Utvikling, gjennomføring og evaluering av et livsstilsprogram

Doktorgrad i Fysioterapeuten 8/2012

Anne Lund,Ergoterapeut, Cand.San, PhD, Høgskolen i Oslo og Akershus. Disputas fant sted 30.mai 2012 ved Oslo Universitetssykehus.

Originaltittel: Lifestyle intervention for older adults in rehabilitation after stroke: Development, implementation and evaluation.

Anne Lund og hennes medarbeidere har i perioden 2007-2011 gjennomført en studie for å utvikle, gjennomføre og evaluere et gruppebasert livsstilsprogram for eldre med hjerneslag. Hensikten med livsstilsprogrammet var å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse.

Livsstilsprogrammet foregikk ved ukentlige gruppemøter over ni måneder ved fem eldresentre (1).  Deltagerne arbeidet med selvvalgte tema ved å utveksle erfaringer med hverandre, reflektere over meningsfulle aktiviteter i hverdagen, lære nye aktiviteter og gjøre aktiviteter sammen (2,3). Noen eksempler på tema var: kunnskap om hjerneslag, forebygging av nye hjerneslag, utendørs mobilitet, transport, ‘hjernetrim’, hukommelse, kosthold, livshistorier, matlaging og utflukter til teater/museum/opera. Involvering av deltagerne til å utvikle og bestemme innholdet i intervensjonen bidro til stor variasjon av tema i de ulike gruppene. For å evaluere effekt av livsstilsprogrammet ble en randomisert kontrollert studie gjennomført.  Alle deltagerne fikk tilbud om å delta i trimgruppe og halvparten fikk i tillegg tilbud om livsstilsprogrammet. Livsstilsprogrammet ble ledet av ergoterapeuter, og trimgrupper ble ledet av frivillige pensjonister ved eldresentrene.

To hundre og fire pasienter ble inkludert fra seks sykehus, hvorav 99 valgte å delta i programmet. Studien viser at et ukentlig gruppetilbud over ni måneder ledet av frivillige pensjonister ved eldresentre, kan gi like gode resultater som et tilbud ledet av helsepersonell. Lund og medarbeidere har også konkludert med at helserelatert trivsel og aktivitet kan bedres i senfase etter et hjerneslag (4).

AvhandlingenLifestyle intervention for older adults in rehabilitation after stroke-Development, implementation and evaluationreiser blant annet spørsmål om hvordan helsepersonell kan utvikle tilbud for å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse i senfase etter hjerneslag. Dette vil bidra til å møte potensielle behov hos de cirka 15 000 som får hjerneslag per år i Norge. Dagens medisinske akuttbehandling fører til at flere overlever og lever lenger med færre fysiske problemer enn tidligere. Likevel opplever flere i senfase etter hjerneslag angst, depresjon, sosial isolasjon og redusert trivsel i hverdagen. Det er videre behov for forskningsbasert kunnskap for å utvikle og evaluere gode kostnadseffektive tilbud til eldre med hjerneslag for å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse i hverdagen.

Artikler:

1. Lund A, Engelsrud G. ‘I am not that old’: inter-personal experiences of thriving and threats at a senior centre. Ageing & Society28, 2008, 675–692.

2. Lund A, Michelet M, Kjeken I, Wyller TB, Sveen U. Development of a person-centred lifestyle intervention for older adults following a stroke or transient ischaemic attack. Scandinavian Journal of Occupational Therapy.2012,March;Vol.19, pp.140-9

3. Lund A, Mangset M, Wyller TB, Sveen U. ‘Occupational threats’ and reconstructions of occupational balance following stroke(submitted).

4. Lund A, Michelet M, Sandvik L, Wyller TB, Sveen U. A lifestyle intervention as supplement to a physical activity programme in rehabilitation after stroke: a randomized  controlled trial.Clinical Rehabilitation2012, June;Vol. 26, 6, pp.502-12.

Powered by Labrador CMS