Utvikling av retningslinjer for kunnskapsbasert barnefysioterapi i primærhelsetjenesten

Fagartikkel i Fysioterapeuten 7/2018. 

Kari Anne I. Evensen, fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdoms-fysioterapi (MNFF). Ph.d., førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim. Forsker, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim. karianne.i.evensen@ntnu.no 

Gøril Eide, fysioterapeut, BSc. Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune.

Jukka Immonen, fysioterapeut, MSc. Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 1. august 2018.

Artikkelen springer ut fra forskningsprogrammet FYSIOPRIM, som er godkjent i sin helhet av REK sør-øst, saksnr. 2013/2030. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet kunnskap fra forskning, erfaring og brukere. Fysioterapeuter forventes å holde seg faglig oppdaterte innenfor mange felt, men kunnskapen kan være lite tilgjengelig og vanskelig å omsette til praksis. Formålet med denne artikkelen er å beskrive arbeidsprosessen og dele erfaringer fra arbeidet med retningslinjer for kunnskapsbasert praksis innen barnefysioterapi i Trondheim kommune. 

Hoveddel: Gjennom FYSIOPRIM, som er et forskningsprogram for fysioterapi i primærhelsetjenesten, har vi etablert strukturer for samarbeid og fagutvikling i Trondheim kommune. Samarbeidet mellom forskere og fysioterapeuter anses hensiktsmessig i arbeidet for kunnskapsbasert praksis. Vi har laget en 3-trinns arbeidsmodell for utvikling av retningslinjer bestående av forberedelse, organisering og gjennomføring. Vi presenterer de ulike trinnene og diskuterer erfaringer vi har gjort oss med dette arbeidet i Trondheim kommune.

Avslutning: I prosessen med utvikling av retningslinjer har vi benyttet en framgangsmåte som har fungert bra i Trondheim kommune. Vi mener denne modellen kan overføres til andre kommuner i arbeid med retningslinjer for kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten. Vi håper med dette at vi stimulerer flere kommuner til fagutvikling i barnefysioterapi. 

Nøkkelord: FYSIOPRIM, fysioterapi, fagutvikling.

Abstract

Development of guidelines for evidence-based paediatric physiotherapy in primary health care

Introduction: Evidence-based practice involves making decisions based on systematically collected knowledge from research, experience and users. Physiotherapists are expected to keep themselves updated within a range of fields, but the knowledge may be poorly available and difficult to translate into practice. The aim of this paper is to describe the process and share experiences from working with guidelines for evidence-based practice whithin paediatric physiotherapy in Trondheim Municipality.

Main part: Through FYSIOPRIM, which is a research program for physiotherapy in primary health care, we have established structures for collaboration and development in Trondheim Municipality. The collaboration between researchers and physiotherapists seems beneficial in working for evidence-based practice. We have created a 3-step model for development of guidelines, consisting of preparation, organisation and execution. We here present the various steps and discuss experiences with this work in Trondheim Municipality.

Conclusion: In this process of developing guidelines, we have used a method that has worked well in Trondheim Municipality. We think this model can be transferred to other municipalities working with guidelines for evidence-based practice in primary health care. We hope that this will stimulate other municipalities to develop knowledge within paediatric physiotherapy.

Keywords: FYSIOPRIM, physiotherapy, knowledge development.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS