Målsettingsarbeid i barnefysioterapi og habilitering

Fagartikkel i Fysioterapeuten 5/2017.

Beate Ytreberg, fysioterapeut, cand.san. Universitetslektor, UiT Norges arktiske universitet. beate.ytreberg@uit.no

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 21.11.2016. Ingen interessekonflikter oppgitt. Publisert først på nett 30.11.2016. 

ISSN online: 0807-9277.

Sammendrag

Innledning: Målsettingsarbeid står sentralt i definisjoner på rehabilitering, i lovverk og i beskrivelser av rehabiliteringspraksis.  Det er uklart hvilke teorigrunnlag og begrunnelser målsettingspraksis i habiliteringsfeltet hviler på, noe som er etisk utfordrende.

Hoveddel: Målsettingsarbeid kan tjene mange hensikter. Artikkelen diskuterer teorigrunnlag, evidens og målsettingspraksis sett i relasjon til mening og lek.

Avslutning: Målsettingsarbeid er viktig og komplisert. Vi vet for lite om målsettingsarbeid i habiliteringskontekster.

Nøkkelord: Habilitering, målsetting, teorigrunnlag.

Abstract

Title: Goal setting in pediatric rehabilitation

Introduction: Goal setting is paramount in definitions of rehabilitation; in laws, regulations and in descriptions of clinical rehabilitation. Theoretical foundation and evidence for the use of goal setting in pediatric rehabilitation are unclear, which is ethically challenging.

Main part: Goal setting serve several purposes. This paper discusses theoretical foundation, evidence and purpose for the use of goals in pediatric rehabilitation, especially in relation to meaning and play.

Sum up: Goal setting is important and complicated. We need more knowledge in connection with goal setting within pediatric rehabilitation contexts.

Keywords: Pediatric rehabilitation, goal setting, theoretical foundation.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.

Powered by Labrador CMS