Fysioterapi som relationel praksis – behandling af torturoverlevere

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 4/2016. 

Mie Frydenlund Feilberg, fysioterapeut med videreutdannelse i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, Høgskolen i Tromsø (2006). Klinikk for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Århus, Region Midtjylland, Danmark. miefry@rm.dk. 

Eline Thornquist, professor i fysioterapi, institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Høgskolen i Bergen. Professor II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Privatpraktiserende fysioterapeut, Nesttunhjørnet psykomotoriske praksis. 

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 15.3.2016. Datamaterialet artikkelen baseres på er klarert av Datatilsynet (Danmark) for vitenskapelig formidling. Forfatterne har innhentet skriftlig informert samtykke fra informanter. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Baggrund: Behandling af torturoverlevere og andre patientgrupper, der har været truet på livet, stiller store krav til behandleren for ikke at retraumatisere patienten. Grundig undersøgelse og behandling med respekt for patientens oplevelses- og meningsverden er af stor betydning for at styrke patientens kontrol og indflydelse på egen tilværelse.

Metode: Kvalitativ tilnærmning med redegørelse af undersøgelse og behandling af to torturoverlevere. Vægtlægning på forskellene mellem patienterne. Beskrivelse af overordnede overvejelser vedrørende støttende og mere omstillende behandling baseret på den norske psykomotoriske tradition og på en fænomenologisk kropsforståelse.

Resultat: Artiklen præsenterer hovedtræk ved undersøgelsen af de to patienter, og hvordan sammenfatning af samtale og kropslige fund er afgørende for valg af behandling. To forskellige behandlingsoplæg og - forløb omtales med vægt på henholdsvis konkrete og afgrænsede tiltag i den hensigt at samle og styrke den sårbare patient, og en mere omstillende behandling af en patient, som tåler at give en større grad af kontrol fra sig.

Konklusion: Undersøgelse og behandling som tilpasses den enkelte patient kan give sårbare patienter en vigtig oplevelse af støtte, mestring, anerkendelse og samhørighed, så behandlingen fungerer som hjælp til selvhjælp. 

Nøgleord: Torturoverlevere, traumer, norsk psykomotorisk fysioterapi. 

Title: Physiotherapy as relational practice – treatment of torture survivors 

Abstract

Background: Treating torture survivors and other patient groups having experienced life-threatening situations, poses great challenges for the therapist in order to avoid re-traumatising the patient. It is of the utmost importance to conduct a thorough examination and treatment respecting the patient’s sense of meaning and experience of the world. This strengthens the patient’s sense of control and influence on his or her life.

Method: Qualitative approach describing examination and treatment of two torture survivors. The analytical weight being on the differences between patients. Description of general considerations regarding supporting and re-orienting treatment based on the Norwegian psycho-motor tradition and a phenomenological understanding of the body.

Discussion: Key features in the examination of the two patients are presented including how summarizing conversations and physical findings are decisive in choosing treatment. Two different treatment progressions are brought forward focusing on specific and delimited actions intending to strengthen the vulnerable patient. This also provides a more re-orientating treatment of a patient, who can cope with handing over more control.

Conclusion:  Examination and treatment adapted to the individual patient can provide vulnerable patients with an experience of support, coping, recognition and cohesion making the treatment aid self-help.

Keywords: Torture survivors, trauma, Norwegian psychomotoric physiotheraphy.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS