– For første gang har vi sykehusfysioterapeuter et funksjonskartleggingsverktøy som kan brukes for å følge endring, sier Charlotte M. Schanke.

Kartleggingsverktøy for intensiv-pasienter oversatt til norsk

Funksjonskartleggingsverktøyet CPAx sikrer intensivpasienter en systematisk og individualisert rehabilitering allerede tidlig i forløpet. Nå foreligger det på norsk.

Publisert Sist oppdatert

– CPAx-NOR er et resultat av pandemien. Det har lenge vært et sterkt ønske om et slikt måleverktøy blant fysioterapeuter i miljøet. Men det var først våren 2021 at ballen for alvor begynte å rulle, forteller fysioterapeut og spesialrådgiver ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst, Charlotte M. Schanke. 

Da intensivavdelingene våren 2020 fylles opp med covid-19 pasienter, blir det klart at norske sykehus mangler et funksjonskartleggingsverktøy i den tidlige rehabiliteringsfasen for denne pasientgruppen. Som en midlertidig løsning, blir det engelske «Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx)» tatt i bruk i svensk oversettelse.

Nå er CPAx oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. 

Enkelt og visuelt 

CPAx-NOR består av et kartleggingsskjema og et spindeldiagram. All testing foregår på pasientens rom, og det eneste som trengs av ekstra utstyr er et dynamometer. Spindeldiagrammet inneholder ti delfunksjoner som graderes fra 0 poeng (totalt avhengig av hjelp) til 5 poeng (uavhengig av hjelp). Maks skår er 50 poeng. CPAx er det eneste kjente funksjonskartleggingsverktøyet som inkluderer en vurdering av respirasjons- og hostefunksjon.

– Spindeldiagrammet er CPAx-NORs visuelle styrke. Her kan fysioterapeuten enkelt plotte inn pasientens skår for å vise hvilke delfunksjoner rehabiliteringsinnsatsen bør konsentrere seg om fra dag til dag. Diagrammet er enkelt å forstå for pasienten selv, for de pårørende, og for annet helsepersonell, sier Schanke.  

Et løft for faget 

For intensivpasienter er anbefalt prosedyre å holde pasienten våken så mye som mulig og starte tverrfaglig rehabilitering så tidlig som mulig. 80 prosent overlever, men behandlingen er tøff. Det er dokumentert at tidligere intensivpasienter med liggetid over 48 timer, uavhengig av innleggelsesårsak, risikerer kognitive, fysiske og psykiske senplager, både på kort og lang sikt. 

CPAx-NOR skal bidra til en mer systematisk journalføring av pasientens endring, og gjøre det enklere å dokumentere effekten av de tiltakene som blir satt i verk.

– Det handler om å synliggjøre faget vårt for de andre i det tverrfaglige teamet, samtidig som det vil spisse kommunikasjonen fysioterapeutene imellom. I tillegg trengte vi et standardisert måleverktøy med tanke på forskning. Alt tyder på at antallet intensivpasienter kommer til å øke i årene som kommer. Det er vanskelig å hente ut sammenlignbart materiale når journalnotatene er ført på en lite standardisert måte, sier Schanke. 

Hun har ledet prosjektet med å oversette, kulturelt tilpasse og deretter teste ut den norske versjonen i klinisk fysioterapipraksis. Oversettelsen er finansiert av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). Multisenterstudien er finansiert av Stiftelsen Dam.

– For første gang har vi sykehusfysioterapeuter et funksjonskartleggingsverktøy som kan brukes for å følge endring. Dette vil bidra til at den individualiserte rehabiliteringen vi allerede gjør for de aller sykeste pasientene blir synliggjort på en bedre måte, sier hun.  

Testet ut ved fem sykehus 

Uttestingen av CPAx-NOR er den første multisenterstudien på intensivfysioterapi i Norge, og foregikk på fem sykehus i Helse Sør-Øst. Inkludert i studien var over 50 voksne intensivpasienter som hadde ligget på respirator i minimum 48 timer. Pasientene ble undersøkt av fysioterapeut ved oppstart og ved utskrivelse fra intensivavdelingen.

