Fysiofondet tar enda flere skritt bort fra NFF

NFFs dominerende stilling i Fysiofondet går mot slutten. NMF og PFF vil ha sine egne representanter i fondsstyret.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) må derfor ha nye vedtekter. Saken skal behandles på NFFs landsmøte i november 2016, og skal etter planen tre i kraft fra januar 2017.

Dette skjer etter krav fra Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). De andre partene er fondsstyret, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet.

Kommunikasjonsenheten i HOD bekrefter i en e-post til Fysioterapeuten at arbeidet er i gang, og at vedtektene skal godkjennes av Helsedirektoratet før de eventuelt endres.

Stiller kompetansekrav

Styret i Fysiofondet sendte sitt forslag til vedtektsendringer til Helsedirektoratet i november. Det nye i forslaget gjelder primært styrets sammensetning og kompetansekrav.

Fondsstyret foreslår fire styremedlemmer og to varamedlemmer oppnevnt av NFF, ett medlem med personlig vara oppnevnt av PFF og ett medlem med personlig vara fra NMF. Videre foreslår fondsstyret å vedtektsfeste at styremedlemmer og varamedlemmer ikke samtidig kan ha sentrale styreverv i organisasjonene de er oppnevnt av.

Minst to med doktorgrad

Når det gjelder kompetansekrav, mener fondsstyret at minst to medlemmer bør ha doktorgradskompetanse, at ytterligere to bør ha mastergrad eller tilsvarende, og at minst ett styremedlem skal være i daglig arbeid som fysioterapeut.

Alle autoriserte fysioterapeuter, uavhengig av hvilken organisasjon de er medlem i, kan søke Fysiofondet om midler til blant annet forskningsprosjekter, doktorgradsarbeid og reisestøtte. De siste årene har det vært et økende press fra fagmiljøene og departementet om at skillet mellom Fysiofondet og NFF må bli tydeligere.

Dette har pågått parallelt med at PFF og NMF har kommet inn i forhandlingene om takster og driftstilskudd med staten, og i forhandlingene om rammeavtalen ASA 4313 med KS.

Fagseksjonen i NFF

I NFF har dette ført til at kostnadene ved å gå på fondsfinansierte NFF-kurs har blitt jevnet ut. Det er fortsatt litt billigere for NFF-medlemmer, noe forbundet forklarer med at NFF dekker en del av kostnadene.

NFFs fagseksjon, med ni stillinger, er nesten i sin helhet finansiert av Fysiofondet. Men midlene kan bare brukes til arbeidet med kurs og videreutdanning av fysioterapeuter. Fagseksjonen søker om midler for tre år av gangen, og må rapportere tilbake til fondsstyret etter hver periode.

Lederne for NMF og PFF sier til Fysioterapeuten at de kommer til å søke om fondsmidler til drift og oppbygging av egen kursvirksomhet.

– Har opptrådt uavhengig

Styreleder i Fysiofondet, Nina Emaus, bekrefter at NFF og Fysiofondet har tette bånd, både historisk og gjennom dagens vedtekter.

– Nå har de to andre organisasjonene signalisert at de ønsker å løsne på disse båndene. Etter min mening har fondsstyret opptrådt uavhengig i betydningen av at alle, uavhengig av medlemskap, kan få tildelt midler. Organisasjonstilknytning er ikke et tema i behandlingen av søknader. Men styret må ta til etterretning at også HOD og Helsedirektoratet ønsker enda større uavhengighet for Fysiofondet, sier hun.

Kompetansekrav

Fondsstyret består nå av fire medlemmer og to suppleanter som er valgt av NFFs Landsmøte. I tillegg er det ett styremedlem, med personlig vara, som er oppnevnt av Helsedirektoratet.

Ifølge Nina Emaus betyr endringene i første omgang at PFF og NMF kan velge representanter til fondsstyret. Hun mener at fordelingen av representanter bør reflektere antallet medlemmer i organisasjonene.

– Når det gjelder styrets sammensetning, er det er viktig å understreke at det stilles kompetansekrav til alle styremedlemmer. Man sitter også i fondsstyret som uavhengige representanter, ikke som representant for sin egen organisasjon eller institusjon, understreker Emaus.

På spørsmål om hvilken betydning dette kan få for den framtidige fordelingen av fondsmidler, svarer Nina Emaus at det er for tidlig å si noe om hvordan endringene vil slå ut.

– Tildeling av midler til etterutdanningsvirksomhet i regi av PFF og NMF vil skje på vanlig måte etter søknad. Tildelinger krever mye av organisasjonene i form av kvalitet og rapportering. Det kan være ganske krevende å ha ansvar for virksomhet som er støttet med midler fra Fysiofondet, sier Nina Emaus.

Powered by Labrador CMS