Utviklingsforsinkelser hos barn fra 0-2 år

I avhandlingen “En longitudinell studie av spedbarns utvikling fra 0-2 år“ har Lisbeth Valla og hennes kollegaer undersøkt prevalens av utviklingsforsinkelser, typiske utviklingsveier og  sentrale prediktorer i et populasjonsbasert utvalg barn ved ni helsestasjoner i Norge. 

Kartleggingsverktøyet Ages and Stages Questionnaires (ASQ) ble benyttet i studien. ASQ måler barns utvikling innen fem områder; kommunikasjon, grovmotorikk, finmotorikk, problemløsning og personlig sosialt område. Valla og kollegaer undersøkte også klinisk relevante forskjeller i gjennomsnittskårer på ASQ i fire ulike populasjonsutvalg i Norge på seks måneder gamle barn.

6-7 prosent

De fant at mellom 5,7 og 7,0 prosent av barna mellom fire og 12 måneder hadde indikasjon på utviklingsforsinkelser innen ett eller flere utviklingsområder. Grovmotoriske forsinkelser forekom hyppigst. Prevalenstallene er lavere enn tall fra andre internasjonale og norske studier.

Prematuritet

Repeterte målinger over tid viste at majoriteten av barna hadde positive og relativt stabile utviklingsveier gjennom de to første årene, bortsett fra en undergruppe på åtte prosent. Denne gruppen lå stabilt lavt innen området kommunikasjon. Viktige prediktorer for ferdigheter innen flere ASQ-områder var prematuritet, lav Apgar-skår og kjønn (gutt). I tillegg predikerte depresjonssymptomer hos mødrene lavere kommunikasjonsskårer hos barna. Få kliniske relevante forskjeller ble funnet i gjennomsnittskårene på ASQ i de fire norske populasjonsutvalgene av seks måneder gamle barn.

-Helsestasjonene er sentrale arenaer

-Helsestasjonen er en sentral helsefremmende og forebyggende arena som gir gode muligheter for tidlig identifisering av utviklingsvansker ved systematisk bruk av kartleggingsverktøy på helsestasjonskonsultasjonene. I dette arbeidet er prevalenstall på utviklingsforsinkelser hos sped- og småbarn utviklingsveier og prediktorer for tidlig utvikling viktig, skriver forskerne.

Valla disputerte 19.mai ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «A longitudinal study of infant’s development from zero to two years – Pathways, predictors and prevalence of suspected developmental delays».

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS