Stor pågang og mye usikkerhet

Slik oppsummerer NFFs seniorrådgiver Bente Øfjord henvendelsene etter at det ble klart at diagnoselisten ble fjernet.

Publisert

– Veldig mange tar kontakt med NFF. Telefonen står ikke stille, og det kommer e-poster hele tiden, sier Øfjord til Fysioterapeuten.
Hun viser til at diagnoselisten ble ofret på bekostning av miljøsatsing under forhandlingene om statsbudsjettet før jul, men at dette også var en varslet endring.

Statsbudsjettet for 2017:

 • Diagnoselisten for fysioterapibehandling fjernes.
 • Det kuttes 175 millioner kroner i rammeoverføringene til kommunene. Det legges opp til at kuttet skal kompenseres via egenandeler på fysioterapi utført av kommunalt ansatte fysioterapeuter.
 • Det er opp til kommunene selv om de ønsker å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt ansatte fysioterapeuter.
 • Egenandelstak 2 reduseres med 680 kroner.
 • Det innføres automatisk frikort for egenandelstak 2.
 • Grensen for fritak fra egenandeler for fysioterapi heves fra 12 til 16 år.
 • Det overføres 200 millioner kroner til kommunene i forbindelse med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 

Usikkerhet og frustrasjon

– Sannsynligheten for at det ville komme en endring har vært der lenge. NFF forventet imidlertid at vårt høringssvar i forbindelse med automatisering av egenandelstak 2 og fjerning av diagnoselisten ville bli tatt til følge. Her foreslår NFF å gjennomføre en faglig vurdering av konsekvensene ved å fjerne listen. Flertallet på Stortinget var også med oss, inntil de avsluttende budsjettforhandlingene hvor Venstre og Kristelig Folkeparti valgte å prioritere annerledes, sier hun.

Resultatet er stor usikkerhet og frustrasjon rundt om i fysioterapitjenesten i kommune-Norge. Endringene innebærer innrapportering av egenandeler hver 14. dag, og at alle må betale egenandel, unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade.

Savner informasjon

Mange har savnet informasjon om hva endringene vil medføre, men ifølge Bente Øfjord har Helsedirektoratet sendt et detaljert brev om endringene til landets kommuner.

– I tillegg har NFF, i kommunikasjon med Helsedirektoratet, lagt ut informasjon på nettet i hele høst. Da statsbudsjettet ble endelig vedtatt 19. desember, sto Helfo parat med grafikk som illustrerte endringene. Dette har også vært tema i flere av NFFs nyhetsbrev i løpet av høsten, forteller hun.

– I informasjonsmateriellet opplyser Helfo at fjerningen av diagnoselisten betyr at alle som går til behandling hos fysioterapeut må betale egenandel fra 1. januar. Unntaket er barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade. Helfo har også laget en brosjyre som kan deles ut til pasienter, og en plakat som kan henges på venterommet.

Mange henvendelser

– Mange selvstendig næringsdrivende tar også kontakt med NFF i forbindelse med disse endringene. Det er nok noe enklere for dem, ettersom de er vant til å forholde seg til innrapporteringssystemer. For avtalefysioterapeuter er det kravet om innrapportering av egenandeler hver 14. dag som blir en vesentlig endring. I tillegg er det krav om innrapportering over linje. Vi har god dialog med Helsedirektoratet her, og vi vet det vil ta lengre tid enn til januar 2017 å få alle fysioterapeuter koblet opp til helsenettet. Med andre ord vil det i en overgangsperiode være åpning for å sende inn oppgjør som før, altså via minnepinne eller diskett. Men du må sende dette inn hver 14. dag. For fast ansatte fysioterapeuter og deres ledere er dette i all hovedsak helt nytt, sier Øfjord.

Seniorrådgiveren har også merket pågang fra påfallende mange ikke-medlemmer.
– Disse fysioterapeutene kan vi ikke hjelpe, men her burde man se verdien av å være tilknyttet en fag- og profesjonsforening som NFF, sier Øfjord.

Hun understreker at det ikke er riktig at de som er medlemmer skal sponse de uorganiserte via sin kontingent.
– Vi har eksempler på at flere samles om å kontakte NFF, og når henvendelsene gjennomgås viser det seg at én organisert og flere uorganiserte står bak samme henvendelse. Dette er utfordrende for oss å håndtere.

Næringsdrivende og takster

De selvstendig næringsdrivende som kontakter forbundet, er i hovedsak opptatt av takster, ifølge Øfjord.

– Spesielt takst H1 for oppkobling til Norsk Helsenett, og takstene H2a og H2b – avhengig av om de har solopraksis eller ikke – som er knyttet til kostnader ved bruk av Norsk Helsenett. For NFF er det viktig å formidle at takst H1 kan utløses to ganger, men her må man være bevisst på at siste frist er 30. juni 2017, forklarer Øfjord.

Flere ønsker også at forbundet skal anbefale leverandører av programvare.
– Det kan vi ikke bidra med, men vi svarer at det er kjøpers marked om dagen, og at en bør gjøre en grundig jobb med å sjekke hva som er hensiktsmessig i egen praksis, sier seniorrådgiveren.

Rapportering og refusjon

Både fastlønnede og ledere uttrykker usikkerhet rundt innrapportering av egenandeler og hvordan reduksjonen i overføringer fra staten vil slå ut i kommunene.

– Mange frykter at det er snakk om kutt i fastlønnstilskuddet, noe som ikke er tilfelle. Kuttet er i rammeoverføringen til kommunene. Flere er også usikre på hvem det kan kreves egenandel av. Det er beskrevet i brevet fra Helsedirektoratet til landets kommuner, og beløpene framgår av takstene i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, sier Bente Øfjord.

Hun understreker at også ansatte fysioterapeuter er bundet av egenandelene som er fastsatt i nevnte forskrift. Det er ikke slik at en selv kan definere egenandel.

«Kommunene kan kreve egenandel når fastlønte fysioterapeuter gir individuell undersøkelse og behandling, behandling i grupper, herunder i basseng, og ved veiledet trening mellom behandlinger. Innkreving av egenandel forutsetter at fysioterapi gis som et spesifikt tiltak», heter det i brevet.

Opp til kommunene

– Det er altså opp til kommunene selv om de skal kreve egenandel, understreker Øfjord.

Det gjøres videre klart at kommunene ikke kan kreve egenandel ved fysioterapi til beboere i syke- og aldershjem eller ved fysioterapi i helsestasjon. Det kan heller ikke kreves egenandel ved forebyggende tjenester eller ved utprøving og tilpasning av hjelpemidler.

– Det gjøres nå et arbeid med å definere nærmere hva som ligger i forebyggende arbeid. Vi har også fått spørsmål om det er mulig å sette egenandelene lavere enn hva som fremgår av forskriften, og svaret fra Helsedirektoratet er at en reduksjon ikke er tilrådelig, forteller Øfjord.

Dersom fysioterapien er del av behandling i tverrfaglig team, må fysioterapi være definert som et eget tiltak dersom kommunen skal kunne kreve egenandel for dette, ifølge brevet.

– Ledere i kommunene ønsker også hjelp til å beregne hvor mye en fastlønnet fysioterapeut kan hente inn av egenandeler i løpet av et år. Det avhenger selvsagt av den demografiske sammensetningen i kommunen, og er derfor vanskelig å si noe konkret om, sier Øfjord.

Regnestykket

NFF har mottatt et notat fra Helse- og omsorgsdepartementet som viser hvordan man har regnet seg frem til trekket på 175 millioner kroner i rammen til kommunene.

Her har departementet lagt til grunn antall årsverk fastlønnede fysioterapeuter, og anslag på hvor mange diagnoselistepasienter de behandler. I 2015 var det 2.701 årsverk avtalefysioterapeuter og 1.829 årsverk fastlønnede. Det vil si at antall årsverk fastlønnede er 68 prosent av årsverk avtalefysioterapeuter. Samme år refunderte folketrygden egenandeler for om lag 889 millioner kroner for behandling hos avtalefysioterapeuter.

«Dersom fastlønnede fysioterapeuter behandlet like mange pasienter, og forholdsvis like mange sykdomslistepasienter, som avtalefysioterapeutene, ville egenandelene utgjøre 604 millioner kroner. Når kommunene trekkes 175 millioner kroner for mer-inntekter av egenbetaling er det 29 prosent av 604 millioner», heter det i notatet.

– I sin beregning har departementet tatt høyde for at fast ansatte fysioterapeuter behandler færre pasienter enn avtalefysioterapeuter. Dette kommer blant annet av at de ofte reiser til pasientene, de deltar i tverrfaglige møter, driver veiledning, rehabilitering, undervisning med mer, sier Øfjord.

Man har også tatt hensyn til at fast ansatte fysioterapeuter behandler en høyere andel diagnoselistepasienter enn avtalefysioterapeuter. Trekket på 175 millioner kroner fordeles på kommunene etter helsenøkkelen.

Ny pasientinformasjon fra 1. januar 2017

 • Alle pasienter får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
 • Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kroner.
 • Har pasienten betalt for mye, blir beløpet pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt.
 • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år for frikort egenandelstak 2.
 • Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade.
 • Pasientene kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.

Hjelpelinje hos Helfo: 815 70 070. Kilde: Helfo

Powered by Labrador CMS