Fysioterapi kan ha positiv effekt for pasienter med Parkinsons sykdom

Fysioterapeuten 9/2012

Dahm, KT og Giske, L. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfallsmål.Dokumentasjonen kan være av høy (++++), middels (+++o), lav (++oo), eller svært lav (+ooo) kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Fysioterapi kan ha en liten positiv effekt på gange, balanse og funksjonsevne for pasienter med Parkinsons sykdom. Vi vet ikke om fysioterapi reduserer antall fall eller fører til bedre livskvalitet. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane Library.

Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende nevrologisk sykdom som først og fremst rammer eldre mennesker. Med tiden fører dette til økende problemer med gange, balanse, daglige aktiviteter og ofte til redusert livskvalitet.

Medikamentell behandling har tradisjonelt vært sentral i behandlingen. Selv med optimal medisinering vil pasientene over tid likevel oppleve redusert fysisk funksjon. Det har vært et økende fokus på tverrfaglig behandling med rehabilitering og fysioterapi som viktige komponenter. Hensikten med fysioterapi er først og fremst å opprettholde funksjonsevne og redusere sekundære komplikasjoner. I denne oversikten inkluderer ”fysioterapi” flere forskjellige tiltak som ikke alle nødvendigvis er gitt av en fysioterapeut, slik som dans og Tai Chi.

I Norge finnes treningsgrupper som er spesielt tilpasset personer med Parkinsons sykdom. Treningen er oftest ledet av fysioterapeut og kan blant annet bestå av bevegelsesøvelser, styrkeøvelser, balansetrening og ulike former for gangtrening.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av forskjellige fysioterapitiltak for personer med ulik alvorlighetsgrad av Parkinsons sykdom. Pasienter som fikk fysioterapi ble sammenlignet med pasienter som ikke fikk fysioterapi. Studiene viste at:  

  • Fysioterapi fører trolig litt høyere ganghastighet  +++0
  • Fysioterapi bedrer muligens evnen til å gå litt lengre distanser ++00
  • Fysioterapi fører trolig til litt bedre balanse +++0
  • Fysioterapi fører muligens til litt bedre funksjonsevne målt med Timed Up and Go test  ++00
  • Vi vet ikke om fysioterapi reduserer antall fall eller fører til bedre livskvalitet

Vi har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av moderat og lav kvalitet fordi det var uklarhet rundt randomiseringsmetoden, deltakerne var ikke blindet for hvilken intervensjon de fikk, det var manglende rapportering av frafall og antall deltakere i flere av de forskjellige sammenlikningene var relativt få.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser og fant 33 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 1518 deltakere.

Tiltakene i de forskjellige studiene ble delt inn i: Generell fysioterapi (5 studier med 197 deltakere), øvelser (12 studier med 635 deltakere), trening på tredemølle (7 studier med 179), trening etter rytme (cueing) (7 studier med 303 deltakere), dans (2 studier med120 deltakere) og Tai Chi/Qigong (4 studier med 143 deltakere). Det var stor variasjon i frekvens og varighet av treningen. De fleste tiltakene varte fra 6-12 uker.

En begrensning er at i de fleste studiene ble målingene gjort rett etter at behandlingen var avsluttet. Vi vet derfor ikke noe om langstidseffekten. Forfatterne diskuterer også i hvilken grad funnene hadde klinisk betydning. Det foreligger ikke noen dokumentasjon om hvilken form for fysioterapi som hadde best effekt.

Kilde

Tomlinson CL, Patel S, Meek C, Clarke CE, Stowe R, Shah L, Sackley CM, Deane KHO, Herd CP, Wheatley K, Ives N. Physiotherapy versus placebo or no intervention in Parkinson’s disease. Chochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002817.pub3/full 

Powered by Labrador CMS