Nicholas Wilkinson er helsepolitisk talsperson i SV.

SV før valget

Vil øke overføringene til kommunene med 10 milliarder

SV vil ansette flere fysioterapeuter, har flere frisklivssentraler og kjemper for en egen plan for rehabilitering.

Publisert

SV vil øke bruken av grønn resept og etablere flere frisklivssentraler. Alle kommuner skal være tilknyttet en frisklivssentral.

Fra SVs arbeidsprogram 2021-2025

Del 1

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

SV har alltid prioritert folkehelse og forebyggende helse tydelig i arbeidet på Stortinget i flere år, og i arbeidsprogrammene våre. Norge står overfor økende ulikhet både i makt og rikdom, men også i helse. SV vil ha et rettferdig Norge og da må vi bygge opp velferdsstaten i stedet for et todelt helsevesen. I vårt kommuneopplegg har vi foreslått 10 milliarder mer enn regjeringen til kommuner og fylkeskommuner. Sånn kan vi sørge for at det blir mulig å gi de beste løsningene der folk bor innenfor helse og andre viktige områder. SV har også foreslått fysisk aktivitet, sunn lunsj og skolefrukt på skolene. Det vil gi unge gode vaner for å få et friskere liv.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Vi trenger mer helhetlige tjenester. Derfor vil SV styrke finansieringsordningene for å ansette flere fysioterapeuter lokalt for samarbeid med andre helsepersonell i helsehus og frisklivssentraler. SV vil gjeninnføre diagnoselista for fri fysioterapi.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

SV vil øke bruken av grønn resept og etablere flere frisklivssentraler. Alle kommuner skal være tilknyttet en frisklivssentral.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Norge har ikke en helhetlig plan for habilitering og rehabilitering. Dette vil vi gjøre noe med. SV vil ha en nasjonal rehabilitering- og habiliteringsplan for at alle skal få den hjelpen de trenger. SV vil at regjeringen etablerer et nasjonalt utviklingssenter for rehabilitering, med utgangspunkt i brukerperspektivet, med nyskapende tjenester som legger til rette for godt samarbeid mellom tjenestenivåer.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

SV vil styrke kommunene og øke tilskuddet for habilitering og rehabilitering som vi har foreslått i statsbudsjettet og vårt kommuneopplegg, både for hele sektoren og konkret til fysioterapeutene.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

Innsatsstyrt finansiering (ISF) og New Public Management (NPM) er dyr, toppstyrt og byråkratisk. Disse bedriftsøkonomiske tiltakene motarbeider faglige løsninger og samarbeid. SV vil ha en tillitsreform for at de som har kunnskapen kan bruke det for å hjelpe pasienter. Vi vil rammefinansiere sykehusene og delegere flere oppgaver til de som jobber med pasienter og brukere som bruker tjenestene.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

SV vil skrote helseforetaksmodellen og sette ned et utvalg som må se på hvordan vi kan sikre den lokale og politisk styringen best mulig. Det viktigste for oss er å skille mellom investering og drift og fjerne markedstenkning som innsatsstyrt finansiering er. Det vil være til hjelp for veldig mange pasienter at sykehusene ikke trenger å spare penger. Regninga for investeringer skal staten ta.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

SV vil samarbeide med fagforeningene for å finne gode løsninger på organiseringen for fysioterapeutene, men har per nå ikke vedtatt detaljene i politikken på dette området.

Powered by Labrador CMS