Nina Sandvik (til venstre) og Maria Skumsnes (innfelt bilde) vant Studentprisen for sin bacheloroppgave på OsloMet.

Studentprisen: -Mangler forskning på utbredte smerter hos unge

De to studentene ville se på risikofaktorer for at unge utvikler utbredte muskel- og skjelettsmerter. Et omfattende litteratursøk ga dem bare tre studier. Nå får de Studentprisen for bacheloroppgaven.

Publisert

Norsk Fysioterapeutforbund har tildelt studentprisen for 2020 til Maria Skumsnes og Nina Sandvik, som har gått på OsloMet. Begge to ble både glade og overrasket.

- Privat har jeg opplevelse av at mange jevnaldrende har sammensatte plager. Ikke alle er seg bevisst at de faktisk har utbredte smerter, de ber om behandling ett sted på kroppen og kommer så tilbake senere med smerter et annet sted. En grunn til at vi ville se på utbredte smerter hos unge voksne, er at nylige tverrsnittstudier har avdekket at et høyt antall unge voksne rapporterer slike smerter, og at flere og flere rapporterer utbredte smerter med årene, sier Sandvik. Hun er nå i turnustjeneste i Kristiansand kommune.

Sandvik forteller at de lurte på om unge voksne kunne få muskel- og skjelettplager fordi de lever et liv med blant annet sosiale medier, gruppepress, prestasjonsfokus, stress, rollebytte og forventninger. Dette hadde ikke forskning på voksne eller barn kunnet fange opp.

-I tillegg vet vi fra forskning at flere unge sliter med psykisk helse, og at psykisk helse påvirker smerte. En hovedgrunn til å avdekke risikofaktorer, er for å forebygge at plagene oppstår, siden det ikke er noe god evidens for behandling foreløpig, tenker hun.

De to var mest interessert i kohortstudier. Da de gjorde litteratursøk og så hvor lite forskning det var, og hvor utfordrende det var å sammenligne studier, ble de litt i tvil om oppgaven ville bli bra nok, ifølge Sandvik.

Også Skumnes ble overrasket over hvor lite de fant. Hun er nå i turnus på Oslo universitetssykehus.

Dokumenterer et kunnskapshull

Juryen for Studentprisen skriver i sin begrunnelse blant annet at oppgaven dokumenterer et kunnskapshull, og at den begrunner godt hvorfor det er vanskelig å sammenligne resultater i studiene. Juryen anser nytteverdien som stor og dagsaktuell med tanke på økning i muskel- og skjelettsmerter blant unge voksne.

Skumsnes sier at utfra de tre studiene de inkluderte i oppgaven, var det elleve risikofaktorer som kunne virke inn på utvikling av utbredte smerter blant unge voksne:

-Det var det kvinnelige kjønn, fysisk aktivitet to til tre ganger i uken versus fysisk aktivitet under én gang i uken, tobakksbruk, alkoholkonsumering, overvekt, oppfattet muskelspenning, mekanisk arbeidsbelastning, høye krav på jobben, knebøyende arbeidsstilling og monotont arbeid, forteller hun.

Sandvik understreker at de ikke vet om det å være kvinne i seg selv disponerer i større grad for slike plager, eller om det kan være at kvinner oftere oppsøker hjelp enn menn, og kan være åpnere om plagene. En utfordring da studentene gikk igjennom studiene, var også at de ikke kunne være sikre på om forskerne hadde klart å ta høyde for alle faktorer som påvirker slike plager, for ulike livsstiler eller at folk kunne ha rapportert ulikt om smerter.

Usikker effekt av trening

De to så på hva forskningen sier om behandling av denne pasientgruppa.

-Vi fikk lite svar på hva som er god behandling. Det er gjort en del studier på voksne, men vi ville se på utfordringene blant unge, forteller Sandvik.

Prisvinnerne fant at retningslinjer for behandling av fibromyalgi også benyttes for de som sliter med utbredte smerter.

-De retter seg i hovedsak mot anarob trening, styrketrening og kognitiv terapi (MacFarlane, 2016). Dette til tross for at studier finner usikre og små effekter knyttet til trening for denne pasientgruppen (Bidonde et al., 2019). For å kunne gi en effektiv behandling er det viktig å vite noe om risikofaktorer eller bakenforliggende årsaker til problemet, sier Skumsnes.

Se på psykososiale faktorer

De to prisvinnerne oppfatter at utbredte smerter oppstår i et komplekst samspill mellom ulike faktorer, slik som arbeidsmiljø og arbeidsbelastning, livsstil og biologiske faktorer.

-Det er viktig å se på de psykososiale faktorene, hvis ikke kan fysioterapeuten ende med symptombehandling. Kanskje bør man også rette et større fokus mot kvinner allerede fra ung alder av? Fysioterapeuter bør se på endring av hensiktsmessige arbeidsstillinger, håndtering av stress, livsstilsendring og tett oppfølging ved angst- eller depresjonslignende symptomer, sier Skumsnes.

Hun mener fysioterapeuter bør få mer kunnskap om samtaleterapi på utdanningen.

Sandvik sier at et felles trekk de så, var at stress fører til mye vondt og plager.

-Og dess flere risikofaktorer personen hadde, desto større var risikoen for å utvikle sykdom, sier hun.

Powered by Labrador CMS