Klinikerne ved sykehusene hadde fått samme opplæring, og jobbet parvis på hvert sykehus i perioden januar-september 2022. Den ene behandlet pasientene, mens den andre observerte. Resultatene viste at fysioterapeutene skåret pasientens funksjon svært likt i etterkant. Det ble i tillegg gjennomført fokusgruppeintervjuer med fysioterapeutene som deltok. 

– CPAx-NOR er prøvd ut ved både små og store intensivavdelinger i hektiske perioder. Gjennom hele uttestingen har vi jobbet med hvordan vi skal forstå de forskjellige nivåene på de ulike delfunksjonene. Vi kan slå fast at CPAx-NOR fungerer som et pålitelig og gyldig kartleggingsverktøy ved alle sykehus, sier Schanke.  

Felles oppfatning 

Fysioterapeutene Susanne Skundberg og Lina Krogh er to av klinikerne som har vært med i prosjektet. De har testet ut CPAx-NOR på pasienter på intensivavdelingene ved henholdsvis Ahus og Sørlandet sykehus, Kristiansand.

– Jeg opplever CPAx-NOR som et veldig brukervennlig testverktøy. Det er lett å ha med i lomma, og veldig enkelt å forstå, selv om du ikke er fysioterapeut. En del av pasientene finner god motivasjon i den visuelle fremstillingen med spindeldiagrammet. Det blir veldig tydelig hvilke fokusområder som blir viktige i nærmeste fremtid, sier Skundberg. 

Intensivfysioterapeuter jobber med de aller dårligste pasientene, side om side med høyt kvalifiserte leger og sykepleiere. Da er det viktig at kommunikasjonen er tydelig og faglig presis.

– Det skal være enkelt for andre faggrupper å raskt sette seg inn i det vi prøver å formidle, både muntlig og skriftlig. En CPAx-skår gir en felles forståelse av pasientens funksjonsnivå, og gjør det enklere for fysioterapeuten på vakt å kommunisere med det tverrfaglige teamet. Alle får en felles forventning om et funksjonsnivå eller en mobilisering, sier Krogh.  

Elektronisk brukerveiledning

Opplæring i CPAx-NOR er i løpet av våren 2024 tilgjengelig via læringsportalen i Helse Sør Øst. Det jobbes i tillegg med å sikre nasjonal tilgang, slik at alle sykehus i Norge kan benytte seg av e-læringen. Den anbefalte opplæringen vil også bestå av en fysisk workshop for å sikre at bruk og tolkning av skår blir så lik som mulig. 

– Opplæring er viktig for å sikre påliteligheten til CPAx-NOR. Dette er likt for alle standardiserte måleverktøy, understreker Schanke.

Det vil bli lagt ut implementeringsressurser, foredrag og nyheter via Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) sine nettsider, og det jobbes med å få på plass CPAx-NOR i Elektronisk pasientjournal (EPJ) som eget dokument. 

– Å få et slikt kartleggingsverktøy inn i EPJ er ikke enkelt, så dette ser jeg på som en fjær i hatten og et løft for faget, sier Schanke.  

Tilpasses pasienten 

Ankepunktet mot standardiserte måleverktøy er ofte at den individuelle vurderingen og behandlingen av pasienten kan reduseres og i verste fall forsvinne.

– Det er absolutt ikke hensikten. CPAx-NOR skal kartlegge den enkelte pasient for nettopp å kunne individualisere behandlingen og raskt synliggjøre hvor rehabiliteringsinnsatsen bør legges inn. Vi mener også at innføringen av et slikt verktøy vil bidra til et mer sømløst rehabiliteringsforløp. Vi vet at alle overflyttinger mellom sengeposter, sykehus og tjenestenivåer, ofte bidrar til et brudd i rehabiliteringsforløpet der kommunikasjonen svikter. Med en systematisk kartlegging av funksjon med CPAx-NOR ved utskrivelse fra intensivavdelingen, vil vi bidra til å sikre riktig oppfølging, også etter at pasienten er skrevet ut fra intensivavdelingen, sier Schanke.

Powered by Labrador CMS