Illustrasjon

Langvarige ryggplager: Trening bedre enn ingen behandling og placebo

Hvilke tiltak skal man tilby pasienter med langvarige ryggplager?

Publisert

En ny Cochrane-oversikt har vurdert effekten av trenings-/ øvelsesbehandling på smerter og funksjon hos voksne med langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Trening/ øvelser ble sammenlignet med ingen behandling, «usual care», placebobehandling og enkelte andre behandlingsformer. Langvarige plager vil si plager som har vart i mer enn tre måneder. «Usual care» ble definert som oppfølging fra «family physician» (Norge: Fastlege).

Smerter

Oppsummeringen fant evidens av moderat styrke for at trening/ øvelser sannsynligvis er mer effektivt for behandling av kroniske korsryggsmerter sammenlignet med ingen behandling, «usual care» eller placebobehandling dersom smerte er utfallsmålet. Den observerte behandlingseffekten for trening/ øvelser sammenlignet med ingen behandling, «usual care» eller placebobehandling var mindre når det kom til funksjon, og gav her ikke klinisk viktige forskjeller.

Metode

Forskerne inkluderte 249 studier på treningsbehandling, inkludert studier utført i Europa (122 studier), Asia (38 studier), Nord -Amerika (33 studier) og Midtøsten (24 studier). Seksti prosent av studiene (151) undersøkte effekten til to eller flere typer treningsbehandling, og 57% (142) sammenlignet treningsbehandling med en sammenligningsbehandling uten trening.

Studiedeltakerne (i sum nesten 25.000) hadde en gjennomsnittsalder på 43,7 år. 59% av studiepopulasjonen var kvinner. De fleste inkluderte studiene (79%) ble vurdert til å være utsatt for skjevheter (bias) på grunn av blant annet utfordringer knyttet til blinding av studiedeltakerne.

Hva med funksjon?

Forskerne fant gjennom undergruppeanalyser at trening/ øvelser sannsynligvis er et mer effektivt tiltak sammenlignet med råd og veiledning alene, og elektroterapi, når det kommer til funksjon. De samme analysene kunne ikke stadfeste om trening/ øvelser var mer effektivt sammenlignet med det forskerne omtaler som manuellterapi. Manuellterapi er ikke definert i rapporten. Spinal manipulasjon er derimot nevnt under "andre behandlingsformer" i tillegg til psykologiske tiltak.

Trenger mer forskning

Forskerne etterlyser flere studier av høy kvalitet før man kan si noe sikkert om hva som er mest effektive tiltak for pasienter med langvarige og uspesifikke korsryggsmerter.

Hele rapporten kan leses her.

Powered by Labrador CMS