Kristoffer Robin Haug er helsepolitisk talsperson i Mijøpartiet De Grønne.
Kristoffer Robin Haug er helsepolitisk talsperson i Mijøpartiet De Grønne.

MDG før valget

- Fagforeninger som NFF har gjort et godt arbeid med å spesialisere norske fysioterapeuter

MDG roser fagforeningene og mener norske fysioterapeuter er i en unik posisjon.

Publisert

De grønne vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger.

Fra MDGs arbeidsprogram 2021-2025

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Sentralt i den grønne helsepolitikken er å legge til rette for gode liv. Den norske folkehelseloven er bygget på prinsippet om “helse i alt vi gjør”. Dette vil De Grønne utvide, ved å tenke helse i alt fra hvordan vi bygger tettsteder med bynære turmuligheter i naturen, til prissetting av sunn, grønn mat. Dette vil gi en bedre livskvalitet, blant annet gjennom bedre helse gjennom hele livet. Vi mener det er bedre og billigere for både samfunn og individ å forebygge framfor å behandle. Dette er grunnen til at vi mener helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil redusere helseskader fra forurensing, redusere tidsklemme, stress, prestasjons- og forbrukspress og fremme sikker, sunn mat, fysisk aktivitet og daglig mosjon, og nærhet til naturen.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Fysioterapeuter er i den unike posisjonen at de er en forholdsvis tilgjengelig del av primærhelsetjenesten, som kan bistå pasienter med både primær, sekundær og tertiær forebygging, i tillegg til at fysioterapeuter er høykompetente spesialister som behandler og rehabiliterer alvorlige plager. I vårt arbeid videre vil vi sikre denne lavterskel tilgjengeligheten, men også forbedre tilbudet for pasienter med behov for spesialisert oppfølging. Det vil vi gjøre gjennom å verne om helserefusjoner for fysioterapi, legge til rette for et sterkt norsk fagmiljø og sikre at fysioterapi er bedre integrert i både primær- og spesialisthelsetjeneste. En del kompetanse som kunne kommet pasientene til gode går i dag tapt fordi behandlere og pasienter ikke kjenner til privatpraktiserende fysioterapeutiske tilbud.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

MDGs skolepolitikk vektlegger elevenes trivsel, mestring og psykiske helse. Vi vil ha flere helsesykepleiere per elev og bedre tilbud for å verne om elevers psykiske helse og forebygge både fysiske og psykiske plager. Vi jobber for økt daglig fysisk aktivitet for elevene i grunnskolen og vil øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten på videregående. Tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og på videregående kan her bli aktuelt som del av et slikt tilbud, for eksempel kan det være stor nytte av den sterke norske tradisjonen for psykomotorisk fysioterapi, men vi har ikke vedtatt en slik øremerking fra nasjonalt hold.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Samhandlingsreformen har ikke løst alle samarbeidsutfordringene mellom kommune- og spesialisthelsetjenester. Mange opplever at kommunene ikke er forberedte eller har nødvendig kapasitet eller kompetanse. Det er nødvendig å bedre samarbeidet mellom de ulike aktørene til beste for pasientene for å unngå at mennesker blir kasteballer mellom dagens ulike nivåer, men også styrke kommunale tjenester. De Grønne vil utrede, forsøksvis innen noen avgrensede områder, en helhetlig helsetjeneste uten nivådeling. Vi vil øke kompetansen til fagarbeidere i den kommunale helsetjenesten slik at flere pasienter får god nok behandling i sin kommune.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

Et viktig grep for å forbedre spisskompetanse i den kommunale helsetjenesten er å øke mulighetene for desentralisert utdanning av helsepersonell, ikke bare fysioterapeuter, men også leger i spesialisering. En moderne og forskningsbasert helsetjeneste stiller store krav til kompetanse, og gjennom å bygge videre på helsehus-institusjonene i kommunen kan vi sikre at behandlere i primærhelsetjenesten ikke blir isolerte, men får et faglig fellesskap. Det trengs bedre samhandling mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene, i tillegg til at privatpraktiserende med refusjon må integreres bedre i den offentlige helsetjenesten. Vi vil etablere systemer for å forbedre samhandling mellom de ulike delene av primærhelsetjenesten.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

MDG mener den nåværende finansieringsmodellen for sykehusene kan føre til at helsefaglige vurderinger ikke i tilstrekkelig grad blir grunnlag for beslutninger. Vi mener vi må ta på alvor de negative erfaringene ved fritt behandlingsvalg, og hva slags kultur vi får i helsetjenesten gjennom det sterke fokuset på konkurranse mellom institusjoner. Vi vil utrede denne ordningen, blant annet for å sikre at faglighet alltid legges til grunn. Det er også derfor vi vil sette inn tiltak mot overbehandling gjennom støtte til kampanjer som Legeforeningens “Kloke valg”, og sikre lik vurdering av pasienter ved at alle vurderinger om nødvendig behandling skjer i det offentlige før operasjoner bestilles fra private aktører.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

MDG vil ha et sterkt offentlig helsevesen der det private kun er et supplement. Vi vil utrede forslag til ny finansieringsmodell for sykehus, der investering og drift skilles og der store sykehusinvesteringer prioriteres av Stortinget og fullfinansieres over statsbudsjettet. Vi vil utrede alternativ organisering av spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i å fjerne eller endre foretaksmodellen og sikre en god kombinasjon av faglig ledelse og politisk styring, og endre finansieringssystemet ved å minske innslaget av stykkprisfinansiering. En trygg grunnfinansiering gir både sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner stabile og forutsigbare rammer for å drive faglig utvikling og god pasientbehandling.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

De Grønne har ikke prioritert å arbeide med spørsmålet om ansvar for spesialisering. Fagforeninger som NFF har til dags dato gjort et godt arbeid med å spesialisere norske fysioterapeuter, og kan i tillegg til faglig fellesskap og faglig utvikling også tilby en faglig identitet som det kan være vanskelig for det offentlige å overta uten videre. Vi kan derimot se at det kan være vanskelig å gjennomføre politiske satsninger på helsefeltet uten å også kunne legge til nye spesialiteter eller revidere innholdet i disse spesialiseringene. Helsefeltet kan være et felt det er vanskelig å styre til tider, med sterke og selvstendige faggrupper og byråkrater. I MDG har vi derimot liten tradisjon for å tenke at staten gjør alt best selv, og en bedre løsning kan derfor være å ha et tettere samarbeid mellom helsemyndigheter og fagforeninger.

Powered by Labrador CMS