapeutene) kunne trekke saken uten å oppgi kravet, og at kommunen ikke skulle kreve sakskostnader. Det betyr at fysioterapeutene kan reise saken på nytt, dersom det igjen oppstår uenighet mellom partene om sakens tema». 

Fastlåst på Nøtterøy

På Nøtterøy er konflikten mellom fysioterapeutene og kommunen nå så tilspisset at Norsk Fysioterapeutforbund sentralt også der er koblet inn i saken. 

Når helsehuset på Smidsrød åpner til høsten, vil kommunen gi sine fysioterapeuter nye arbeidsoppgaver og inkludere kvelds- og helgevakter i arbeidsavtalen, skriver Tønsberg Blad.

Fysioterapeutene frykter at de i fremtiden vil bli brukt til oppgaver som i dag utføres av sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Fysioterapiforbundets avdeling i Vestfold skriver i et brev til kommunen at «Oppgavene er beskrevet som blant annet personlig hygiene/dusjing, matservering/kjøkkenoppgaver, medisinering, blodprøver. Dette ligger ikke i vår utdanning, og vi er ikke kvalifisert til dette». Flere av fysioterapeutene nekter å skrive under på den nye arbeidskontrakten. 

Negativt for pasienten

I en e-post til Tønsberg Blad skriver tillitsvalgt for fysioterapeutene på Nøtterøy, Bente Grepperud, at de endringer kommunen ønsker å innføre vil få store negative konsekvenser for den enkelte pasient og fysioterapifaget.

Uenighetene går i hovedsak ut på hva et tverrfaglig samarbeid innebærer, hvilket behov pasientene har for fysioterapi på kveldstid og hvilket behov det er for endring av fysioterapeutenes arbeidstid. Fysioterapeutene og kommunen strides også om når pasientene har best utbytte av trening.

Grepperud påpeker også at dagarbeid er en forutsetning for å samarbeide med ortopediteknikk, fastleger, fysioterapikollegaer på institutt og logoped.

Blir ikke partene enige, kan det bli endringsoppsigelser eller rettssak. 

Brukerorientert fysioterapi

– Fysioterapeutene går fra en ekspertrolle til en brukerorientert rolle, sier Kommunaldirektør Karen Kaasa i en kommentar til Tønsberg Blad.

Hun avviser at fysioterapeutene skal arbeide med noe de ikke er kvalifisert for, og sier at endringene skal være til beste for pasienten. På direkte spørsmål om fysioterapeutene kan bli satt inn i stellet av pasientene, svarer Kaasa at det kan skje, men med utgangspunkt i at de er fysioterapeuter, som for eksempel ved å hjelpe pasienter til å finne gode teknikker i morgenstellet.

Kaasa viser til Samhandlingsreformen som bakteppe for omorganiseringen.

– Reformen fører til at vi får en pasientgruppe som har større behov for fysioterapi, også i helgene og på kveldstid. Dette er en omlegging vi opplever at fysioterapeutene ikke har så lyst til å være med på, sier Kaasa.  

Powered by Labrador CMS