Aktiv med Artrose (AktivA): Behandling av mild og moderat hofte- og kneleddsartrose i klinisk praksis

Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 9/2019. 

Inger Holm, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. inger.holm@medisin.uio.no.

May Arna Risberg, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus. Seksjon for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole.

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 13. november 2019. Konsesjon til å behandle personopplysninger ble gitt AktivA fra Datatilsynet 20.10 2016. Godkjenning fra REK til forsk-ningsformål: REK nr. 2018/1572. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag

Hensikt: Hensikten med studien var å evaluere endring i smerte, funksjon og fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med mild og moderat artrose i hofte- eller kneledd 3 og 12 måneder etter deltakelse i AktivA.

Design: Kohortestudie.

Materiale: 5230 pasienter med mild og moderat hofte- eller kneleddsartrose, gjennomsnittsalder 63,4 (±10) år, 76% kvinner.

Metode: Elektronisk kvalitetsregister primært basert på pasientrapporterte spørreskjemaer, som ble fylt ut ved oppstart og etter 3 og 12 måneder, (+fysisk funksjonstester ved oppstart og 3 måneder).

Resultat: Svarprosenten etter 3 og 12 måneder var henholdsvis 99% og 84%. Etter 3 måneder hadde 94% av pasientene deltatt på artroseskolen og 77% hadde deltatt på mer enn 10 veiledede treningsøkter med fysioterapeut. Smerten ble redusert 17% etter 12 måneder, mens aktivitet 1 og 2 målt med pasientspesifikk funksjonsskala (PSFS) bedret seg med henholdsvis 36% og 23%. Reise og sette seg-testen og 6 minutter gangtest viste en bedring på henholdsvis 20% (p<0.0001) og 8% (p<0.0001). Andelen pasienter som trente så hardt at de ble andpustne og svette gikk opp fra 55% til 68%.

Konklusjon: Tolv måneder etter deltakelse i AktivA viste pasientene redusert smerte, bedret fysisk funksjon og økt aktivitetsnivå.

Nøkkelord: Artrose, smerte og fysisk funksjon. 

Abstract

Active with osteoArthritis (AktivA) – treatment of mild to moderate osteoarthritis in clinical physiotherapy practice

Purpose: To evaluate the impact of AktivA on pain and physical function in patients with mild and moderate hip or knee osteoarthritis.

Design: Cohort study.

Material: 5230 patients with mild and moderate hip- or knee osteoarthritis, mean age 63,4 (±10) years, 75,7% women.

Method: An electronic quality register, primarily based on patient reported questionnaires filled in at baseline and after 3 and 12 months, (+ physical performance tests at baseline and 3 months).

Results: The response rate was 98.9 and 83.8% at 3 and 12 months, respectively. After 3 months 94% of the patients had participated in the osteoarthritis school and 77% had fulfilled more than 10 supervised exercise sessions. After 12 months, pain was reduced by 17%, while two self-selected functional activities were improved by 36% and 23%, respectively. The sit to stand test and the 6 minute walk test increased 20% and 8%, respectively. A significant increase in the intensity of physical activity was registered, the percent of patients performing at a moderate intensity (breathless and sweat), increased from 55% to 68%.

Conclusion: 12 months after participation in the AktivA management program, the patients showed reduced pain, increased physical function and physical activity level.

Keywords: Osteoarthritis, pain and physical function.

Read the full-text paper in Fysioterapeuten e-blad (Open Access)

Powered by Labrador CMS