Forekomsten av kognitiv svikt er høy

Høy forekomst av kognitiv svikt blant eldre

En vitenskapelig artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at mange over 70 år innehar en mild grad av kognitiv svikt.

Publisert Sist oppdatert

Studiene artikkelen baseres på heter HUNT 4 70+ Trondheim og HUNT 4 70+ Nord-Trøndelag.

Totalt inngikk 1719 personer i studiens analyser, av totalt 5163 inviterte. Forekomsten av demens og mild kognitiv svikt ble beregnet ved å dele antall personer med henholdsvis demens og mild kognitiv svikt med totalt antall personer i utvalget. Resultatene ble presentert for hele utvalget og inndelt etter kjønn, aldersgrupper, utdanning og bostatus.

Testing og intervju

Det ble gjennomført kognitiv testing og intervju av deltakere og pårørende. Den kognitive kartleggingstesten Montreal Cognitive Assessment (MoCA-testen) ble benyttet i studien. Forskerne brukte kriteriene i DSM-5, som ifølge artikkelen kan gi en høyere demensforekomst enn kriteriene i eksempelvis ICD‑10. Utdanningsnivå ble innhentet fra Nasjonal utdanningsdatabase ved Statistisk sentralbyrå.

Kjønns- og utdanningsforskjeller

– Demensforekomsten i Trondheim ble estimert til 16,2 % for personer i aldersgruppen 70 år og eldre etter vekting for skjevt frafall med hensyn på alder, kjønn, utdanning og andel sykehjemsbeboere, leser vi av artikkelens resultater.

Videre var demensforekomsten høyere blant kvinner enn blant menn. Forekomsten var lavest hos dem med høyest utdanning. Vektet forekomst av mild kognitiv svikt ble beregnet til 35,6 %.

– God demensomsorg

Norge har både en forventet levealder som er en av de høyeste i verden, og en god demensomsorg i alle faser av sykdommen, skriver forfatterne.

Videre heter det i teksten:

– Våre forekomsttall kan gjenspeile dette siden forekomsten av demens øker med alderen, og en god demensomsorg trolig bidrar til at man kan leve lenger med demens.

I en nylig publisert oversiktsartikkel, der blant annet tall fra Nord-Trøndelag er inkludert, fant man at forekomsten av mild kognitiv svikt varierte fra 1,2 % til hele 87,4 % i de inkluderte studiene, og man oppga en gjennomsnittlig forekomst på 19,3 % for personer på 70–79 år.

Forfatterne presiserer at ulikheter i diagnosekriterier og studiedesign kan gi forskjeller mellom studier med hensyn til forekomsttall.

Powered by Labrador CMS