Relativ energimangel i idrett og redusert beinhelse – fysioterapeutens rolle i identifisering og håndtering

Fagartikkel i Fysioterapeuten 9/2019. 

Monica Klungland Torstveit, ph.d. og professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder. monica.k.torstveit@uia.no.

Solfrid Bratland-Sanda, ph.d. og førsteamanuensis, Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 14. november 2019. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Sammendrag

Innledning: Lav energitilgjengelighet er en tilstand som medfører en rekke komplikasjoner for utøveres helse og prestasjon, herunder redusert beinhelse. Målet med denne artikkelen er å belyse risikofaktorer for lav energitilgjengelighet i en idrettskontekst, samt hvordan syndromet «Relative Energy Deficiency in Sport» (RED-S) kan identifiseres og håndteres fra en fysioterapeuts ståsted.

Hoveddel: Gjennom litteratursøk inkluderte vi 19 relevante artikler. Både biologiske/fysiologiske, psykologiske og sosiokulturelle faktorer er assosiert med lav energitilgjengelighet blant utøvere. Utøvere i vektavhengige og vektsensitive idretter, kvinnelige utøvere, parautøvere og utøvere med visse personlighetstrekk synes å være i økt risiko. Fysioterapeuter bør også være oppmerksomme på risikotilstander som tilbakevendende skader som ikke heles, samt historie med stressfrakturer, menstruasjonsforstyrrelser og/eller slanking. Fysioterapeuter kan spille en sentral rolle i tidlig identifisering og rask håndtering av komponenter av RED-S. Aktuelle kartleggings- og håndteringsverktøy finnes og presenteres i artikkelen. Samarbeid i tverrfaglige team kan være nødvendig for å reversere lav energitilgjengelighet og tilhørende helse- og prestasjonskonsekvenser blant både kvinnelige og mannlige utøvere. 

Avslutning: En vanlig inngang til å identifisere RED-S er utøvere som oppsøker fysioterapeuten med smerter og/eller skader i muskel-skjelettsystemet. Fysioterapeuter kan ha en sentral rolle både i å identifisere og håndtere syndromet RED-S.

Nøkkelord: Lav energitilgjengelighet, stressbrudd, spiseforstyrrelser. 

Abstract

Relative energy deficiency in sport and reduced bone health – the role of the physiotherapist in identification and management

Introduction: Low energy availability (LEA) is a condition with potential severe consequences related to health and athletic performance. One such consequence is impaired bone health. The aim of this paper is therefore to describe risk- and associated factors for LEA, and the role of the physiotherapist in identification and management of the syndrome «Relative Energy Deficiency in Sport» (RED-S).

Main part: A literature search identified 19 papers that were included in this paper. Both biological, psychological and sociocultural factors are associated with LEA in athletes. Athletes in weight-sensitive sports, female athletes, para-athletes, athletes with certain personality traits, recurrent non-healing injuries, and athletes with a history of dieting, stress fractures and/or menstrual disturbances seem to be at increased risk of LEA. Physiotherapists have great potential for early identification and management of RED-S by implementing and using available screening tools. Collaboration in multidisciplinary teams seems important for the reversing of LEA and its associated health- and performance consequences.

Ending: Athletes who seek help from physiotherapists due to bone stress injuries and/or musculoskeletal pain might be at increased risk for RED-S. Physiotherapists therefore play an important role in identifying, and as a collaborative partner in management of the syndrome RED-S.

Keywords: Low energy availability, stress fractures, eating disorders.

Read the full-text paper in Fysioterapeuten e-blad (Open Access)

Powered by Labrador CMS