Forbundsleder Gerty Lund mener Fremskrittspartiet går for fort fram for å gi autorisasjon til naprapater og osteopater.

Frp vil ikke vente på høringsrunde om autorisasjon for naprapater og osteopater

Forbundsleder reagerer kraftig på Frps ønske om «hastevedtak»

Mens Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til høring om autorisasjon for naprapater og osteopater, ber Frp om at autorisasjonen gis umiddelbart. Gerty Lund reagerer på tempoet.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om forslaget

  • Rett før jul 2020 bestemte Stortinget at naprapater og osteopater skal få autorisasjon som helsepersonell. Det er også foreslått at paramedisinere og logopeder skal få autorisasjon
  • For kort tid siden sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut invitasjon til høringsrunde i forbindelse med vedtaket i Stortinget. Bakgrunnen er at de ønsker innspill i forhold til hvilke faglige krav som skal stilles for å gi autorisasjon. Norsk Fysioterapeutforbund er en av flere organisasjoner som uttaler seg i forbindelse med høringen
  • Forbundsstyret i NFF har hatt saken til behandling og vedtok at alle politiske ledd skulle uttalelse seg. Fristen ble satt til 10. mai. Etter det vil Forbundsstyret behandle saken på nytt før de sender sitt endelige høringsnotat til departementet
  • Fristen for høringen er 4. juni
  • I mellomtiden har Fremskrittspartiet fremmet et såkalt dokument 8-forslag, hvor de ber regjeringen fremskynde prosessen med autorisasjon

Dette er kriteriene for å få autorisasjon i Norge

1) Utdanning

2) Yrkesrollens karakter og innhold, herunder hensynet til pasientsikkerhet og skadepotensialet

3) Internasjonale forhold

Etter 2008 har departementet foreslått en rekke tilleggskriterier som også skal tas i betraktning når autorisasjonssøknader skal vurderes.

Disse er:

· Utdanningens helsefaglige innhold

· Mulighet for dobbelautorisasjon

· Forskningsresultater om behandlingens virkning

· Helsetjenestens tilgjengelighet

· Behovet for helsetjenesten

· Andelen yrkesaktive innenfor helsetjenesten

I forbindelse med budsjettprosessen før jul, ble Fremskrittspartiet og regjeringspartiene enige om å gi naprapater og osteopater samme status som blant annet fysioterapeuter og kiropraktorer.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt forslaget til høring med frist 4. juni, fordi de ønsker en avklaring om hvilke faglige krav som skal ligge til grunn for autorisasjon.

Det vil Frp ikke vente på, og har derfor fremmet et lovforslag – et såkalt dokument 8-forslag – om at autorisasjon gis umiddelbart. Forslaget behandles i Stortinget 25. mai.

Reagerer kraftig

- Det er mildt sagt ugreit. Først gjør Frp og regjeringen en hestehandel i forbindelse med budsjettprosessen. Så ønsker de å fremskynde avgjørelsen før høringsfristen er ute. Jeg forstår ikke hvorfor det haster så mye å gi naprapater og osteopater autorisasjon, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun mener hele prosessen bærer preg av politiske dragkamper, fremfor grundige vurderinger av hva som skal til for å sikre pasienter med blant annet muskel- og skjelettplager evidensbasert og god behandling.

- En autorisasjon som helsepersonell gir trygghet til pasientene. De vil da vite at dette er personer som har formell kompetanse og som tilfredsstiller strenge krav til utøvelse av sin yrkesrolle. Det er derfor nødvendig at yrkesgrupper som får autorisasjon kan vise til nødvendig helsefaglig kompetanse, sier Lund.

Samtidig gjør hun oppmerksom på at Helsedirektoratet ikke finner grunnlag for å anbefale autorisasjon av naprapater og osteopater i sin vurdering.

Går for fort

Hun mener behandlingen i Stortinget går så fort at det kan gå på bekostning av å sikre at autorisert helsepersonell fyller kravene fra myndighetene.

-Det er i pasientenes og samfunnets interesse at offentlige myndigheter kan beskytte befolkningen mot behandlinger og undersøkelser fra ukyndige. Hvorvidt en yrkesgruppe skal få autorisasjon, må derfor være tuftet på kunnskap og ikke fordi et parti ønsker det, sier Lund.

