Ny rapport: 60% dør etter fylte 80 år

Mens kreft er den viktigste dødsårsaken i befolkningen under 70 år, ifølge en ny rapport om sykdomsbyrden i Norge fra Folkehelseinstituttet. 

Rapporten Sykdomsbyrde i Norge 2015 viser de norske resultatene fra det internasjonale prosjektet «Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2015 (GBD 2015)». Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet står for den norske rapporten.

Sykdomsbyrden i en befolkning beregnes blant annet ut fra hvor alvorlig sykdommene er, hvor mange som rammes, varigheten og alderen på dem som rammes.

Tre av fire dør etter fylte 70

Befolkningen i Norge preges, som i de fleste høyinntektsland, av lav barnedødelighet og høy levealder. De fleste dødsfall (60 prosent) skjer etter fylte 80 år. Cirka 17 prosent skjer mellom 70 og 80, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge den nye rapporten.

– Blant de som dør før fylte 70 år er kreft den største dødsårsaken, mens hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen i Senter for sykdomsbyrde.

Selvmord og overdoser er de viktigste årsakene til død blant unge og voksne i alderen 15 til 49 år.

De tre viktigste dødsårsaksgruppene for befolkningen sett under ett er hjerte- og karsykdom, kreft og nevrologiske sykdommer (i hovedsak demens). Disse utgjør til sammen 71 prosent av alle dødsfall i Norge.

Lever lenger

Forventet levealder ved fødsel i den norske befolkningen økte med 22 måneder, til 82,0 år, i tiåret fra 2005 til 2015. Forventede friske leveår økte i samme periode med 20 måneder, til 71,5 år.

Blant annet er det sju prosent nedgang i aldersjustert dødelighet fra 2005 til 2015. I samme perioden har det vårt 20 prosent nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsyksom.

Dødelighet: De fem største enkeltårsakene

Dette er de fem enkeltsykdommene som forårsaker flest dødsfall i den norske befolkningen som helhet:

  • iskemisk hjertesykdom (i hovedsak hjerteinfarkt)
  • demens
  • karsykdom i hjernen (hjerneslag)
  • kols
  • lungekreft

– De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år, sier seniorforskeren. Både blant kvinner og menn er lungekreft nå den vanligste årsaken til kreftdød før 70 år, sier seniorforskeren.

Halve sykdomsbyrden knyttes til sykelighet

Den norske sykdomsbyrden domineres av ikke-smittsomme sykdommer, både når det gjelder dødelighet og ikke-dødelig helsetap (sykelighet). Ikke-dødelig helsetap er en stor bidragsyter til samlet sykdomsbyrde i Norge, og står for omtrent halvparten (53 prosent) av sykdomsbyrden.

– Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er de største årsakene til ikke-dødelig helsetap. Her bidrar psykiske lidelser betydelig i alle aldersgrupper. Depressive lidelser og angstlidelser er de viktigste sykdommene i denne gruppen, mens 80 prosent av helsetapet for muskel- og skjelettsykdommer er forårsaket av korsrygg- og nakkesmerter, forteller Knudsen.

Den samlede sykdomsbyrden forårsakes i stor grad av de fire store sykdomsgruppene kreft, muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser og ruslidelser. Til sammen utgjør disse nærmere 60 prosent av sykdomsbyrden.

Les mer på fhi.no 

Powered by Labrador CMS