Forbundslederen i Danske Fysioterapeuter tror en ny utgave av «Hvidbog om rehabilitering» kan bli viktig i arbeidet med å belyse gevinster ved rehabilitering.

Forbundslederen i Danske Fysioterapeuter tror en ny utgave av «Hvidbog om rehabilitering» kan bli viktig i arbeidet med å belyse gevinster ved rehabilitering.

Dansk forbundsleder ønsker rehabilitering som nasjonalt tankesett

Danmark preges av en helsekrise, mener forbundsleder Jeanette Præstegaard i Danske Fysioterapeuter. Hun tror løsningen kan finnes i en felles tankegang om rehabilitering.

Publisert Sist oppdatert

KØBENHAVN: I slutten av mars ble en ny versjon av «Hvidbog om rehabilitering» utgitt i Danmark, 18 år etter forrige utgivelse. Forbundslederen i Danske Fysioterapeuter forteller at det i flere tiår har blitt gjort forsøk på å løfte rehabilitering som politisk og faglig satsingsområde i Danmark.

– Vi mangler både penger og arbeidskraft i helsevesenet. Vi står midt i en helsekrise. En opplagt løsning vil være å gjøre innbyggeren mer i stand til å ta vare på seg selv, sier Jeanette Præstegaard.

Nå håper hun nyutgivelsen kan blåse liv i det faglige og politiske miljøet og bidra til å legge til rette for en videre utvikling.

Fremdeles mange utfordringer

I likhet med i Norge preges også helsevesenet i Danmark av at antallet av eldre innbyggere stadig øker.

– Vi lever lengre, og vi har flere kroniske sykdommer og et større hjelpebehov. Dette utgjør så klart en utfordring når antallet arbeidsaktive innbyggere ikke matcher den eldre og hjelpetrengende befolkningen. Utfordringen blir beskrevet og omtalt med mange forskjellige betegnelser. Problemstillingene som hører til, krever kloke løsninger, forklarer Præstegaard.

Ifølge henne skulle den første hvidbogen om rehabilitering som ble utgitt i 2004, vekke til live helsefaglige og politiske problemstillinger som lenge hadde ligget «i dvale», og bidra til en løsning på utfordringene som landet sto ovenfor.

– Det var knyttet store forventninger til utgivelsen av den første versjonen, og man håpet på en større satsning på rehabilitering i Danmark. Boken førte også med seg noen viktige endringer. Blant annet implementerte fysioterapiutdannelsene innføring i Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF), som ga en internasjonal terminologi for å snakke om rehabilitering, både i praksis og forskning.

Likevel manglet de helt store ringvirkningene med tanke på å fremme rehabilitering, ifølge Præstegaard.

– Det skjedde lite. Vi har fremdeles mange utfordringer, blant annet at innbyggerens behov og ønsker ikke gjenspeiles i rehabiliteringstilbudene. Dette har det blitt gjort flere nasjonale undersøkelser på, som viser et manglende samsvar mellom opplevd behov og henvisning til et rehabiliteringstilbud.

Ny versjon skal sette innbyggeren i sentrum

Hvidbogen utgis av «Rehabiliteringsforum Danmark». Da en ny versjon skulle skrives, ble Præstegaard spurt om å sitte i ekspertutvalget. I tillegg til en faglig bakgrunn som fysioterapeut, forsker og dosent satt hun på viktig fagpolitisk erfaring fra «Regionbestyrelsen» og fra styret i Danske Fysioterapeuter.

– Utvalget besto av representanter fra faglige og politiske felt. Sundhedsstyrelsen har også bidratt. Samtidig var brukerorganisasjonene representert under arbeidet og hadde muligheten til å påvirke bokens innhold. Denne kombinasjonen av bidrag fra ulike myndigheter, faglige eksperter og organisasjoner har gitt boken et spesielt kraftfullt uttrykk, forteller Præstegaard.

Ifølge henne viet utvalget mye tid til å definere hva rehabilitering egentlig er.

– En diskusjon om definisjonen av rehabilitering vil ofte bære preg av egne og andres faglige utgangspunkt og perspektiver. Når utvalget skulle definere rehabilitering under arbeidet med boken, tok vi i stedet utgangspunkt i innbyggerens basale rettigheter. Hva er det egentlig innbyggeren har behov for og kan få ut av rehabiliteringstjenestene? Med hvidbogen har vi fått en definisjon og forståelse av rehabilitering som gir mening på tvers av fagfelt, nivåer, myndigheter og roller. Vi ønsket å fremme en forståelse av rehabilitering man kan forholde seg til som innbygger, pårørende, fagperson og politiker, sier Præstegaard.

Hun presiserer at innbyggeren med behov for rehabiliteringstjenester møtes i flere sektorer og samfunnsinstitusjoner, og at det derfor kreves en helhetlig forståelse av rehabilitering.

