Fysioterapeuter har en viktig og nødvendig rolle for kreftpasienter etter endt behandling. Det er utelatt i forslaget til pakkeforløp. Bildet er tatt på Radiumhospitalet i forbindelse med en annen artikkel.

Pakkeforløp for kreftpasienter har vært til høring

- Helsedirektoratet har glemt fysioterapeutene

Fysioterapeuters rolle i kreftbehandlingen er glemt i Helsedirektoratets forslag til pakkeforløp for kreftpasienter. – Vi har blitt nedprioritert, mener faggruppeleder i NFF.

Publisert

- Ja, vi mener at fysioterapi er glemt. Det blir ikke nevnt noen steder i forslaget til pakkeforløp for kreftpasienter, sier leder for faggruppen onkologi og lymfologi i Norsk Fysioterapeutforbund, Aline Voetelink Flølo.

Anine Voetelink Flølo mener Helsedirektoratet har glemt fysioterapeutene. Flølo er leder for faggruppen onkologi og lymfologi i NFF.

Gjennom sitt høringsnotat, har faggruppen gitt beskjed til direktoratet om at fysioterapeutenes rolle – og fysioterapi som tjeneste – må med.

- Det er viktig at fysioterapi inkluderes som en naturlig del av et behandlingsløp for kreftpasienter. Etter endt kreftbehandling har pasientene ofte mange spørsmål. Blant annet kan de være usikre på om og hvordan de skal trene og være fysisk aktive, sier Flølo.

Hun mener fysioterapi i et pakkeforløp vil sikre at pasienter vet hvor de skal få råd om hva de kan gjøre, hvor mye og ofte de kan trene og hvor stor belastning de tåler.

- Pasientene må veiledes av personer med rett kompetanse. Fysioterapeuter er utvilsomt det helsepersonellet med best kompetanse innen trening, også når det gjelder trening av kreftpasienter, sier Flølo.

Pasienter kan få senskader

Hun påpeker at kreftpasienter også kan oppleve senskader som lymfødem og inkontinens, senskader hvor pasientene ofte trenger oppfølging og veiledning.

- Dette er plager som mange føler er ubehagelig å snakke med andre om. Enkelte blir også usikre hvis det oppstår metastaser. Da trenger pasientene treningsopplegg de klarer å gjennomføre. Som regel er det ikke tilstrekkelig at de bare får beskjed om hva de skal gjøre.

De trenger en hjelpende hånd

Flølo påpeker også at flere kreftpasienter sliter med fatigue som følge av tøffe behandlinger. Det kan føre til at de selv ikke orker å oppsøke hjelp, men at de trenger en hjelpende hånd for å komme i gang.

- Det er derfor urovekkende hvis fysioterapi og fysioterapeuter ikke blir en del av pakkeforløpet. Hvis vi ikke er med, blir en stor del av behandlingen overlatt til hver enkelt pasient. Det kan bety at pasienten ikke får nødvendig hjelp, eller at han eller hun mister verdifull tid.

Flølo forventer nå at Helsedirektoratet leser høringsinnspillet, og tar fysioterapi med som en del av pakkeforløpet.

Helsedirektoratet har ansvaret

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for å ferdigstille pakkeforløpet for kreftpasienter. Oppdraget – som i sin tid ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2018 – innebærer både å utarbeide et forløp, samt implementere det i norske kommuner.

På direktoratets egne hjemmesider, blir det presisert at «pakkeforløpet skal sikre forutsigbarhet for pasientene og kvalitet i utredning og behandling, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste».

Det står også at pakkeforløpet «skal bygge på eksisterende strukturer, rolle- og ansvarsfordeling i helsetjenesten, samt gjeldende normerende produkter, de nasjonale faglige retningslinjene for kreft og pakkeforløpene for kreft».

Direktoratet lover at det kommer en egen plan for implementering i kommunene.

Helsedirektoratet opplyser at de forventer at pakkeforløpet behandles ferdig i januar 2022.

Dette er pakkeforløp for kreftpasienter

Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling

Det skal bidra til mer systematisk avdekking av pasientenes individuelle behov utover den rent medisinskfaglige oppfølgingen

Det skal være fokus på hva som er viktig for den enkelte

Målet er blant annet færre uønskede variasjoner i oppfølgingen samt sikre bedre samhandling mellom de ulike aktørene som har kontakt med kreftpasienter

Det skal øke tryggheten for pasienter som overføres mellom tjenestenivåene

Kilde: Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS