Ingvild KJerkol er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet før valget

Snakker varmt for fysisk aktivitet i skolen

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol bruker store ord om partiets mål for norsk helsevesen. Her er hva hun svarer på spørsmål fra Fysioterapeuten.

Publisert Sist oppdatert

Del 1

Arbeiderpartiet vil gjennomgå det norske autorisasjonssystemet for helsepersonell for å vurdere om nye yrkesgrupper bør inn, og hvilke kvalifiseringskriterier som skal legges til grunn for autorisasjon.

Fra Arbeiderpartiets program 2021-2025

Vi blir flere eldre. I tillegg øker antallet som sliter med livsstilsykdommer. Fysioterapi forebygger, behandler og rehabiliterer. Våre spesialister og generalister jobber med alt fra barn til eldre.

I hvilken grad er det viktig for ditt parti å styrke og satse på det forebyggende helsearbeidet i befolkningen fra vugge til grav?

Fysioterapeuten har spurt politikerne

  • Mandag 13. september er det Stortingsvalg.
  • Tidsskriftet Fysioterapeuten har spurt sentrale politikere spørsmål relatert til fysioterapeuters hverdag.

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. Vi må satse tidlig og komme på banen med forebyggende tiltak, som fysisk aktivitet, et sunt skolemåltid, og frukt og grønt i skolen. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes. Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenge. Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom, men eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Derfor vil vi legge til rette for seniorer i arbeidslivet og for aktivitet og frihetsteknologi. Disse årene av livet skal være en tid preget av livskvalitet, mestring og nye muligheter for å utfolde seg i samfunnet og i nærmiljøet.

Hvor viktig er fysioterapeutens rolle i dette arbeidet?

Arbeiderpartiet ønsker mer tverrfaglighet i kompetansen i helsetjenesten, som også omfatter fysioterapi, slik at man kan fremme mestring og selvstendighet.

Vil det være aktuelt for ditt parti å øremerke midler til tiltak som for eksempel frisklivssentraler og tilbud om fysioterapi for elever i grunnskolen og i videregående skole?

Arbeiderpartiet har vært med på å bygge opp frisklivssentraler da vi satt i regjering sist, og ser verdien av disse sentralene. I tillegg ønsker vi å bruke mer penger på tidlig innsats.

Del 2

Samhandlingsreformen har sørget for at pasienter med behov for rehabilitering sendes tilbake til hjemkommunen for å følges opp. Kommunene er kun pålagt å tilby generell fysioterapi, og ofte møtes pasientene av fysioterapeuter uten spesialisert kompetanse.

Hvor skal pasienter med langvarige spesialiserte behov få rehabilitering etter sykehusoppholdet?

Jo tidligere man starter rehabilitering, jo bedre og mer effektiv er den. Arbeiderpartiet mener at pasientens hjemkommune må involveres allerede under sykehusoppholdet slik at det planlegges et helhetlig rehabiliteringsforløp tilpasset hver enkelt pasient.

Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den helsefaglige spisskompetansen i kommunene, både blant fysioterapeuter og annet helsepersonell?

Arbeiderpartiet vil bevilge mer penger til bedre rammebetingelser for kommunene. Uten helsepersonell stopper helsetjenesten opp. De er selve nerven i vår felles helsetjeneste og vår aller største ressurs. Vi vil derfor satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren.

Del 3

Da helseforetakene ble innført i 2002, overtok staten eierskapet for sykehusene. Den nye finansieringsmodellen er basert på en stykkprisfinansiering der sykehusenes inntekter styres av hvilke diagnoser som stilles.

Kan dette fremme en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som går på bekostning av faglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet og samarbeid?

En høy andel innsatsstyrt finansiering (ISF) betyr økt markedstenkning i sykehusene og at behandlinger som ikke er ISF-finansierte kanskje vil nedprioriteres. Dette kan slå dårlig ut for pasienter med sykdommer som krever langvarig behandling og oppfølging over tid. Arbeiderpartiet vil derfor bevilge mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.

Hva slags organisering og finansiering av helsetjenesten mener ditt parti det er hensiktsmessig å satse på i årene fremover?

Arbeiderpartiet mener vår felles helsetjeneste skal utvikles med fagfolkene i front. Norge skal ha en fag- og verdistyrt helsetjeneste som sikrer helsetjenestens beredskapsansvar og likeverdige helsetjenester til alle uansett bakgrunn, samt en helsetjeneste som ikke styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men i tråd med befolkningens behov. Samtidig er det viktig å beholde statlig eierskap av sykehusene. I Sverige er erfaringen at 21 forskjellige sykehussystemer ikke håndterte korona særlig godt.

Del 4

I dag har helseprofesjonenes fagforeninger ansvaret for spesialistordningene. Helsemyndighetene har lenge tatt til orde for at det trengs en omorganisering, der det offentlige overtar fagforeningens ansvar.

Hvor står ditt parti i dette spørsmålet?

Arbeiderpartiet anser kvalitet i spesialistutdanningen av helsepersonell som avgjørende for en god helsetjeneste. Det vil særlig bli et større behov for spesialisert kompetanse i primærhelsetjenesten i årene framover, noe vi må planlegge bedre for. Det er behov for å tydeliggjøre myndighetsutøvelsen på dette feltet og vi mener hele systemet for autorisering og spesialiseringsløp bør gjennomgås.

Powered by Labrador CMS