– Definisjon av rehabilitering skal sette mennesket i sentrum, ikke kun pasienten. Da får den langt større kraft, fordi den gir mening for flere mennesker. Innbyggerne er på arbeidsplassen, går i barnehager, er på pleiehjem, på sykehuset eller i fengsel. Rehabilitering skjer på alle disse arenaene. Innbyggere har behov for rehabilitering når de for eksempel får en skade i armen, men de kan også trenge et tilbud når de faller utenfor arbeidslivet. Dette spennet i behov krever at tjenestene våre blir utformet med bakgrunn i den biopsykososiale modellen, sier Præstegaard.

Viktig ressurs for danske fysioterapeuter

At hvidbogen belyser de mange arenaer hvor rehabilitering kan foregå, mener Præstegaard bidrar til å synliggjøre fysioterapeutens rolle og funksjon.

– De fleste kjenner godt til hvordan fysioterapeuten jobber med rehabilitering av fysiske skader, primært i kommunal sektor. Færre vet at fysioterapeuter også jobber på flere arenaer. Vi er i fengslene og i barnehagene. Det tror jeg ikke samfunnet nødvendigvis er klar over, sier hun.

Præstegaard håper at den nye boken også vil komme inn som pensum på utdannelsesprogrammet på profesjonsbacheloren i fysioterapi.

– På den måten tror jeg boken bidrar til fysioterapeuters grunnkompetanse på rehabilitering. Studentene vil forhåpentligvis få kunnskap og en åpenhet i tilgangen til rehabilitering når de kommer ut i arbeidslivet, sier hun.

Og legger til:

– Samtidig må vi fysioterapeuter aktivt sørge for at den blir brukt. Her i forbundet har jeg initiert en debatt om rehabilitering som begrep blant medlemmene i hovedstyret. Jeg forventer at debatten gjør oss klokere på forskjellene mellom rehabilitering, hverdagsrehabilitering, gjenopptrening, recovery, trening, behandling og så videre, slik at Danske Fysioterapeuter kan bidra mer klart til utviklingen av rehabilitering i Danmark.

Gevinsten må synliggjøres

Som nyinnsatt forbundsleder for Danske Fysioterapeuter ønsker Præstegaard å sette rehabilitering på dagsordenen. Nasjonalt mener hun det i dag fremdeles mangler kunnskap om rehabiliteringens økonomiske gevinst.

– Vi har mange data som omhandler de fysiske gevinstene av rehabilitering, som viser en klar nytte i å arbeide med forebygging og rehabilitering av skader. Det er godt dokumentert i Danmark og i de fleste europeiske land. Det som savnes, er flere beskrivelser av økonomiske effekter. Vi vet at vi gjennom rehabiliteringstiltak reduserer behov for legebesøk, for sosiale velferdsordninger eller hjelpetjenester. Dette er gunstige økonomiske konsekvenser som vi er nødt til å bli flinkere på å synliggjøre, forklarer Præstegaard.

Den danske forbundslederen vil satse på rehabilitering fremover, og hun åpner for å samarbeide med kolleger i andre nordiske land for å få politikerne på banen.

– Jeg tror de nordiske landene står overfor mange av de samme utfordringene. Danske Fysioterapeuter vil legge en stor innsats i å sette søkelyset på den økonomiske gevinsten av rehabilitering i arbeidet fremover. Nå har vi et faglig momentum gående for rehabilitering, med støtte i vårt sterke faglige segment i forbundet. Men vi har også tilgang på fagpolitiske krefter, og jeg ser for meg et mer optimalt samarbeid og koordinering med et mål om å sette rehabilitering og fysioterapi på den politiske dagsorden. Hvidbog om rehabilitering er et verktøy i denne sammenheng fordi den setter søkelyset på problemstillinger og dermed også hvor vi kan finne løsninger som gir en langvarig økonomisk gevinst, sier hun.

Bedre tverrfaglig samarbeid

Præstegaard mener fysioterapeuter generelt er svært dyktige og kompetente på selve kjernen i rehabilitering, spesielt i de komplekse sakene, og i alle faser av rehabiliteringsforløpet. Hun mener likevel det er en vei å gå når det kommer til samarbeide med andre helseprofesjoner.

– Når mennesket skal stå i sentrum for rehabilitering, kreves en tverrfaglig dialog. Hver profesjon kan ikke jobbe alene på sin tue. Og selv om fysioterapeuten ofte er en opplagt behandler, er det ikke sikkert at det er fysioterapi som ønskes av innbyggeren. Da må vi involvere andre fagprofesjoner, sier hun.

Hun mener at en implementering og integrering av rehabilitering på flere arenaer i samfunnet vil kreve en høyere kompetanse hos flere fagpersoner og et godt tverrfaglig samarbeid. Og maner derfor til en helt ny tankegang.

– Forutsetningen for en vellykket utvikling av rehabilitering er hvordan vi alle forholder oss til det. Jeg mener derfor at rehabilitering må få status som et nasjonalt mindset.

Hvidbog om rehabilitering blir tilgjengelig som PDF-fil fra 15.mai. på https://www.rehabiliteringsforum.dk/

Powered by Labrador CMS