Forbundsleder Gerty Lund gleder seg til fysisk landsmøte.

Tanker før Landsmøtet

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om Landsmøtet

  • Arrangeres 24. og 25. november på X Meeting Point på Hellerudsletta
  • Hovedsaken som skal behandles er oppfølging av organisasjonsevalueringen 2020

Om få dager samles 50 delegater, forbundsstyret og mange ansatte i sekretariatet til Landsmøte (LM) på Hellerudsletta utenfor Lillestrøm. Det er alltid mye spenning og forventninger forbundet med et Landsmøte. I år skal vi igjen få møtes fysisk. Det tenker jeg er bra selv om vi i fjor opplevde at det gikk an å gjennomføre LM digitalt.

I år har vi valgt å bruke 2 dager på LM. Dette fordi organisasjonsevalueringen fortjener en grundig og god behandling. Organisasjonsevalueringen var en bestilling som ble gitt av Hovedlandsmøtet 2019. Forbundsstyret la frem en evalueringsrapport på LM 2020. LM 2020 vedtok at det skulle gjøres et videre arbeid med evalueringen for å konkretisere tiltak noe mer.

Etter LM 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med 4 forbundsstyremedlemmer og 2 fra sekretariatet. Denne arbeidsgruppen har nedlagt et betydelig arbeid. Alle organisasjonsledd fikk delta i egenevaluering av eget organisasjonsledd. Arbeidsgruppen har analysert og bearbeidet innspillene som kom inn. Dette ble et svært omfattende arbeid, men som jeg ser på som svært nyttig.

Så hva tenker jeg som forbundsleder om vegen videre. Først: Det har blitt veldig klart for meg gjennom evalueringsarbeidet at NFF er en organisasjon med svært engasjerte medlemmer. Vi er alle ekstremt fagfokuserte og har et samfunnsperspektiv på fysioterapeutenes rolle og pasientenes beste. Organisasjonen har et dyktig korps av tillitsvalgte og ansatte. Det gjøres et imponerende arbeid i alle organisasjonsleddene. Så hvorfor var det nødvendig med en organisasjonsgjennomgang? For meg så handler dette om at organisasjonen ikke har vært gjenstand for evaluering etter den store omorganiseringen som LM 2013 vedtok og som trådte i kraft 2014. Det var grupper som følte at NFF hadde litt slagside. Noe av dette ble rettet i 2019 ved at faggruppelederforum fikk en representant i forbundsstyret. Gjennom evalueringen som har pågått de siste 2 årene ser jeg at det ikke er behov for en omfattende omorganisering. Det er mer snakk om noen tilpasninger og et strukturert forbedringsarbeid.

Forbedringsarbeid

Forbedringsarbeidet er alt i god gang. Generalsekretær har satt i gang arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for å forbedre intern og ekstern kommunikasjon. Jeg har stor tro på arbeidet som er igangsatt. Generalsekretær er også i gang med å få etablert et mer synlig tjenestetilbud for selvstendig næringsdrivende. Det gjøres i dag et omfattende arbeid for å bistå medlemmer innenfor selvstendig næringsdrift, men det har vært lite synlig og ikke nødvendigvis intuitivt hvor de skal henvende seg. Dette vil det bli en endring på om kort tid.

Ressursfordeling var også et tema på Hovedlandsmøte 2019. Fagseksjonen er i 2021 blitt tilført midler fra Fysiofondet som har gjort det mulig å finansiere videre utvikling av faglige kurs. Dette har gjort situasjonen vesentlig bedre.

For ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og i universitets- og høgskolesektoren opplever jeg at Unio-fellesskapet er blitt sterke i løpet av det siste året. Helseforbundene i Unio er blitt mer synlige og tar mer plass i fellesskapet, noe vi har tenkt å jobbe videre mer. Unio skal ta sin rettmessige plass som den viktigste hovedorganisasjonen innenfor helsetjenesten og helsepolitikken.

Tilpasninger

Tilpasningen av NFF som organisasjon mener jeg er den defineringen av formål og oppgaver som nå ligger i forslaget til landsmøtet 2021. En tydeliggjøring av formål og oppgaver hjelper med grenseoppgangen mellom de ulike organisasjonsleddene og hvem som har ansvar for hva. Alt griper inn i alt, og det er viktig av vi har god kommunikasjon internt i NFF slik at arbeid internt i organisasjonen er samkjørt og at vi samhandler for å komme frem til de beste resultatene til glede formedlemmene.

For å få bedre balanse i forbundsstyret mellom fag og regioner, foreslår forbundsstyret å redusere forbundsstyret til 8 medlemmer: forbundsleder, 1 regionleder, 1 faggruppeleder, leder av Tariffpolitisk utvalg, leder av Næringspolitisk råd, leder av Fag- og utdanningspolitisk utvalg, 2 frie styremedlemmer. Alle skal velges på Hovedlandsmøtet, men hvorfor det? Forbundsstyret (FS) er NFFs øverste organ mellom landsmøtene. FS rapporterer til landsmøtet. Slik situasjonen er i dag, er 6 av 12 forbundsstyremedlemmer ikke valgt av landsmøtet. Dette medfører at det i dag kun er halve forbundsstyret som LM kan stille mistillit til. Det mener jeg personlig ikke er bra for demokratiet i NFF.

Regionlederne gjør en formidabel jobb. Det var ingen lett oppgave de bega seg ut på i 2014 fordi det fantes ikke en arbeidsbeskrivelse. De har utviklet rollen selv underveis på en imponerende måte. Regionlederne er og skal være de som er nærmest medlemmene, lokale tillitsvalgte og kontaktpersoner. De er bindeleddet mellom medlemmene og NFF sentralt. Regionlederne har sammen med tillitsvalgte og kontaktpersoner en viktig rolle med å nå frem med NFFs politikk lokalt. Jeg opplever at regionlederne, generalsekretær og jeg som forbundsleder har funnet en god måte å samhandle på gjennom regulære møter med mer. Tett samarbeid mellom oss tenker jeg er viktig for helheten i organisasjonen. Vi har alle et felles ansvar for å føre NFFs politikk som er vedtatt av Hovedlandsmøtet. I dag sitter alle 5 regionlederne i forbundsstyret. Det mener jeg ikke er nødvendig. Jeg mener LM skal velge en av regionlederne som medlem i forbundsstyret. På samme måte som 1 faggruppeleder kan representere 13 faggrupper, mener jeg at 1 regionleder kan representere 5 regioner.

I dag kan regionledere og forbundsleder bare gjenvelges 2 ganger. Dette mener jeg er uheldig da det hindrer at en dyktig regionleder eller forbundsleder kan fortsette etter en viss tid. Ja, det er sundt med utskifting, men samtidig dumt hvis medlemmene egentlig kunne tenke seg å beholde en god leder. Hvis medlemmene ikke er fornøyd med en leder, så har de mulighet for å få skiftet ut leder ved neste valg. Det er ingen andre av Unio forbundene som har denne begrensningen.

Forventninger til Landsmøtet 2021

Jeg erfarte som observatør på Hovedlandsmøtet 2019, at organiseringen og posisjoner i organisasjonen NFF skaper stort engasjement, og det er bra! Jeg ønsker meg stort engasjement også i år, men jeg håper vi kan få gode diskusjoner uten å stupe ned i detaljer med komma og punktum diskusjoner. La oss se på de overordnede linjene!

Vi ses på landsmøtet.

Powered by Labrador CMS