Hun håper Stortinget stemmer ned dokument 8-forslaget fra Frp, og håper departementet får ro til å vurdere alle høringsuttalelsene.

NFF tar det på alvor

- I NFF gjør vi en grundig vurdering, fordi departementet ber oss om det og fordi vi mener det er viktig. Før 10. mai vil alle våre politiske ledd ha gitt sin uttalelse. Så behandler vi saken i Forbundsstyremøte, før vi sender vårt høringssvar til departementet innen 4. juni. Når departementet ber oss, og andre, om å komme med vår vurdering, forventer jeg at det er reelt, sier Lund.

Hun og generalsekretær Stian Rugsveen Engen har – i et brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget – gikk uttrykk for sin uro. I brevet går det også frem at de mener behandlingen om autorisasjon generelt gikk for fort før jul.

- Departementet ber om våre synspunkter på autorisasjonsforslaget. De påpeker selv at det må sikres et faglig nivå før autorisasjon gis. Jeg mener derfor det bør utredes før autorisasjon gis. Nå er autorisasjon gitt i forkant av en vurdering. Det henger ikke på greip, sier Lund.

Ønsker fortgang

Fremskrittspartiet mener derimot det går for sakte med å autorisere naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder. De henviser til at Stortinget vedtok autorisasjon i forbindelse med statsbudsjettet før jul, og at de ser på departementets høringsrunde som en trenering.

- Høringsfristen er 4. juni. Det betyr at lovforslaget fra regjeringen til Stortinget ikke vil være praktisk mulig å behandle før tidligst i fjerde kvartal 2021, men vi frykter en ytterligere trening, skriver de i dokumentet.P

Hovedformålet med autorisasjon

  • Autorisasjonsordningen skal sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle, og at det offentlige gjennom tilsyn kan sikre at personell som utsetter pasienters liv og helse for risiko, fratas muligheten til å fortsette med sin risikofylte virksomhet.
  • Formålet med tittelbeskyttelse er også at publikum ikke skal villedes ved at personer bruker titler de ikke er kvalifisert til å inneha.
  • I dag er 29 personellgrupper autorisert i henhold til helsepersonelloven § 48 første ledd. Yrkesutøvere må søke Helsedirektoratet om autorisasjon.

De mener dette er et brudd på enigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene, og at de derfor ser det som nødvendig å fremme lovforslag direkte i Stortinget. Det for å sikre at yrkesgruppene får offentlig autorisasjon før 1. juli. Bakgrunnen er blant annet at Stortinget vedtok å fjerne momsfritak for personer som tilbyr helsetjenester, men som ikke har autorisasjon, 1. juli 2021.

Departementet vil ha høring

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail til Fysioterapeuten at Stortinget har vedtatt at naprapater og osteopater skal autoriseres, men at det ikke er tatt stilling til hvem som kvalifiserer til autorisasjon.

I høringsnotatet beskrives blant annet hvilke faglige krav som skal være autorisasjonsgivende.

- Å få avklart hvilke faglige krav som skal ligge til grunn for autorisasjon er helt avgjørende, både for den som søker autorisasjon og for Helsedirektoratet som skal vurdere søknaden. Det er svært viktig at alle berørte gis anledning til å komme med innspill. Det er derfor nødvendig med en ordinær offentlig høring slik at alle synspunkter blir hørt, skriver departementet.

De vil oppsummere høringsinnspillene etter 4. juni for deretter å skrive et lovforslag som senere skal behandles i Stortinget.

Betyr det at høringsrunden kan føre til at autorisasjon ikke gis likevel?

-Nei, Stortinget har vedtatt at disse to gruppene skal autoriseres, skriver departementet.

Helsedirektoratet har tidligere sagt nei

Helsedirektoratet har ved minst to tidligere anledninger frarådet å gi autorisasjon til osteopater og naprapater. Det fordi verken hovedvilkårene eller tilleggsvilkårene for autorisasjon var oppfylt.

Powered by Labrador CMS