Fysisk aktivitet som pedagogisk læringsmetode i skolen

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 5/2016.

Ingrid Skage, fysioterapeut og MSc., Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger kommune. ingrid.skage@stavanger.kommune.no.

Sindre M. Dyrstad, professor og Dr. Scient., Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 12.2.2016. Studien er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), ref. nr. 35441. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Bakgrunn: For å øke barns fysiske aktivitetsnivå er skolen en viktig arena. Hensikten med studien var å evaluere implementeringsprosessen av aktiv læring, dvs. bruken av fysisk aktivitet i kombinasjon med skolefag, samt å kartlegge erfaringer knyttet til denne intervensjonen.  

Materiale og metode: Det ble gjennomført en case-studie på en barneskole i Stavanger som skoleåret 2013-2014 innførte tre x 45 min med ukentlig aktiv læring i matte, norsk og musikk. Aktiv læring inkluderte fysisk aktive spill/leker, stafetter og quizer. Det ble gjennomført intervjuer av rektor, lærere og elever, samt 30 ukers aktivitetsregistrering av gjennomført aktivitet.

Resultat: Gjennomføringsgraden på antall økter og tid med aktiv læring var henholdsvis 87% og 58%. Elever og lærere ga i stor grad uttrykk for positive erfaringer med aktiv læring. Barrierer for implementering var tid til planlegging, passiv lederrolle, værforhold og mangelfull tilrettelegging for deling av undervisningsmateriell. Fasilitatorer var skolens villighet, lærernes individuelle motivasjon og mestringsforventning, ekstern støtte, positiv elevrespons, og timeplanfesting av aktivitetene.

Konklusjon: Ifølge lærere og elever skapte aktiv læring en mer variert, meningsfull og aktiv skoledag. Kortere økter med aktiv læring kan være lettere for lærere å gjennomføre, og det synes viktig at både lærerne og ledelsen tar aktiv del i implementeringsprosessen.

Nøkkelord: Implementering, fysisk aktivitet, skole, barn, læring.

Title: The implementation of physically active academic lessons: A case study

Abstract

Background: Schools are an ideal location to increase children’s physical activity level. 

Aims: The purpose of the study was to evaluate the implementation of physically active academic lessons and to study the effects of the intervention on teachers and children.

Materials and methods: This case study was carried out in one primary school in Stavanger, Norway. The school introduced three physically active sessions of 45 min per week in maths, Norwegian and music. These lessons included active games, relays and quizzes. Interviews of the principal, four teachers and six children were conducted. Teachers also registered the number and duration of activities for 30 weeks.

Results: The completion rate for the number of physically active sessions and time used was 87% and 58%, respectively. Children and teachers expressed positive experiences with the intervention. Barriers for implementation were time, passive leadership, poor weather and inadequate facilitation of sharing teaching materials. Enablers were school readiness, teachers’ motivation, perceived external support, children’s positive response, and scheduled activity.

Conclusion: Physically active academic lessons contributed to a more diverse, meaningful and physically active school day. Shorter sessions may facilitate implementation and it seems important that both the teachers and principal take an active part in the implementation process.

Keywords: Implementation, physical activity, children, primary school, learning.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad.

Powered by Labrador CMS